Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • CÖNGƏ

  CÖNGƏ – DÜYƏ İndi inəyin yerinə düyə bağlarsan, öküzün yerinə cöngə (“Aşıq Ələsgər dastanı”)

  Tam oxu »
 • CÜCƏRMƏK

  CÜCƏRMƏK – QURUMAQ Çiyid gec cücərir (Ə.Vəliyev); Cücərən ağaclar da quruyur

  Tam oxu »
 • CÜRBƏCÜR

  CÜRBƏCÜR – EYNİ Cürbəcür həvəslər bürüyür varlığımı (M.İbrahimov); Əsərdə eyni hadisələr təsvir olunur

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  CÜRƏT – QORXU Kiminin üzündə şadlıq və cürət, kimisində qorxu və heyrət görünürdü (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLƏNMƏK

  CÜRƏTLƏNMƏK – QORXMAQ Ərinin inadkarlığı Nəvazişi də cürətləndirdi (S.Qədirzadə); Qorxma, bu saat ev yiyəsi çıxar (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • CÜRƏTLİ

  CÜRƏTLİ – QORXAQ Mən səni görmüşəm söz sərkərdəsi; Alovlu, qüdrətli, cürətli, mətin (X.Rza); Dərəyə enmə, qorxaq! Qorxaq həllənc daşıdır; Kim ona təpi

  Tam oxu »
 • CÜSSƏLİ

  CÜSSƏLİ – SISQA Məsrurə üzünü yanındakı cüssəli oğlana tutaraq qısıla-qısıla dilləndi (S.Qədirzadə); Suçular əkini dərin şırımla və sısqa axınla suvar

  Tam oxu »
 • CÜT

  CÜT – TƏK Onlardan dördü təkdir: ənsə, əsas, alın və xəlbir sümüyü. İkisi isə cütdür: təpə sümüyü, gicgah sümüyü (S

  Tam oxu »
 • CÜZİ

  CÜZİ – XEYLİ Qırx il külüng çalıb bir cüzi pul əlimə salmışam (S.S.Axundov); İndi həkim olsaydı, bir parça pambıqdan ötrü əpteyə göndərib məndən xeyli

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  ÇAĞ – XƏSTƏ O zaman isə Rüstəmin çağ vaxtı idi (M.İbrahimov); Anam xəstədir, müsyö, vəziyyəti çox ağırdır (S

  Tam oxu »
 • ÇAĞA

  ÇAĞA – BÖYÜK Xalisə çağanın əskisini yuyanda birini orada unudubdur, get onu gətir, gəl (S.S.Axundov); Qəməri güldürdüyün yetər, bir az da səndən böyü

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRIŞ

  ÇAĞIRIŞ – ƏMR Mayanın gözlərində incə və mehriban duyğular, təlaş dolu xoş bir intizar və çağırış vardı (M

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMA

  ÇAXNAŞMA – SAKİTLİK Çaxnaşma düşdü (M.Süleymanlı); Ətrafda sakitlikdir (S.Qədirzadə)

  Tam oxu »
 • ÇAXNAŞMAQ

  ÇAXNAŞMAQ – SAKİTLƏŞMƏK İzdiham çaxnaşdı (S.Vəliyev); Nəhayət, sakitləşdi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ÇAL

  ÇAL – QARA Seyrək, çal saçlarını da azacıq isladıb, arxaya darayırdı (S.Qədirzadə); Mariana yəqin ki bunu duyub, qara, sıx kirpiklərini aşağı endirdi

  Tam oxu »
 • ÇALA

  ÇALA – DÜZ Çox çətinliklə Məmişi çaladan çıxartdılar (M.Talıbov); Düzdə oturdular (M.Hüseyn)

  Tam oxu »
 • ÇALIŞQAN

  ÇALIŞQAN – TƏNBƏL Çox gözəl! Yaşasın çalışqan kənd qadınları (Ə.Haqverdiyev); Tənbəl adam fikirli olar (Ata

  Tam oxu »
 • ÇALIŞMAQ

  ÇALIŞMAQ – VEYLLƏNMƏK Biz çalışmalıyıq ki, ayrı-ayrı adamların əvəzinə ümumi camaat varlansın, kolxoz dövlətlənsin (Ə

  Tam oxu »
 • ÇAŞBAŞ

  ÇAŞBAŞ – TOXTAQ Çaşbaş qaldı (“Azərbaycan”); Gülşənin manqası iki günə qurtarmağı qət etdiyi halda bu arvad çox toxtaq danışırdı (Ə

  Tam oxu »
 • ÇAŞMAQ

  ÇAŞMAQ – TOXTAMAQ Rantik bir anlığa çaşdı (C.Əmirov); Cahangir hərbi toxtadıb ortalığa təslim məsələsini atmışdı (S

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  ÇEVİK – ÖLÜVAY Hərəkətləri çevik, yerişi quş kimi yüngül idi (İ.Şıxlı); Mənim ölüvay adamdan xoşum gəlmir (İ

  Tam oxu »
 • ÇEVİKLİK

  ÇEVİKLİK – ÖLÜVAYLIQ Onun yerişində, hərəkətlərində əvvəlki zirəklik, çeviklik yox idi (C.Məmmədov); Onun ölüvaylığıdır ki, biz əzab çəkirik (“Azərbay

  Tam oxu »
 • ÇƏKİLMƏK

  ÇƏKİLMƏK – QABARMAQ Dəniz gah qabarır, gah da çəkilir

  Tam oxu »
 • ÇƏKİŞMƏK

  ÇƏKİŞMƏK – BARIŞMAQ Sözləri düz gəlmədi, çəkişdilər. Barışdı nə qədər ayrı düşənlər (C.Novruz). ÇƏKİŞMƏK – BƏRKİŞMƏK Çəkişməsən, bərkişməzsən (Ata

  Tam oxu »
 • ÇƏKMƏK

  ÇƏKMƏK – BURAXMAQ Uğur cilovu çəkdi (M.Süleymanzadə); Atın başını buraxdı

  Tam oxu »
 • ÇƏLİMSİZ

  ÇƏLİMSİZ – KÖK Bakıdan gələn, çəlimsiz müstəntiqin biri bizi bəzi adamların yanında gözükölgəli etsin (T

  Tam oxu »
 • ÇƏNLİ

  ÇƏNLİ – AYDIN Qoynu gah aydın havalı, gah çənli, dumanlı (R.Rza)

  Tam oxu »
 • ÇƏPƏKİ

  ÇƏPƏKİ – DÜZ Yarməmməd çəpəki qovluğa baxdı (M.İbrahimov); Səməd çevrilib düz oturdu (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ÇƏPİNƏ

  ÇƏPİNƏ – DÜZÜNƏ ...Ona bir çəpinə baxdım (Mir Cəlal); Tərsinə yox, düzünə otur, qoy camaat səni görsün

  Tam oxu »
 • ÇƏRƏNÇİ

  ÇƏRƏNÇİ – QARADİNMƏZ Eh, nə çərənçi kişidir (A.Şaiq); Partizanlar xasiyyətcə müxtəlif adamlardır; gülərüz, qaradinməz, çoxdanışan (S

  Tam oxu »
 • ÇƏRƏNÇİLİK

  ÇƏRƏNÇİLİK – QARADİNMƏZLİK Çərənçilik nəyə gərək (M.İbrahimov); Onun qaradinməzliyi həmişə hamını əsəbiləşdirirdi (C

  Tam oxu »
 • ÇƏTİN

  ÇƏTİN – RAHAT Ulduzlar sayrışanda; Qəlb qəlbə qarışanda; Çətin olur ayrılmaq; Göz-gözə alışanda (Bayatı); Qoy bir an ürəyim rahat döyünsün; Bu qədər i

  Tam oxu »
 • ÇƏTİNLƏŞMƏK

  ÇƏTİNLƏŞMƏK – ASANLAŞMAQ Düşünürdüm ki, oğlan qəflət qaçıb tramvaya minsə, işim çətinləşəcəkdir (C.Əmirov); Bəxtimizdən oğlanın özü bizim işimizi asan

  Tam oxu »
 • ÇƏTİNLİK

  ÇƏTİNLİK – ASANLIQ Çit bazarı kasadlaşmışdı, ya pul tərəfdən çətinlik çəkirsiniz? (Ə.Haqverdiyev); Düşmən gəldi, asanlıqla bildiyini elədi (Ə

  Tam oxu »
 • ÇIXIQ

  ÇIXIQ – BATIQ Sinəsi batıq, sifəti saralıb, çiyinləri qalxıb (Ə.Haqverdiyev); Ayaz gördü ki, onun geniş alnındakı çıxıq, yanaqlarındakı nazik damarlar

  Tam oxu »
 • ÇIXIŞ

  ÇIXIŞ – GİRİŞ Kinoteatrın çıxış və giriş yerləri ayrıdır

  Tam oxu »
 • ÇIXMAQ

  ÇIXMAQ – GİRMƏK Zənən hamamı kimi biri girir, biri çıxır (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • ÇILĞIN

  ÇILĞIN – SAKİT Külək çox sərt və çılğın idi (M.İbrahimov); Yanvar ayı olduğuna baxmayaraq, hava sakit və mülayim idi (M

  Tam oxu »
 • ÇILĞINLIQ

  ÇILĞINLIQ – DİNCLİK Adamlar dinclik və sakitlik istəyirlər, hərbi çılğınlıq istəmirlər

  Tam oxu »
 • ÇILPAQ

  ÇILPAQ – GEYİMLİ Yalnız buna görə çılpağam çılpaq (S.Rüstəm); Qapı açıldı, cavan və təmiz geyimli bir oğlan içəri girdi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÇİÇƏKLƏNMƏK

  ÇİÇƏKLƏNMƏK – SOLMAQ Larisanın gülşəni yenə çiçəkləndi (M.Hüseyn); Baharın yaşıl gözəlliyi tez soldu, tez çəkildi (M

  Tam oxu »
 • ÇİN

  ÇİN – YALAN Mənim yuxum çin oldu. C.Bərgüşad. Xanım, hamısı yalandır (S.S.Axundov)

  Tam oxu »
 • ÇİRKAB

  ÇİRKAB – TƏMİZLİK Xirtdəyə qədər çirkab içərisinə getdi (M.Talıbov); Beş adam gələndə heç olmasa bir təmizlik görsün (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÇİRKİN

  ÇİRKİN – SƏLİQƏLİ Tamam bir çox çirkin hərəkət və adətləri mənə tərk etdirdi (S.S.Axundov); O işində də səliqəli idi (C

  Tam oxu »
 • ÇİRKLİ

  ÇİRKLİ – TƏMİZ Polislər çarpayının üstünə yığılan çirkli paltarlara baxdıqda qadına dedi (S.Vəliyev); Yorğan-döşək təmizdir (C

  Tam oxu »
 • ÇİRMƏKLİ

  ÇİRMƏKLİ – AÇIQ Tüstülü ocaq başında, qolları çirməkli; Paltar yuyur anam (R.Rza); Yaxası açıq oğlan yenə mızıldadı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ÇİRMƏLƏMƏK

  ÇİRMƏLƏMƏK – AÇMAQ Qollarını işgüzar adamlar kimi dirsəyinədək çirmələmişdi (S.Qədirzadə); Köynəyinin qolunu açmışdı (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • ÇOCUQ

  ÇOCUQ – YAŞLI Siz onu bacarmazsınız, siz hələ çocuqsunuz (C.Cabbarlı); Yaşlı adamdır, onu hər işə göndərməyin

  Tam oxu »
 • ÇOXALMAQ

  ÇOXALMAQ – AZALMAQ İnsanın iş günü; azalsa da, çoxalsa da; İnsanlığın iş günü bitməyəcək (R.Rza)

  Tam oxu »
 • ÇOXBİLMİŞ

  ÇOXBİLMİŞ – MAĞMUN Yoldaş Aslan, mən bicəm, amma sən məndən də çoxbilmişsən (M.İbrahimov); O, Allahın mağmunudur (“Ulduz”)

  Tam oxu »