Этимологический словарь азербайджанского языка

 • KƏBİN

  Ərəbcədir, bizdə quda (qayın, qazın) sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KƏDƏR

  Ərəb mənşəlidir, “qəm” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KƏFƏN

  Ərəbcədir, əsli “saban”dır (ruslarda savan kimi işlədilir). Bağdad yaxınlı­ğın­dakı Savan şəhərində istehsal edilən parçanın adından götürülüb

  Полностью »
 • KƏFKİR

  Fars mənşəlidir, kəf ( köpük) və qir (qerften, yəni götürmək felinin əsasıdır) sözlərindən əmələ gəlib

  Полностью »
 • KƏHƏR

  Alınma sözdür, türk dillərində həmin sözün yerinə törük, doruq, dür sözü işlədilib. Tuva dilində indi də doruq sözü mövcuddur

  Полностью »
 • KƏHRƏBA

  Fars mənşəlidir, kah (saman) və ruba (çəkən) sözlərindən əmələ gəlib. Ahən (dəmir) ruba (çəkən) qəlibi üzrə yaranıb (“maqnit” deməkdir)

  Полностью »
 • KƏKƏLƏMƏK

  Qarşılığı kimi mənbələrdə söz kövşəmək ifadəsi işlədilib. Kəkələ sözü səpələ qəlibi üzrə gəv (gövşəmək) feilindən düzəlib

  Полностью »
 • KƏKLİK

  Mənbələrdə kəkəlik kimi verilib, görünür, kəkələmək sözü ilə bağlıdır (kək­li­yin oxuması məhz kəkələməyə bənzəyir)

  Полностью »
 • KƏKLİYİ AZMAQ

  Bəzi dialektlərdə kəkliyi azmaq ifadəsi var. İfadənin əsli kəyriyi (gəyriyi) azmaq olub və təhrif  nəticəsində bu şəklə düşüb

  Полностью »
 • KƏL

  Farslar bütün heyvanların erkəyinə kəl deyirlər; erkək qoyun, keçi... belə ad­la­nır. Bizdə mənası daralıb, yalnız camışın erkəyinə kəl deyirlər

  Полностью »
 • KƏLBƏTİN

  Ərəb dilindən keçib, hərfi mənası “itin iki dişi” (kəlb-ət-eyn) deməkdir. Bizdə qısğac sözü işlədilib

  Полностью »
 • KƏLÇƏ

  Camışın kiçik balasına deyirik. Əslində, erkək bala belə adlanıb, sonra mə­na genişlənib. Kəl sözündən törəyib

  Полностью »
 • KƏLƏNTƏR

  Farsca “başçı”, “rəhbər” deməkdir. Farslar bu ifadəni kəlantər kimi işlədirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KƏLİK

  Azca iriləşmiş, hələ dəyməmiş yemişə bəzi dialektlərdə kəlik deyirlər. Sö­zün əsli farscadır və kalək şəklindədir

  Полностью »
 • KƏLİMƏK

  “Təmizlə”, “qırxdır” anlamında işlədilir. Mənşəyi qaranlıqdır. Güman edirəm ki, keçəl sözü ilə qohumdur

  Полностью »
 • KƏLİMƏT

  Ərəbcədir, “müsahib, qohum, yaxın adam” deməkdir. Qadın adı kimi işlədilir. Kəlmə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • KƏLLƏPAÇA

  Bəzən xaş və kəlləpaça sözlərini eyniləşdirirlər. Əslində, kəlləpaça kəllə (baş) paça (ayaq) sözlərindən əmələ gəlib, yalnız “qoyun başayağı” kimi baş

  Полностью »
 • KƏMƏND

  Fars mənşəlidir, “ilgək” (петля) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KƏMSİK

  Kəmçik forması da var (təhrifdir), kökü kəm (az) sözüdür, farscadır, -sı şəkilçisi adlardan feil düzəldir, -k isə feili yenidən ada çevirib

  Полностью »
 • KƏND

  Soğdaq dilinə məxsus sözdür, (soğdaqlar Özbəkistanın indiki ərazisində ya­şamışlar, dilləri hind-ari dillərinin İran yarımqrupuna daxil idi), mənası “

  Полностью »
 • KƏNDİR

  İlkin mənası bitki adı ilə bağlıdır (конопля), onun liflərindən ip hazır­lanır, meyvəsindən (toxumundan) isə yağ istehsal olunur

  Полностью »
 • KƏPƏK

  Un kəpəyi, baş kəpəyi və s. birləşmələrindəki kəpək sözü, əslində, “qabıq” deməkdir, sonra kəpək formasına düşüb

  Полностью »
 • KƏPƏNƏK

  Qopmaq feili ilə qohumdur. Üzərində tozcuqlar (qabıq, pulcuqlar, qopuq, kəpək) olduğu üçün belə adlanıb

  Полностью »
 • KƏRBƏLA

  Ərəbcə əsli Kərb-bəla kimidir, Kərb - “kədər” deməkdir. Sinonimlər bir­ləşməsidir (dərd və bəla). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • KƏRƏ1

  Nehrə yağına kərə yağı deyirik. Türkmənlər nehrə əvəzinə, qöbe işlə­dir, “сли­воч­ное масло” ifadəsini də qöbe yağı kimi tərcümə edirlər

  Полностью »
 • KƏRƏM

  Ərəbcədir, “alicənab” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KƏRƏMƏT

  Ərəbcədir, “səxavətli”, “comərd” deməkdir. Kərəm sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KƏRƏN

  Qərb dialektlərində çox işlədilir, böyük və canlı milə deyirlər. Mənası farsca “maili” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • KƏRƏNTİ

  1. Buna dəryaz da deyirlər (alınma sözdür), ot çalmaq üçün alətdir. Gər­mək feili ilə qohumdur. Sözün əsli gəzinti, çöküntü qəlibi üzrə yaranmış gərin

  Полностью »
 • KƏRKİ

  Mənası “əyri” deməkdir. Kərki formaca toxayabənzər (əyri)  dəmir alətidir, ağzı içəriyə doğru əyilmiş olur

  Полностью »
 • KƏRPİC

  Qədim forması qırbiş şəklində olub, qır “torpaq”, “gil” deməkdir, biş isə “bi­şir­­məkdir”. Kərpic “odda bişirilən (qurudulan) torpaq, gil” anlamı ilə

  Полностью »
 • KƏRTMƏK

  Türkmən dilində gəmirmək işlədilir. Məncə, kəsmək sözü ilə bağlıdır ( elə gəmirmək özü də “kəsmək” deməkdir)

  Полностью »
 • KƏŞFİYYAT

  Ərəbcə kəşf sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KƏŞKÜL

  Ərəbcədir, “qoz qabıgından düzəldilən çanaqvarı qab”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KƏŞMİRİ

  Hindistanın ən şimal bölgəsi olan Kəşmir zaman-zaman müxtəlif imperiyaların tərkibində olduğundan tarixdə iz buraxmayıb

  Полностью »
 • KƏTƏMƏZ

  Ağız (aquz) və ondan bişirilən yemək  adlanır. Biləsuvar rayonunda ağuz sözünün yerinə kələkə sözü işlədilir

  Полностью »
 • KƏTXUDA

  Kət “birinci” deməkdir: kətqudayışlıq – ‘birinci kəbin”dir, kətbanu – “birinci arvad” deməkdir. Kətxuda kənddə birinci hesab olunan vəzifə sahibinə de

  Полностью »
 • KƏTMƏN

  Mənbələrdə qət, ket feili var və “углублять” mənasını əks etdirir. Görünür, kətmən “dərinləşdirən”, “qazan oyan” mənalarını verən sözdür

  Полностью »
 • KƏVİR

  fars. – şoranlıq

  Полностью »
 • KİANİT

  yun. kyanos – tünd-göy, göy

  Полностью »
 • KİBER

  yun. kybernetike – idarəçilik bacarığı

  Полностью »
 • KİBERJURNALİSTİKA

  yun. kybernetike – idarə­çi­lik bacarığı + lat. diurnalis, diurnale – gün­dəlik xəbər

  Полностью »
 • KİBERSPEYS

  yun. kybernetike – idarəçilik bacarığı + ing. space – mühit, yer

  Полностью »
 • KİLİD

  Əsli yunan sözüdür, “qıfıl” deməkdir (bəzi dialektlərdə “açar” anlamında işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KİLOBAYT

  yun. chilioi – min + ing. byte – tikə, hissə

  Полностью »
 • KİMİ

  Bu qoşma türk dillərinin çoxunda kib şəkilində işlədilir və “forma” anlamını verir: b-m əvəzlənməsi təbii haldır

  Полностью »
 • KİNAYƏ

  Kin farsca “nifrət” deməkdir. Kinayə nifrət qarışığı olan münasibətdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KİNOVAR

  yun. kinnabari

  Полностью »
 • KİRƏMİT

  Yunan sözüdür, “bişmiş kərpic” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • KİRİŞ

  Gərmək feili zəminində əmələ gəlib, əvvəl gəriş, sonra giriş, nəhayət, kiriş şəklinə düşüb. Mənası “gərilmiş ip” deməkdir

  Полностью »