Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • FIR

  irin — yara — çiban — şiş

  Tam oxu »
 • FIRIQ

  pis — yaman — xarab — fəna

  Tam oxu »
 • FIRILDAQ

  kələk — hiylə — biclik

  Tam oxu »
 • FIRILDAQÇILIQ

  hiyləgərlik — fəndgirlik — biclik — kələkbazlıq — haramzadalıq — cüvəllağılıq

  Tam oxu »
 • FIRLAMA

  hərləmə — dolama

  Tam oxu »
 • FIRLAMAQ

  hərləmək — dolamaq

  Tam oxu »
 • FIRLI

  çibanlı — urlu — yaralı — irinli

  Tam oxu »
 • FIRTINA

  boran — tufan

  Tam oxu »
 • FIRTINALI

  şiddətli — coşğun

  Tam oxu »
 • FIRTINALI

  boranlı — tufanlı

  Tam oxu »
 • FIRTINALILIQ

  boranlılıq — tufanlılıq

  Tam oxu »
 • FIRTINALILIQ

  şiddətlilik — coşğunluq

  Tam oxu »
 • FIŞILTI

  şırıltı

  Tam oxu »
 • FIŞILTILI

  şırıltılı

  Tam oxu »
 • FIŞQIRTMA

  səpələmə — çiləmə

  Tam oxu »
 • FIŞQIRTMA

  püskürtmə — sıçratma

  Tam oxu »
 • FIŞQIRTMAQ

  səpələmək — çiləmək

  Tam oxu »
 • FIŞQIRTMAQ

  püskürtmək — sıçratmaq

  Tam oxu »
 • FİKİR

  əql — zehin — düşüncə — təfəkkür

  Tam oxu »
 • FİKİR

  qayğı — qeyd — dərd

  Tam oxu »
 • FİKİR

  niyyət — məram — məqsəd

  Tam oxu »
 • FİKİRLƏŞMƏ

  düşünmə

  Tam oxu »
 • FİKİRLƏŞMƏK

  düşünmək

  Tam oxu »
 • FİKİRLİ

  qayğılı — dalğın — düşüncəli

  Tam oxu »
 • FİKİRLİ

  iztirablı — təlaşlı — təşvişli — əndişəli

  Tam oxu »
 • FİKİRLİLİK

  qayğılılıq — dalğınlıq — düşüncəlilik

  Tam oxu »
 • FİKİRLİLİK

  iztirablılıq — təlaşlılıq — təşvişlilik — əndişəlilik

  Tam oxu »
 • FİKİRSİZ

  qayğısız — düşüncəsiz — başısoyuq — səhlənkar — laqeyd

  Tam oxu »
 • FİKİRSİZLİK

  qayğısızlıq — düşüncəsizlik — başısoyuqluq — səhlənkarlıq — laqeydlik

  Tam oxu »
 • FİQUR

  bədən — qədd-qamət — boy-buxun — əndam

  Tam oxu »
 • FİQURLU

  naxışlı

  Tam oxu »
 • FİNAL

  nəticə — son — axır

  Tam oxu »
 • FİRAVAN

  varlı — zəngin

  Tam oxu »
 • FİRAVANLIQ

  varlılıq — zənginlik — bolluq

  Tam oxu »
 • FİTNƏ

  fəsad — iftira — böhtan — dedi-qodu

  Tam oxu »
 • FİTNƏKARLIQ

  fəsadçılıq — iftiraçılıq — böhtançılıq — iblislik — dedi-qoduçuluq

  Tam oxu »
 • FİTRİ

  anadangəlmə — təbii

  Tam oxu »
 • FİZİKİ

  cismani

  Tam oxu »
 • FOKUS

  məsafə — nöqtə

  Tam oxu »
 • FOKUS

  kələk — hiylə — fırıldaq

  Tam oxu »
 • FON

  mühit — şərait — zəmin — əsas

  Tam oxu »
 • FOND

  ehtiyat — vəsait

  Tam oxu »
 • FORMA

  qəlib

  Tam oxu »
 • FORMA

  şəkil — görünüş

  Tam oxu »
 • FORMA

  ülgü — biçim — nümunə

  Tam oxu »
 • FORMA

  növ — tip — quruluş

  Tam oxu »
 • FORMA

  üsul — qayda

  Tam oxu »
 • FORMAL

  rəsmi

  Tam oxu »
 • FORMAL

  zahiri — xarici

  Tam oxu »
 • FORMAL

  şəkli

  Tam oxu »