Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • ABA

  dilimizin daha qədim kəlmələrindəndir. Bəzi türk dillərində hələ də işlənməkdədir. ―Hörmətəlayiq adam‖ deməkdir

  Tam oxu »
 • ABIZ

  əski türkcədə ruhlarla bağlı işlənirdi, ―mənəvi, ruhi‖ mənalarını ifadə edir.

  Tam oxu »
 • ABİ

  əski türk dillərində ―can, ruh‖ mənasını ifadə edərdi, bundan başqa məcazi mənada ―soyuqluq‖ mənasına da gəlirdi

  Tam oxu »
 • ABSTRAKSİYA

  \ – mücərrədlik. Elmi tədqiqat metodudur. Obyektiv aləmi dərk etməyə istiqamətlən-mişdir.

  Tam oxu »
 • ABSTRAKT

  \ tamın bir tərəfi, birtərəfli, sadə, inkişaf etməmiş olan hissəsi. Dilimizdə iş-lək ifadə kimi, ərəbcədən keçmə mücərrəd ifadəsi də mövcuddur

  Tam oxu »
 • ABSURD

  \ – avropa mənşəli bu kəlmə dilimzə bizim gündəlik həyatımızda vərdiş etdiyimiz və düzgün təfəkkür tərzinin əsasını təşkil edən məntiqin qaydaları

  Tam oxu »
 • ACİVİKA

  kəlmə etibarı ilə hind mənşəlidir. Ruhun yaşadığını irəli sürən qeyri-ortodoksal qədim hind təlimlərin-dəndir

  Tam oxu »
 • ACUN

  əski türkcədə çox işlənənən kəlmələrdəndir. ―Dünya‖, ―yer üzü‖ mənalarına gəlir. Acun sözünün daha müasiri ―kürrey-i ərz‖ sözü də işlənirdi

  Tam oxu »
 • AÇIĞ

  oğuz mənşəlidir. İntiqam, kin, qərəz, istirab, ələm və s. mənaları vardır. Bəzi yerlərdə ―acıh‖ yaxud ―açuv‖ kimi də keçmişdir

  Tam oxu »
 • AÇIQLAMA

  \. Müasir dilimizdə çox işlənir, türkcə kəlmədir. Məna olaraq izah, şərh, yaxud hər hansı bir hadisəni, bir halı vəziyyəti həll etdikdən sonra onun

  Tam oxu »
 • AD

  \ – əski türkcədən gəlmədir, hal-hazırda çox işlənən və müxtəlif mənalara gələn sözlərdən biridir. Dili-mizdə adlar əşyalara məxsus ən böyük xarakt

  Tam oxu »
 • ADDİTİV

  və Qeyri-Additiv \ – tam və onu təşkil edən hissələr \ arasındakı nisbətin tiplərini əks etdirən anlayışlar

  Tam oxu »
 • ADEKVAT

  \ – bir-birinə uyan, uyğun gələn, həmahəng olan deməkdir. Latın dilindən avropa dillərinə keçən və dilimizdə də çox rastlanan bu kəlməyə bərabər bölü

  Tam oxu »
 • AFFEKT

  \ – insanın əhvaldan və ehtirasdan (hissdən) fərqli olaraq güclü, coşqun baş verən və nisbətən qısamüddətli olan emosional həyəcanı, qəzəbi, dəhşət

  Tam oxu »
 • AFFEKT

  \ – ruhi həyəcan. İnsanın hallardan və ehtirasdan \ fərqli olaraq güclü, gərgin ola-raq baş verən və nisbətən qısa müddətli olan emosional həyəcanı

  Tam oxu »
 • AFFITSİRLƏŞMƏ

  \ – səbəbi olma. Qərb filosofu Kant tərəfindən ortaya çıxarılan və onun fəlsəfəsində işlək bir söz olan bu termin məna olaraq predmetin hiss üzvlərin

  Tam oxu »
 • AĞIL

  \ \ \ – hissiyyatın qarşılığı olaraq düşünmə, anlamaq, dərk etmək qabiliyyəti arasında məcburi əlaqələr qurmaq qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • AĞRUK

  \ – mənaları çoxdur. Oğuzca kəlmədir. Əşya, şey, yük, ağırlıq anlamları vardır. Aarık – avruk – ağruk – ağurluq – ağırlıq

  Tam oxu »
 • AKÇORA

  Yaxşılıq mələyi. Ak və çora sözlərinin birləşmə-sindən əmələ gəlmişdir. Şamanizmdə daha çox təsadüf olunur

  Tam oxu »
 • AKSİDENSİYA

  \ - əşyanın mühümdən, substansional olandan \ fərqli müvəqqəti, keçici, qeyri mühüm xassəsi. Aksidenisya termini əvəzinə dilimizdə daha çox tarix

  Tam oxu »
 • AKSİOLOGİYA

  \ – dəyərlər mahiyyətinin fəlsəfi tədqiqi. Aksiologiya termini mədə-niyyətşünaslığın və fəlsəfənin ortaq termini kimi götürülməlidir, çünki hər ik

  Tam oxu »
 • AKSİOM

  \ – dəlilə, sübuta ehtiyacı olmayan deməkdir. Aksiomlar elə nəzəri ifadələrdir ki, onların doğruluğuna, düzgünlüyünə etibar etməmək mümkün deyi

  Tam oxu »
 • AKSİOM

  \ dəlilə ehtiyac olmadan qəbul edilən müddəadır. Aksiomlar irəli sürülən elə təkliflərdir ki, onların düzgünlüyü, dəqiqliyi müzakirə mövzusu d

  Tam oxu »
 • AKSİYA

  \ – hərəkət, fəaliyyət. Aksiya elə bir hərəkətdir ki, insanın hər hansı bir xarici səbəblə deyil, birbaşa istəkdən qaynaqlanır

  Tam oxu »
 • AKT

  \ Hərəkət, iş. Sxolastik fəlsəfədə Aristotelin anergia = reallaşdırma, aktlaşdırma, həyata keçirmə mənaları ilə üst-üstə düşür

  Tam oxu »
 • AKTİVİZM

  \- fəallıq, yaxud qətiyyət. İnsanın həyatının və fikirlərinin əsas reallığının təsirdən, iş və fəaliyyətlərdən ibarət olduğunu önə sürən nəzəriyyə ya

  Tam oxu »
 • AKTUAL

  \ - içərisində olduğumuz zaman kəsiyi üçün bir mənası, əhəmiyyəti olan, danışılan anda ortaya çıxan, yaxud da var olan deməkdir

  Tam oxu »
 • AKTUALLAŞDIRMA

  \ – anlam olaraq varlığın dəyişkənliyini bildirən məfhumdur. Bu dəyişkənlik əsasən var olan şeyin zərurətini üzə çıxartmaqdan ötrü istifadə edilir

  Tam oxu »
 • AQNOSTİSİZM

  \ – dünyanın dərk olunması imkanını tamamilə və ya qismən inkar edən təlim.

  Tam oxu »
 • AQNOZİA

  \ – hiss orqanlarında hər hansı bir pozğunluq, yaxud, əksiklik olmamasına rəğmən idrakın olmaması, pozulması

  Tam oxu »
 • ALGU

  əski türkcədən tərcümədə bütün, hamı, yaxud cəmiyyət kimi çevirmək mümkündür.

  Tam oxu »
 • ALQORİTM

  \ – eyni tipdən olan bütün məsələlərin həllinə doğru aparan əməliyyatların, bir sıra sistemin müəyyən qaydada yerinə yetirilməsi haqqında dəqiq gös

  Tam oxu »
 • ALLAH

  \ – dini təsəvvürlərə görə dünyanı yaradan və idarə edən fövqəltəbii qüvvə, hər şeyin səbəbi. Allah adının, kökünün hardan qaynaqlandığı barədə m

  Tam oxu »
 • ALOGİZM

  \ – məntiqi təfəkkürün rolunun həqiqətə çatmağın vasitəsi olmasının inkar edilməsi, yaxud kiçildilməsinə alogizm deyilir

  Tam oxu »
 • ALP

  sözü bəzi müsbət keyfiyyətləri ehtiva edir. Əski türk-cədə çox işlək bir ifadə olmuşdur. Ariflik, cəsarət, igidlik, fəda-karlıq, qəhrəmanlıq və s

  Tam oxu »
 • ALTERNATİV

  \ – seçimdə müqayisə, iki şey arasında qeyri-könüllü seçim aparmaq. Fəlsəfədə hər hansı biri qəbul olunduğu təqdirdə digəri kənarda qalan, keçərsiz

  Tam oxu »
 • ALTRUİZM

  \ başqa adamlara təmənnasız xidmət göstərilməsindən, onların xoşbəxtliyi naminə öz şəxsi mənafeyini qurban verməkdən ibarət əxlaqi prinsip

  Tam oxu »
 • AMİL

  \ - Obyektiv və subyektiv şərtlərdən asılı olaraq həlledici ünsür, yaxud hər hansı bir şərtləndirici

  Tam oxu »
 • AMORALİZM

  \ – əxlaqsızlıq, əxlaqdan kənar davranış tərzi deməkdir. Fəlsəfi anlamda isə hər cür əxlaqın inkarı, əxlaq qanunlarından imtina, ―xeyir və şərin fövq

  Tam oxu »
 • ANALİTİK

  \- 1. Aristoteldə formal məntiqlə eyni mənada işlədilir. // birinci analitiklər, ikinci analitiklər və s

  Tam oxu »
 • ANALİZ

  və SİNTEZ \ Analiz elə bir prosesin məcmusudur ki, tamı hissələrinə bölüb ayırma, yəni ən ümumi mənada bütövün fikrən, yaxud faktik olarak tərkib

  Tam oxu »
 • ANALOGİYA

  \ – eyniyyət təşkil etməyən obyektlərin bəzi cəhətlərdən keyfiyyətcə, münasibətcə oxşarlığı deməkdir

  Tam oxu »
 • ANALOQ

  \ – idrak nəzəriyyəsi terminidir. Hərfi mənada bənzəyən, oxşar olan deməkdir. Yunan dilindən alınmışdır

  Tam oxu »
 • ANARXİZM

  \ – hərc-mərclik, başıpozuqluq, kütlənin nəzarətindən kənar, demokratizm prinsiplərinə uymayan hərəkətlər

  Tam oxu »
 • ANİMİZM

  \ – ruhlardan qaynaqlanan hal və ya hərəkətlərin varlığını önə sürən dünyagörüşü. Şamanist dini təlimlərdə mövcuddur

  Tam oxu »
 • ANLAM

  \ – məna, sözün mənası. Bir sözün, kəlmənin, təyin etdiyi, düşündürdüyü şeydir. Yaxud gerçəkliyin mənimsənilməsini şüura xas olan və predmetin

  Tam oxu »
 • ANLAMA

  \ - Anlayış idrakın, dilin tətbiqi ilə bağlı pilləsində aləmin iniaks formalarından biri, predmet və hadisələri ümumiləş-dirməyin forması

  Tam oxu »
 • ANTAQONİST

  \ ictimai inkişaf ziddiyyətlərinin keyfiyyətcə müxtəlif tipləri. Antoqonizm isə bir-birinə tam ziddiyət deməkdir

  Tam oxu »
 • ANTİK

  e.ə. VII əsrin sonundan qədim yunan quldarlıq cəmiy-yətində, e. ə. II əsrdən başlayaraq eramızın VI əsrinin əvvəllə-rinədək Qədim Roma quldarlıq cəmiy

  Tam oxu »
 • ANTİLOGİZM

  \ məntiqin düsturu olub qəti sillogizmin mühakimələrinin onun nəticəsinin inkarı ilə bir araya gəlməməsini ifadə edir

  Tam oxu »