ABIZ

əski türkcədə ruhlarla bağlı işlənirdi, ―mənəvi, ruhi‖ mənalarını ifadə edir.
ABA
ABİ