Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • FEL

  fitnə — fəsad

  Tam oxu »
 • FELLİ

  fitnəli — fəsadlı

  Tam oxu »
 • FETİŞ

  büt — sənəm

  Tam oxu »
 • FETİŞLƏŞDİRMƏ

  bütləşdirmə — ilahiləşdirmə

  Tam oxu »
 • FETİŞLƏŞDİRMƏK

  bütləşdirmək — ilahiləşdirmək

  Tam oxu »
 • FETİŞLİK

  bütlük — ilahilik

  Tam oxu »
 • FEYZ

  rifah — nemət — fayda

  Tam oxu »
 • FEYZLİ

  faydalı — bəhrəli — xeyirli

  Tam oxu »
 • FEYZYAB

  faydalanma — bəhrələnmə

  Tam oxu »
 • FƏAL

  aktiv — çalışqan — işlək

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏT

  iş — əməl

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTLİ

  işlək — işgüzar — işcil — çalışqan — aktiv

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTLİLİK

  aktivlik — çalışqanlıq — işgüzarlıq — işləklik

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZ

  hərəkətsiz — passiv — süst — tənbəl — key — ətalətli

  Tam oxu »
 • FƏALİYYƏTSİZLİK

  hərəkətsizlik — passivlik — süstlük — tənbəllik — keylik — ətalətlilik

  Tam oxu »
 • FƏALLAŞMA

  aktivləşmə — çalışma

  Tam oxu »
 • FƏALLAŞMAQ

  aktivləşmək — çalışmaq

  Tam oxu »
 • FƏALLIQ

  aktivlik — çalışqanlıq — işləklik — işgüzarlıq

  Tam oxu »
 • FƏDA

  qurban — tələfat

  Tam oxu »
 • FƏDAKAR

  cəsur — qoçaq — mərd

  Tam oxu »
 • FƏDAKARLIQ

  cəsurluq — qoçaqlıq — şücaət — mərdlik — qəhrəmanlıq

  Tam oxu »
 • FƏĞAN

  fəryad — nalə

  Tam oxu »
 • FƏHM

  anlayış — anlaq — idrak — zəka — dərrakə — fərasət — qanacaq

  Tam oxu »
 • FƏHMLİ

  fərasətli — anlaqlı — düşüncəli — dərrakəli

  Tam oxu »
 • FƏHMLİLİK

  fərasətlilik — anlaqlılıq — dərrakəlilik — düşüncəlilik

  Tam oxu »
 • FƏHMSİZ

  fərasətsiz — zəkasız — düşüncəsiz — dərrakəsiz — küt

  Tam oxu »
 • FƏHMSİZLİK

  fərasətsizlik — zəkasızlıq — düşüncəsizlik — dərrakəsizlik — kütlük

  Tam oxu »
 • FƏXRİ

  möhtərəm — hörmətli — ehtiramlı

  Tam oxu »
 • FƏXRİ

  şərəfli

  Tam oxu »
 • FƏXRİLİK

  möhtərəmlik — hörmətlilik — ehtiramlılıq

  Tam oxu »
 • FƏXRİLİK

  şərəflilik

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏT

  bəla — müsibət — bədbəxtlik — faciə

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏTLİ

  müsibətli — faciəli — dəhşətli — acınacaqlı

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏTLİLİK

  müsibətlilik — faciəlilik — dəhşətlilik — acınacaqlılıq

  Tam oxu »
 • FƏNA

  pis — xarab — yaman — şuluq

  Tam oxu »
 • FƏNALAŞMA

  pisləşmə — xarablaşma — yamanlaşma

  Tam oxu »
 • FƏNALAŞMAQ

  pisləşmək — xarablaşmaq — yamanlaşmaq

  Tam oxu »
 • FƏNALIQ

  pislik — xarablıq — yamanlıq

  Tam oxu »
 • FƏND

  kələk — hiylə — biclik

  Tam oxu »
 • FƏND

  hoqqa — oyun — fırıldaq

  Tam oxu »
 • FƏND

  ustalıq — məharət — hünər

  Tam oxu »
 • FƏNDCİL

  bax: fəndgir

  Tam oxu »
 • FƏNDCİLLİK

  bax: fəndgirlik

  Tam oxu »
 • FƏNDGİR

  cəld — çevik — diribaş — zirək

  Tam oxu »
 • FƏNDGİR

  kələkbaz — hiyləgər — bic — çoxbilmiş

  Tam oxu »
 • FƏNDGİRLİK

  kələkbazlıq — hiyləgərlik — biclik — çoxbilmişlik

  Tam oxu »
 • FƏNDGİRLİK

  cəldlik — çeviklik — diribaşlıq — zirəklik

  Tam oxu »
 • FƏRAQ

  ayrılıq — hicran

  Tam oxu »
 • FƏRARİ

  qaçaq — qaçqın

  Tam oxu »
 • FƏRARİLİK

  qaçaqlıq — qaçqınlıq

  Tam oxu »