Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • ÖCƏŞMƏK

  Etimoloji kökü öc kəlməsidir. Bu kök mənbələrdə həm də “söndürmək” (keçirmək) mənasında qeydə alınıb

  Tam oxu »
 • ÖD

  Qədim mənası “sarı” deməkdir. Təkcə bizdə yox, çox dillərdə öd “sarı” anlamı ilə bağlıdır. Səbəbi isə odur ki, qara ciyər müntəzəm olaraq, sarı rəngli

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏK

  Qədim sözlərdən olan öd (öt) kəlməsi “borc” (долг, заем) mənasını əks etdirib. -ə şəkilçisi isimdən feil düzəldib

  Tam oxu »
 • ÖDƏN

  Öd sözü ilə qohumdur. Mədəaltı vəzinin qədim adıdır. Özdən variantı da olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖFKƏ

  Bağır-öfkə sözü “içalat” anlamını əks etdirir. Öfkə həm “ağ ciyər”, həm də “hirs” mənalarında işlədilir

  Tam oxu »
 • ÖGEY

  1. Mənbələrdə ög (oy) “doğma”, öksüz isə “yetim” kimi verilib. Dilimizdə ögey “doğma olmayan” deməkdir (əsli: ög döy; ög deyil kimi olub)

  Tam oxu »
 • ÖGƏC (ÖYƏC)

  Üç yaşdan aşağı olmayana qoça deyirlər. Keçi (seyiz) isə həmin yaşda ərgəc adlanır. Qohum sözlərdir, mənşəyi qaranlıqdır

  Tam oxu »
 • ÖGƏN

  Bu, çay (река) sözünün sinonimi olub, ögüz formasında da işlədilib, “su” mə­nasında öl sözü də mövcud olub

  Tam oxu »
 • ÖKÜZ

  Güman ki, bu alınma sözdür, bizdə onun yerinə ud sözü işlədilib. Öküzçü əvəzinə udçu demişik. 4 yaşdan yuxarı olan heyvana ök deyiblər

  Tam oxu »
 • ÖLKƏ

  El, ulus sözləri ilə eyni kökə malikdir. Kök ilişmək kəlməsindəki il feilindən ibarətdir, “birlik” ifadə edir: el adamlar birliyidir, çoxluğudur, ulus

  Tam oxu »
 • ÖLÜM

  Dilimizdə ölüm, ya olum; ölüm-dirim (mübarizəsi), ölüm-qalım (məsələsi) kimi sözlər işlədilir. Bunlar sinonimlik əlamətinə malik olsa da, son ikisi da

  Tam oxu »
 • ÖLÜM-İTİM

  Sözün ikinci komponenti gedim kimi olub, sonra dəyişib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖLÜVAY

  Əsli ölüxay kimi olub, solaxay, dəlixay sözlərinin qəlibi üzrə yaranıb. Təhrif nəticəsində xay sözü vay şəklinə düşüb

  Tam oxu »
 • ÖMƏR

  Ərəbcə “həyat” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖPMƏK

  Öpmək, hopmaq, hap (eləmək) sözlərinin hər üçü kökdaşdır və qədim mənaları “sormaq, ağzına almaq” deməkdir

  Tam oxu »
 • ÖRDƏK

  Həm də ödirək kimi işlədilib. Öd “quş”, irək isə “çay”, “su” mənasında işlə­dilib. Deməli, ördək “su quşu” mənasını verir

  Tam oxu »
 • ÖRKƏN

  İki mənada işlədilib: “bostanda tağ” (mənbələrdə bunun əvəzinə, bağırsaq da işlədilib) və “çatı növü”

  Tam oxu »
 • ÖRNƏK

  Sözün əsli örmək (hörmək) kimi olub. Mənası “nümunə, ülgü, qəlib” de­məkdir. Əl işləri (tikiş, naxış

  Tam oxu »
 • ÖRTDƏNMƏK

  Qərbi Azərbaycanda (Qafanda) “günəşdən yanmaq” anlamını əks etdirir. Əsli örtlən kimi olub. Ört (pört) “isti” demək olub

  Tam oxu »
 • ÖRTMƏK

  Mənbələrdə ört sözü “yanmaq, od” anlamlarında da işlədilib. Ütü, ütmək kəlmələri də ondan əmələ gəlib

  Tam oxu »
 • ÖRTÜK

  Dilimizdəki xırman sözü alınmadır, biz onun yerinə örtük kəlməsini işlət­mi­şik. Bu söz “od, yandırmaq, qurutmaq” mənalarını əks etdirən ört feili zəm

  Tam oxu »
 • ÖSKÜRMƏK

  Nəfəs borusunun adı bizdə öş (ös) sözü olub (bu söz, ümumiyyətlə, “boru” mənasında sonra da işlədilib)

  Tam oxu »
 • ÖTKƏM

  Görmək qəlibi üzrə yaranıb. Güman edirəm ki, ötük-əm, gör-ük-əm kimi olub, sonra ü saiti ixtisara düşüb

  Tam oxu »
 • ÖTKÜN

  İti feili ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖVLAD

  Ərəbcə vələd sözünün cəmidir. Vəliəhd, Şahvələd, Validə kimi sözlərlə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ÖY

  Danışıqda sözümün öyü var işlədilir. Öy “iç”, “məğz” deməkdir. Sözün əsli ay (aya) kimi olub, “ovuc” deməkdir

  Tam oxu »
 • ÖYƏDƏK

  Heyvanın arxası üstə çuxura düşməsi (ayaqları göyə tərəf olur, dura bilmir və boğulub ölür) dialektlərdə öyədəyə düşmək sözü ilə ifadə edilir

  Tam oxu »
 • ÖYLƏM

  Öylə kimi də işlədilir, öy (oy) tuva dilində “vaxt” deməkdir. Öyləm (oylə) saat 12-yə yaxın vaxtlardır ki, bu zaman heyvan örüşdən evə (istirahətə) gə

  Tam oxu »
 • ÖYRƏNMƏK

  “Fikirləşmək” mənasını əks etdirən feilimiz olub: Ö. Ağıl sözünün mə­na­sını ök sözü əks etdirib. Buradan da ögüt (indi öyüd kimi işlədilir), öymək, ö

  Tam oxu »
 • ÖYÜD

  Öyrə, öyrə-n, öyrə-t sözləri ilə qohumdur. Kökü (öy sözü) ad – feil omonimi olub. Dilimizdə bircə səsdən (ö səsindən) ibarət feil olub və “fikirləşmək

  Tam oxu »
 • ÖYÜNMƏK

  Qədim mənbələrdə oy (öy) söz “ağıl, bilik” mənasında qeydə alınıb. Öyrətmək, öyüt sözləri də öyünməklə kökdaşdır

  Tam oxu »
 • ÖZ

  Uyğur dilində özmək feili “быть собственным; обособлять, разделять” məna­larında indi də işlədilir. Özmək, özgə və öz (əvəzlik) eyni kökə malik deyil,

  Tam oxu »
 • ÖZDƏN

  Mədəaltı vəzinin qədim adıdır. Ödən forması da olub. Görünür, öd sözü ilə qohumluğu var. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ÖZƏN

  “Çay” mənasında işlədilən bu sözün kökü öz feilidir, mənası “ayrılmaq” de­məkdir. Özən bir neçə qola ayrılan çaya deyilib

  Tam oxu »
 • ÖZGƏ

  Öz sözü həm əvəzlik, həm də feil kimi işlədilib, omonim olub. İndi feil forması müstəqil işlədilmir. Amma özgə, özül, özək tipli sözlərdə qədim mənası

  Tam oxu »
 • ÖZÜNÜSENZURA

  lat. censor < censere – qiymətləndirmək, nəzərdən keçirmək

  Tam oxu »
 • PAÇA

  Farscadır. Bizdə qabaqlar onun yerinə çatqı (haça olan) işlədilib. Rus dilindəki пах sözünü indi tatar dilinə çat kimi tərcümə edirlər

  Tam oxu »
 • PADAR

  Farsca pade “naxır”, padeban isə “naxırçı” deməkdir. Görünür, padar mal­dar­­lıqla bağlı sözdür. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • PAXIL

  Ərəbcə buxl kimidir, bizdə təhrif olunub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PAXIR

  Alınma sözdür, mənası “mis” deməkdir. Paxırı çıxmaq ifadəsi “cilası yox olub, mis üzə çıxıb” mənasını əks etdirir

  Tam oxu »
 • PAXLAVA

  Ehtimal olunur ki, paxla sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PAKET

  Fransız sözüdür, “упаковка” ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PAL

  ing. Phase Alternating Line – «fazanın sətirlər üzrə dəyişməsi» ifadəsində söz­lərin baş hərflərindən ibarət abreviatura

  Tam oxu »
 • PALAN

  Farscadır, bizdə bağırçaq sözü işlədilib, “yəhər” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • PALATA

  Roma yeddi təpənin üzərində salınıb: Palatin, Kapitoli, Aventin, Çelio, Eskvilin, Viminal və Kvirinal

  Tam oxu »
 • PALÇIQ

  Tuva dilində bılça feili var və “мазать” (suvarmaq) mənasında işlədilir. Palçıq kəlməsinin sonundakı -ıq şəkilçisi həmin sözün feildən törədiyini göst

  Tam oxu »
 • PALEOBİOCOĞRAFİYA

  yun. palaios – qədim + yun. bio – həyat + yun. geo – Yer + yun. grapho – təsvir edirəm

  Tam oxu »
 • PALEOBOTANİKA

  yun. palaios – qədim + yun. botanikos – bitkilərə aid

  Tam oxu »
 • PALEOCOĞRAFİYA

  yun. palaios – qədim + yun. geo – Yer + yun. grapho – təsvir edirəm

  Tam oxu »
 • PALEOEKOLOGİYA

  yun. palaios – qədim + yun. oikos – məkan + yun. logos – elm, təlim

  Tam oxu »