Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • QAİDƏ

  adət; nizam, səliqə; üsul, yol, tərz

  Tam oxu »
 • QARACA

  ən qara; qarabuğdayı (qız)

  Tam oxu »
 • QARAGİLƏ

  qara gilələri olan, dənəsi qara olan

  Tam oxu »
 • QARAGÖZ

  gözləri qara olan, qaragözlü

  Tam oxu »
 • QARAĞAT

  xırda üzüm kimi salxımlı, turşməzə, qara və qırmızı meyvəsi olan kol bitki və onun meyvəsi; qarağat kimi qız

  Tam oxu »
 • QARAQAŞ

  qaşları qara olan adam, qara qaşlı qız

  Tam oxu »
 • QARAQAT

  xırda üzüm kimi salxımlı, turşməzə, qara və qırmızı meyvəsi olan kol bitki və onun meyvəsi; qarağat kimi qız

  Tam oxu »
 • QARASAÇ

  saçı qara olan; qarasaçlı, qaratelli

  Tam oxu »
 • QARAŞIN

  açıq-qara, qaratəhər

  Tam oxu »
 • QARATEL

  saçı qara olan; qarasaçlı, qaratelli

  Tam oxu »
 • QAYDA

  adət; nizam, səliqə; üsul, yol, tərz

  Tam oxu »
 • QAYDAGÜL

  nizamlı, səliqəli gül

  Tam oxu »
 • QAYDAXANIM

  nizamlı, səliqəli xanım

  Tam oxu »
 • QAYƏGÜL

  arzulanan gül, amal olan gül

  Tam oxu »
 • QAYƏXANIM

  arzulanan xanım, amal olan xanım

  Tam oxu »
 • QAYƏXATIN

  arzulanan xatın, amal olan xatın

  Tam oxu »
 • QAYSI

  rəngi sarı olan, çəyirdəkli, ətli meyvə növü və ağacı, ərik

  Tam oxu »
 • QAYSIBƏYİM

  qaysı kimi bəyim (qız)

  Tam oxu »
 • QAYSIXANIM

  qaysı kimi xanım (qız)

  Tam oxu »
 • QAYTAN

  yumşaq iplikdən, ipəkdən hörülmüş bağ, ip

  Tam oxu »
 • QEYSƏRGÜL

  qeysərin gülü; qeysərə layiq gül

  Tam oxu »
 • QEYSİYYƏ

  qeysərə, hökmdara məxsus

  Tam oxu »
 • QƏDƏMBƏYİM

  bax: Qədəm və Bəyim

  Tam oxu »
 • QƏDƏMGÜL

  gül qədəmi, gül addımı

  Tam oxu »
 • QƏDƏMXEYİR

  qədəmi xeyirli olan, gəlişi faydalı olan; xeyirqədəmli qız

  Tam oxu »
 • QƏDƏMNAZ

  nazla yeriyən, qədəmləri nazlı olan, nazənin

  Tam oxu »
 • QƏDƏMNİSƏ

  qız qədəmi, gözəl gəlişi, ayağı

  Tam oxu »
 • QƏDƏMNUR

  qədəmi işıqlı, parlaq olan; uğur gətirən

  Tam oxu »
 • QƏDƏMZƏR

  qədəmləri qızıl kimi, qədəmi gözəl və uğurlu olan

  Tam oxu »
 • QƏDİMBACI

  bax: Qədim və Bacı

  Tam oxu »
 • QƏDİMGÜL

  qədim gül, köhnə gül

  Tam oxu »
 • QƏDİRBƏYİM

  qadir bəyim, qüdrətli bəyim

  Tam oxu »
 • QƏDRİYYƏ

  qədir-qiymətli; hər şeyi bacaran

  Tam oxu »
 • QƏLBİNAZ

  qəlbi nazlı olan, ürəyi işvəli olan

  Tam oxu »
 • QƏLƏBƏ

  zəfər, qalib gəlmə, uğur qazanma

  Tam oxu »
 • QƏLƏMGÜL

  gül kimi bəzək və naxış; gözəl

  Tam oxu »
 • QƏLƏMQAŞ

  qələm qaşlı, qaşı qələm kimi olan qız

  Tam oxu »
 • QƏLƏMNAZ

  nazlı, bəzəkli qız; gözəl

  Tam oxu »
 • QƏLƏMZƏR

  qızıl qələm, qızıl naxış və bəzək; gözəl

  Tam oxu »
 • QƏMAYƏ

  qəmli ayə, kədərlilik əlaməti

  Tam oxu »
 • QƏMƏR

  Ay; gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • QƏMƏRBANU

  Ay kimi xanım, Aya bənzər banu

  Tam oxu »
 • QƏMƏRCAN

  Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • QƏMƏRÇİN

  Qəmər kimi gözəl, Aya bənzər

  Tam oxu »
 • QƏMƏRGÜL

  Ay gülü, Aydan gəlmiş gül

  Tam oxu »
 • QƏMƏRXANIM

  Ay kimi gözəl xanım

  Tam oxu »
 • QƏMƏRİYYƏ

  Aya məxsus, Ay ilə əlaqədar olan

  Tam oxu »
 • QƏMƏRNAZ

  Ay kimi nazlı qız; gözəl

  Tam oxu »
 • QƏMƏRNUR

  Ayın nuru, Ayın işığı; çox gözəl

  Tam oxu »
 • QƏMƏRRUX

  üzü Ay kimi, Ay üzlü, Ay bənizli; gözəl

  Tam oxu »