Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • BALLI

  BALLI I is. bot. Şirəli otlardan birinin adı. BALLI II sif. Balı olan. Ballı pətəklərə bənzər beynimiz; İçində boş qalmış bir çox şanlar (S

  Tam oxu »
 • BAMİYƏ

  BAMİYƏ I is. [ fars. ] bot. Meyvəsi konus şəklində olan və xörəyə işlədilən birillik lifli bitki. Doğra daha bamiyəni bozbaşa; Sonra toyuq köksü ilə g

  Tam oxu »
 • BAN

  BAN I is. Arabanın təkərlərindən yuxarı olan hissəsi, qutusu, gövdəsi. Araba cırıldamaqdan, ban cırıldayır (Ata

  Tam oxu »
 • BANK

  BANK I is. [ fr. ] Pul vəsaitini toplayan və təqsim edən kredit idarəsi. Dövlət bankı. BANK II is. [ alm

  Tam oxu »
 • BANKA

  BANKA I is. [ ing. ] Dənizdə ayrıca dayaz yer. BANKA II [ holl. ] Qayıqda avar çəkənlərin oturduğu skamya

  Tam oxu »
 • BANKET

  BANKET I is. [ fr. ] İctimai, siyasi xadimlərin və s. şərəfinə düzəldilən təntənəli qonaqlıq, ziyafət

  Tam oxu »
 • BAR

  BAR I is. [ fars. ] Meyvə, məhsul; səmərə. Bağçamızın ağacları dürlüdürlü bar verir (O.Sarıvəlli). BAR II is

  Tam oxu »
 • BARABAN

  BARABAN I is. Təbil. Çalındı tunc, baraban, ordu döndü dənizə… (A.İldırım). BARABAN II is. tex. Müxtəlif maşınların və mexanizmlərin silindr şəkilli h

  Tam oxu »
 • BARAT

  BARAT I is. [ ər. ] Bank və s. maliyyə müəssisələri və ya poçt vasitəsilə göndərilən pul. Pulları haman yerə barat verəcəyəm (M

  Tam oxu »
 • BARI

  BARI I is. [ fars. ] Hasar, divar, sədd. Onu barı içərisinə almaq və elektrik stansiyası üçün istifadə etmək lazımdır (C

  Tam oxu »
 • BARMAQ

  BARMAQ I is. İnsan və bəzi heyvanların əl və ayaqlarının qurtaracağındakı beş mütəhərrik üzvdən hər biri

  Tam oxu »
 • BARMAQLIQ

  BARMAQLIQ I is. Ağacdan, dəmirdən və ya məftildən qayrılmış tor, hörgü. Cəld ayağa durub, dəmir barmaqlığa yanaşdı (M

  Tam oxu »
 • BAS

  BAS I sif. [ ital. ] mus. Ən bəm kişi səsi, ən aşağı kişi səsi. Güləbətin Hacının otağını süpürəndə həyətdə Şahpələngin qalın bas səsini eşitdi (M

  Tam oxu »
 • BASMA

  BASMA I is. Saçı boyamaq üçün rəng. O, başına həmişə basma qoyardı. BASMA II is. tar. Üzərində tatar xanın şəkli olan möhür

  Tam oxu »
 • BASMAÇI

  BASMAÇI I is. Basma işi ilə məşğul olan, qəlib basan. Sanqo qaçıb, basmaçı dəyirmanlarında gizlənmək istədi (Servantes)

  Tam oxu »
 • BAŞ-AYAQ

  BAŞ-AYAQ I is. aşp. Kəlləpaça: qoyunun, malın başı və ayaqlarından hazırlanan sulu xörək. ...Baza müdiri Bürcəli dedi: – Bu saat burdan gedirik bizə x

  Tam oxu »
 • BAŞIPAPAQLI

  BAŞIPAPAQLI I is. Kişi. Bu xəbər gələn kimi uçitel Mirzə Kərim camaatı yığıb başına dedi: – Gərək kənddə bir nəfər başıpapaqlı qalmaya (Ə

  Tam oxu »
 • BAŞQA

  BAŞQA I sif. Qeyri, ayrı, özgə, yad. Qonşu həyətin qapısı başqa küçəyə açılırdı (M.Cəlal). BAŞQA II qoşma Seçmə, ayırma mənasında

  Tam oxu »
 • BAŞLIQ

  BAŞLIQ I is. Yağışdan, soyuqdan, küləkdən qorunmaq üçün başa geyilən örtük. Əynində boz şinel, başında başlıq; Nəysə pıçıldayır o, fəhlələrə (S

  Tam oxu »
 • BAŞMAQ

  BAŞMAQ I is. köhn. Üstü yarıörtülü, dabanı açıq kişi və qadın ayaqqabısı. Mərcan xala bu dəfə də bir söz deməyib, başmağının üstündən geydiyi corablar

  Tam oxu »
 • BAŞSIZ

  BAŞSIZ I sif. Sahibsiz, yiyəsiz. Elmli adamlar hamıdan artıq bizlərə lazımdır. Çünki camaatımız başsızdırlar (Ə

  Tam oxu »
 • BATAREYA

  BATAREYA I is. [ fr. ] hərb. Bir neçə top və minaatandan ibarət taktik vahid. Sən indi öz batareyasını buraxıb mətbəxdə soğan doğrayan bir topçuya oxş

  Tam oxu »
 • BATMAN

  BATMAN I is. köhn. 8 kiloqram ağırlığında çəki ölçüsü. Bir misqal ondan bir batman misə vurur, xalis gümüş olur (M

  Tam oxu »
 • BAZ

  BAZ I is. [ fars. ] Alıcı quş, qızılquş. Əlimdən uçurtdum bazım; Dərdimi kağıza yazım (Dastanlar). BAZ II is

  Tam oxu »
 • BAZAR

  BAZAR I is. [ fars. ] Alış-veriş yeri. Biz hər gün səsli-küylü bazarın yanından keçirdik (Ə.Əylisli)

  Tam oxu »
 • BAZI

  BAZI I is. [ fars. ] Oyun, kələk, hiylə. Şərəfnisə xanım: Bəsdir, Allahı sevirsən, bu bazıları mənə az gəl!

  Tam oxu »
 • BEL

  BEL I is. Bədənin ortası, qurşaq bağlanan yeri. Belində qəbzəli xəncər olan bir kişi içəri girdi (İ.Əfəndiyev)

  Tam oxu »
 • BELƏ

  BELƏ I əvəz. İşarə mənasında işlədilən əvəzlik. O belə adamlara həmişə hörmət etməyi sevirdi (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • BELİBAĞLI

  BELİBAĞLI I is. zool. Qırğı böyüklükdə yırtıcı quş. BELİBAĞLI II sif. Beli bağlı olan, beli qurşaq və s

  Tam oxu »
 • BELLİ

  BELLİ I sif. Əlində bel olan. Deyir, Qaraqullar kəndinin camaatı əli ağaclı, belli, kürəkli tökülüb Rüstəm bəyin evini darmadağın dağıtdılar (Ə

  Tam oxu »
 • BEYT

  BEYT I is. [ ər. ] İki misradan ibarət şeir parçası. Fəhlə yavaş-yavaş hecaladı, bir dəfə oxuyandan sonra ilk beyti əzbərlədi (M

  Tam oxu »
 • BƏHR

  BƏHR I is. [ ər. ] Musiqi vəzninin təşəkkül sistemi. Şerin üçüncü və beşinci bəndləri ayrı bəhrdədir (M

  Tam oxu »
 • BƏHRƏ

  BƏHRƏ I is. [ fars. ] tar. Keçmişdə kəndlilərdən alınan natural vergi. Torpaqdan, mülkdən aldığınız bəhrə sizə bəs eləmirmi? (“Qaçaq Nəbi”)

  Tam oxu »
 • BƏHS

  BƏHS I is. [ ər. ] Bir məsələ haqqında ətraflı danışmaq, fikir yürütmə. İçərkən ortalığa belə bəhs düşdü (S

  Tam oxu »
 • BƏLƏNMƏK

  BƏLƏNMƏK I f. Bələyə bükülmək, sarğı ilə sarınmaq. Körpə əsgiyə bələndi. BƏLƏNMƏK II f. Bulaşmaq, bulanmaq

  Tam oxu »
 • BƏLGƏ

  BƏLGƏ I is. etnoqr. El arasında evlənən oğlan tərəfindən qız evinə göndərilən birinci nişan – üzük və örpək

  Tam oxu »
 • BƏM

  BƏM I is. [ ər. ] mus. Musiqidə aşağı səs. Pərdələr üstünə barmağın ensin; Bəmdə çox dayanma, qaldır zilə sən (Ə

  Tam oxu »
 • BƏND

  BƏND I is. [ fars. ] anat. Skelet sümüklərinin oynaq yerləri; buğum, məfsəl. Qazan xan başında, bədəninin bəndlərində bir ağırlıq və sızıltı duydu

  Tam oxu »
 • BƏRƏ

  BƏRƏ I is. Ov gözlənilən yer, pusqu yolu. Ceyranın güzgüsü; Ovçunun bərəsi; Dərənin gözüydün, ay bulaq… (M

  Tam oxu »
 • BƏRİ

  BƏRİ I zərf Bu tərəfə, buraya, yaxına. Bəri gəl, ay zalım, bir qucaqlaşaq; Unut bu tərsliyi, gəl Allaha bax! (S

  Tam oxu »
 • BƏS

  BƏS I ədat [ fars. ] Yetər, kafi, kifayət. İş apar, baş gedərsə qoy getsin; Ad qalır bəs deyilmi millət ilə (M

  Tam oxu »
 • BƏSTƏ

  BƏSTƏ I is. [ fars. ] Musiqi kompozisiyası, musiqinin bəstəsi; nəğmə, hava, mahnı. Seyr et bu varlığı, şeyda bülbülüm! Həyata müjdədir hər yeni bəstən

  Tam oxu »
 • BİC

  BİC I is. dan. Ağac və kolların kötüyündən, yaxud gövdəsindən çıxan xırda zoğ, pöhrə. Əncir ağacının bici çoxdur, kəsmək lazımdır

  Tam oxu »
 • BİNA

  BİNA I is. [ ər. ] Tikili, mülk, ev. Hər küçə alışan bir boyunbağı; Hər bina bəzəkli bir mirvaridir (M

  Tam oxu »
 • BİR

  BİR I say Əşyanın konkret miqdarını bildirən ədəddir. Yəni mən o qədər ölü oldum ki, bir qorodovoyun da öhdəsindən gələ bilmədim (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • BİRLİK

  BİRLİK I is. Bir olmaq; bütövlük, vəhdət, ittifaq. Sənə çalışmaq yaraşır; Birlik uğrunda vuruşmaq yaraşır (S

  Tam oxu »
 • BİRYERLİ

  BİRYERLİ I sif. Həmyerli, bir yerdə olan. O, Həsənlə biryerlidir. BİRYERLİ II sif. Bir yeri olan, bir adamlıq

  Tam oxu »
 • BİŞMƏK

  BİŞMƏK I f. Odda qızartmaq və ya suda qaynatmaqla yeyiləcək hala gətirilmək. Qulplu qazanlarda xörək bişər, qara zurna dilə gələrdi

  Tam oxu »
 • BİŞMİŞ

  BİŞMİŞ I is. Xörək. Bir neçə gün idi ki, bişmiş yeməmişdim, dünən bir parça yavan çörəyi güclə tapmışdım (Çəmənzəminli)

  Tam oxu »
 • BİTİRMƏK

  BİTİRMƏK I f. Axıra çatdırmaq, tamamlamaq, qurtarmaq. Hədiyyə naharını təzəcə bitirmişdi ki, qapıda maşın səsləndi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »