Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

 • TOX

  TOX I sif. Yeyib doymuş. Heç bir zaman qarınlarını tox, ehtiraslarını soyumuş görməyəcəklər (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • TOXUMAQ

  TOXUMAQ I f. Hörmək. Qohumlar verdiyi quzu yunundan; Boyalıbutalı corab toxuyur (Ağa Laçınlı). TOXUMAQ II f

  Tam oxu »
 • TOXUNMAQ

  TOXUNMAQ I f. Hörülmək. Bu yun corablar qəşəng toxunub. TOXUNMAQ II f. Dəymək, təmas etmək. Ona toxunmasın o soyuq əllər; Mənim sarayımdır yüksək əməl

  Tam oxu »
 • TON

  TON I is. [ yun. ] mus. Avaz, səs. Hafiz Sədirzadə “Bayatı Şiraz” muğamını son dərəcədə sərbəst və lirik tonla ifa etdi

  Tam oxu »
 • TOP

  TOP I is. hərb. Silah. Atılır dağların başından toplar; Bomboş daraqlarla dolmuş akoplar (S.Rüstəm). TOP II is

  Tam oxu »
 • TOPLAMA

  TOPLAMA I is. Yığma, toplanış. Pambıq toplanışı mövsümündə Sona 500 ton məhsul toplamışdı. TOPLAMA II is

  Tam oxu »
 • TOPLAMAQ

  TOPLAMAQ I f. Bir yerə yığmaq, bir yerə sığışdırmaq. Dünyada faydalı, dəyərli nə var; Toplamaq istədim yeri düşəndə (O

  Tam oxu »
 • TOPLU

  TOPLU I sif. hərb. Topu olan. Toplu qoşunlar qabağa hərəkət etdilər. TOPLU II sif. qram. Varlığın çoxluğunu bildirən

  Tam oxu »
 • TOPUQ

  TOPUQ I is. Ayaqda olan çıxıntı. Daldan atılan daş topuğa dəyər (Ata. sözü). TOPUQ II is. Tutulma, dolaşma

  Tam oxu »
 • TOR

  TOR I is. Balıq və başqa heyvanları tutmaq üçün hörülmüş, toxunmuş şəbəkə, zənbil. TOR II is. Tələ, hiylə, kələk

  Tam oxu »
 • TOZ

  TOZ I is. Xırda qum dənəcikləri. Külək tozu qaldırar; Layla körpəm, a layla (R.Rza). TOZ II is. bot. Ağacın bir növü

  Tam oxu »
 • TRAP

  TRAP I is. [ holl. ] Təyyarə və gəmidə pilləkən, nərdivan. Trapla hündür bir qadın enirdi (Anar). TRAP II is

  Tam oxu »
 • TROMB

  TROMB I is. [ yun. ] tib. Qan damarında əmələ gələn qan laxtası. TROMB II is. [ ital. ] coğr. Atmosferin burulğanlı, çox güclü, şaquli hərəkəti, xortu

  Tam oxu »
 • TUR

  TUR I is. [ fr. ] Bir dövrə rəqs, oyun. Son tur ərəfəsində təxirə salınmış bir oyun maraq doğurmuşdur

  Tam oxu »
 • TURŞU

  TURŞU I is. kim. Aldehidlərin oksidləşməsi nəticəsində alınan maye. Sirkə turşusu. TURŞU II is. Duza qoyulmuş xiyar, kələm, pomidor və s

  Tam oxu »
 • TUŞ

  TUŞ I is. [ alm. ] mus. Musiqi alətləri ilə çalınan qısa təbrik musiqisi. TUŞ II is. [ alm. ] Bilyard oyununda: bilmədən, təsadüfən şara toxunma

  Tam oxu »
 • TUT

  TUT I is. bot. Meyvəsi yeməli və şirin olan ağac növü. Tut kölgəsində; Bardaş qurmuşdu; Bostançı Qara (M

  Tam oxu »
 • TUTMAQ

  TUTMAQ I f. Saxlamaq, yapışmaq. Tutdu nəbzin təbib onun dərhal; “Nə demişsən?” – deyə edincə sual (M

  Tam oxu »
 • TUTULMAQ

  TUTULMAQ I f. Yaxalanmaq, həbs olunmaq. Atam tutulmuşdu, mühakimə ediləcəkdi (M.İbrahimov). TUTULMAQ II f

  Tam oxu »
 • TÜMƏN

  TÜMƏN I is. [ fars. ] Pul vahidi. Bir əmliyin bir tümənə satılı; Necoldu dövlətin, malların, dağlar! (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • TÜND

  TÜND I sif. Acı, bərk (çay). İndi də dalbadal tünd çay içməsi, çörək yeməməsi göstərirdi ki, Göyçək doğrudan da möhkəm acıqlanıbdır (Ə

  Tam oxu »
 • TÜTÜN

  TÜTÜN I is. Papiros üçün hazırlanmış məmulat. Ananov kağıza tütün bükənlər; Qurtardı tənbəki, saman qalmadı (Aşıq Ələsgər)

  Tam oxu »
 • UC

  UC I is. Son, axır. Gözlə ha gözlə, gözlə ha gözlə, axırda dəstənin ucu açıldı (“Koroğlu”). UC II qoşma Ötrü, görə

  Tam oxu »
 • UÇQUN

  UÇQUN I is. Dağın sürüşməsi. Görürsən bir anda dağ dərəsində; Uçqunlar özgə bir həyat yaradır (M.Araz)

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  UÇMAQ I f. Havada qanadla getmək. Durma, uç göylərə, pərvazına heyranam, uç! (S.Rüstəm). UÇMAQ II f. Yıxılmaq, dağılmaq, sökülmək

  Tam oxu »
 • UÇUQ

  UÇUQ I sif. Xarab olmuş, dağılmış. Bu uçuq binanın həyət-bacası Lenaya çoxdan, lap balaca vaxtlarından tanış idi (S

  Tam oxu »
 • UD

  UD I is. [ ər. ] bot. Hindistanda bitən və yandırıldıqda xoş iyi verən ağac adı. UD II is. [ ər. ] mus

  Tam oxu »
 • USTA

  USTA I is. [ ər. ] Sənətkar, ustad, öz işini bilən. Ramazan öz işinin ustasıdır. USTA II zərf [ ər. ] Cəld; ağıllı

  Tam oxu »
 • UZANMAQ

  UZANMAQ I f. İstirahət etmək, yatmaq. İşığı söndürüb yatağa uzandı, amma yata bilmədi (D.Dəmirli). UZANMAQ II f

  Tam oxu »
 • ÜNSÜR

  ÜNSÜR I is. [ ər. ] Bir şeyin tərkib hissəsi. ÜNSÜR II is. [ ər. ] Yabançı, yad, özgə

  Tam oxu »
 • ÜSKÜK

  ÜSKÜK I is. Tikiş zamanı barmağa geyilən alət, oymaq. ÜSKÜK II is. Pətək, daraq. Bir üskük bal bütün şanın keyfiyyətini özündə cəmləşdirmirmi?

  Tam oxu »
 • ÜTÜ

  ÜTÜ I is. Paltarı qaydaya salan alət. Başqa qadınlar paltar yuyur, ütü çəkir, tikiş tikir, patefon oxudub kef edirdilər (Ə

  Tam oxu »
 • ÜZ

  ÜZ I is. Sifət, bəniz. Aç üzün, yox tikanı insanın; Arı sancar üzün, pətəkdən qaç! (M.Ə.Möcüz). ÜZ II is

  Tam oxu »
 • ÜZƏNGİ

  ÜZƏNGİ I is. Yəhərdə ayaq qoyulan yer. Yəhərə çəkilən bu cüt üzəngi; Baxın, oxşamayır biri-birinə (Ə

  Tam oxu »
 • ÜZLÜ

  ÜZLÜ I sif. Üzü qəşəng olan. Məni xəbər alsa gül üzlü canan; Salam deyərsiniz yara, buludlar (B.Azəroğlu)

  Tam oxu »
 • ÜZMƏK

  ÜZMƏK I f. Suda hərəkət etmək, çimmək. Üzür sularda min gəmi; Sükançının nədir qəmi (Ə.Kürçaylı). ÜZMƏK II f

  Tam oxu »
 • ÜZSÜZ

  ÜZSÜZ I sif. Həyasız, sırtıq, riyakar. Bir sıra vicdansız, bir sıra üzsüz; Gəzib qara-qara hər yerdə güdür (M

  Tam oxu »
 • ÜZÜCÜ

  ÜZÜCÜ I sif. Üzücü, suda üzən. Hərçəndi Yasəmən çox üzücü idi, amma bu iti axan, daşları və böyük kolları yumalayan seldə üzmək mümkün deyildi (S

  Tam oxu »
 • ÜZÜK

  ÜZÜK I is. Barmağa keçirilən bəzək əşyası. Hər əlinə alıb bir danə üzük; Üzüyü dəstinə alan oynasın (M

  Tam oxu »
 • ÜZÜLMƏK

  ÜZÜLMƏK I f. Zəifləmək. Sara xəstəlikdən üzülmüşdü. ÜZÜLMƏK II f. Aralı düşmək... Mən necə dərd çəkməyim, əlim yardan üzülür

  Tam oxu »
 • VAR

  VAR I is. Dövlət, sərvət, mal-mülk. Aldada bilməmiş dünyanın varı; Bir məslək eşqilə yaşayanları (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • VARLIQ

  VARLIQ I is. Olma, var olma, mövcud olma, mövcudiyyət. Məhəbbət özü də canlı həyatdır; Onun varlığını yaşayan duyur (S

  Tam oxu »
 • VERGİ

  VERGİ I is. Müəssisədən, idarədən, əhalidən və s. alınan məcburi dövlət rüsumu. Vergi, biyar bizi gətirdi cana (S

  Tam oxu »
 • VƏZİFƏ

  VƏZİFƏ I is. [ ər. ] Bir şəxsin üzərinə qoyulan və onun mütləq yerinə yetirməli olduğu iş; borc. Hər bir işdə vəzifəni; Sən biləsən əsgər kimi! (B

  Tam oxu »
 • VƏZN

  VƏZN I is.[ ər. ] Çəki, ağırlıq. Mənim pambıq yükü ilə aram yoxdur. Özü çox, vəzni az (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • VURAN

  VURAN I is. riyaz. Vurma əməlində: vurma hasilini almaq üçün bir ədədin digər ədədə neçə dəfə vurulduğunu göstərən ədəd

  Tam oxu »
 • VURĞU

  VURĞU I is. Döyünmə, vurma. Bir əsər yaranır hər düşüncədən; Hər qəlb vurğusunun öz mənası var (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • VURULMAQ

  VURULMAQ I f. Zərbə endirilmək, çalınmaq, güllə ilə vurulub öldürülmək və s. Üzvlərdən Hacı Mirzə Həsən vuruldu (M

  Tam oxu »
 • YAD

  YAD I is. [ fars. ] Hafizə. Hərdən düşür mənim də; Məktəb illərim yada (Ə.Cəmil). YAD II sif. [ fars

  Tam oxu »
 • YAĞ

  YAĞ I is. Qida maddəsi, süddən hazırlanan məhsul. Nənəm yağ gətirir, anam bal qoyur; Bacım işləməli bir dəsmal qoyur (O

  Tam oxu »