Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • VAQİYƏ

  hadisə, əhvalat, macəra; yuxu, röya

  Tam oxu »
 • VALANAZ

  yaxşı naz etməyi bacaran (Dialektlərdə “vala” sözünün “yumşaq”, “mülayim” kimi mənaları da vardır)

  Tam oxu »
 • VENERA

  Roma mifologiyasında məhəbbət və gözəllik ilahəsi

  Tam oxu »
 • VƏCAHƏT

  gözəllik, gözəl üz; şan, şöhrət, şərəf

  Tam oxu »
 • VƏCİBƏ

  vəzifə, borc

  Tam oxu »
 • VƏCİHƏ

  gözəl, qəşəng, ürəyəyatan, lətif

  Tam oxu »
 • VƏCİHİ

  əsil, əsilzadə; şərəflə, şanla bağlı olan

  Tam oxu »
 • VƏCİYYƏ

  hörmətli, layiqli; gözəl, qəşəng, hökmdar

  Tam oxu »
 • VƏFA

  vəfalı olma, sədaqət, etibar

  Tam oxu »
 • VƏFAGÜL

  sədaqətlilik gülü, vəfa gülü

  Tam oxu »
 • VƏRDA

  qızılgül

  Tam oxu »
 • VƏSADƏT

  araya girmə; vasitəçilik; havadar çıxma

  Tam oxu »
 • VƏSAMƏ

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • VƏSAMƏT

  gözəllik, göyçəklik, qəşənglik

  Tam oxu »
 • VƏSFİ

  tərif etməyə aid, vəsfə məxsus

  Tam oxu »
 • VƏSFİYYƏ

  tərifə layiq, vəsf edilməli

  Tam oxu »
 • VƏSXANIM

  vüsətli xanım, tərifə layiq xanım

  Tam oxu »
 • VƏSLİCAHAN

  dünyaya qovuşma; cahana birləşmə

  Tam oxu »
 • VƏSMƏ

  saç və qaşa çəkilən qara rəng, boya, basma

  Tam oxu »
 • VƏSMƏGÜL

  gül boyası, gül rəngi; vəsmə gülü

  Tam oxu »
 • VƏSMİCAHAN

  dünyanın rəngi, aləmin boyası

  Tam oxu »
 • VƏSMİYYƏ

  saç və qaşa çəkilən qara rəng, boya, basma

  Tam oxu »
 • VƏSVİYYƏ

  tərifə layiq, vəsf edilməli

  Tam oxu »
 • VƏTƏNGÜL

  doğma yurdun, ölkənin çiçəyi, gülü

  Tam oxu »
 • VƏZDUHƏ

  açıq, aşkar; aydınlıq, aşkarlıq

  Tam oxu »
 • VƏZİFƏ

  iş, xidmət, məmuriyyət

  Tam oxu »
 • VƏZÖHƏ

  açıq, aşkar; aydınlıq, aşkarlıq

  Tam oxu »
 • VƏZUHƏ

  açıq, aşkar; aydınlıq, aşkarlıq

  Tam oxu »
 • VƏZZUHA

  açıq, aşkar; aydınlıq, aşkarlıq

  Tam oxu »
 • VİSULƏT

  arzuya yetişmə, istəyə çatma; nail olma

  Tam oxu »
 • VÜSALƏT

  arzuya yetişmə, istəyə çatma; nail olma

  Tam oxu »
 • VÜSLƏT

  arzuya yetişmə, istəyə çatma; nail olma

  Tam oxu »
 • YAĞMURÇA

  balaca ceyran; balaca xallı maral

  Tam oxu »
 • YAXŞI

  müsbət keyfiyyətləri üstün olan; sevincli, mehriban

  Tam oxu »
 • YAXŞIBƏYİM

  bax: Yaxşı və Bəyim

  Tam oxu »
 • YAXŞIÇİÇƏK

  yaxşı çiçək, yaxşı gül, gözəl gül-çiçək

  Tam oxu »
 • YAXŞIGÜL

  yaxşı çiçək, yaxşı gül, gözəl gül-çiçək

  Tam oxu »
 • YAXŞIXANIM

  bax: Yaxşı və Xanım

  Tam oxu »
 • YAXŞIQIZ

  yaxşı, xoşagələn qız

  Tam oxu »
 • YAXŞINİSƏ

  xoşagələn qız, bəyənilən qız

  Tam oxu »
 • YAQUT

  qırmızı rəngli qiymətli parlaq daş

  Tam oxu »
 • YANARGÜL

  yanan gül, alovlanan gül; qırmızı gül

  Tam oxu »
 • YARAŞIQ

  bəzək, ziynət; qəşənglik, gözəllik

  Tam oxu »
 • YARPAQ

  ağac, kol, başqa bitkilərin yaşıl hissələri; vərəq, səhifə

  Tam oxu »
 • YARPIZ

  su kənarlarında bitən çöl nanəsi

  Tam oxu »
 • YASƏMƏN

  müxtəlif rəngli salxımvarı çiçəklər açan kol

  Tam oxu »
 • YAŞILXANIM

  təzə, yeni xanım, cavan xanım

  Tam oxu »
 • YAVRUM

  mənim cocuğum, mənim balam, mənim körpəm

  Tam oxu »
 • YAVRUMA

  mənim cocuğum, mənim balam, mənim körpəm

  Tam oxu »
 • YAYGÜL

  yay gülü, yayda açılmış gül

  Tam oxu »