Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • HÜCUM

  yürüş — axın

  Tam oxu »
 • HÜCUM

  həmlə — basqın

  Tam oxu »
 • HÜCUMLU

  yürüşlü — axınlı

  Tam oxu »
 • HÜCUMLU

  həmləli — basqınlı

  Tam oxu »
 • HÜDUD

  hədd — sərhəd — son

  Tam oxu »
 • HÜDUDLANMA

  ayrılma — bölünmə

  Tam oxu »
 • HÜDUDLANMAQ

  ayrılmaq — bölünmək

  Tam oxu »
 • HÜDUDLU

  hədli — sərhədli — sonlu

  Tam oxu »
 • HÜDUDLULUQ

  hədlilik — sərhədlilik

  Tam oxu »
 • HÜDUDSUZ

  hədsiz — sonsuz — nəhayətsiz

  Tam oxu »
 • HÜDUDSUZLUQ

  hədsizlik — sonsuzluq — nəhayətsizlik — genişlik

  Tam oxu »
 • HÜQUQ

  ixtiyar — imtiyaz

  Tam oxu »
 • HÜQUQ

  haqq

  Tam oxu »
 • HÜQUQLU

  haqlı

  Tam oxu »
 • HÜQUQLU

  ixtiyarlı — imtiyazlı

  Tam oxu »
 • HÜQUQLULUQ

  bax: hüquq

  Tam oxu »
 • HÜQUQSUZ

  haqsız — ədalətsiz — qanunsuz

  Tam oxu »
 • HÜQUQSUZ

  ixtiyarsız — imtiyazsız

  Tam oxu »
 • HÜQUQSUZLUQ

  haqsızlıq — ədalətsizlik — qanunsuzluq

  Tam oxu »
 • HÜQUQSUZLUQ

  ixiyarsızlıq — imtiyazsızlıq

  Tam oxu »
 • HÜNDÜR

  bərk — gur

  Tam oxu »
 • HÜNDÜR

  uca — yüksək — qəlbi

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRDƏN

  bərkdən — ucadan

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRDƏN

  yüksəkdən — ucadan

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRLƏŞMƏ

  yüksəlmə — ucalma

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRLƏŞMƏK

  yüksəlmək — ucalmaq

  Tam oxu »
 • HÜNDÜRLÜK

  ucalıq — yüksəklik — təpəlik

  Tam oxu »
 • HÜNƏR

  bacarıq — qabiliyyət — məharət — ustalıq

  Tam oxu »
 • HÜNƏR

  qoçaqlıq — cürət — cəsarət — cəsurluq — mərdlik — igidlik — ciyərlilik — ürəklilik

  Tam oxu »
 • HÜNƏRLƏNMƏ

  qoçaqlaşma — cürətlənmə — cəsarətlənmə — cəsurlanma

  Tam oxu »
 • HÜNƏRLƏNMƏ

  məharətlənmə — ustalaşma

  Tam oxu »
 • HÜNƏRLƏNMƏK

  məharətlənmək — ustalaşmaq

  Tam oxu »
 • HÜNƏRLƏNMƏK

  qoçaqlaşmaq — cürətlənmək — cəsarətlənmək — cəsurlanmaq

  Tam oxu »
 • HÜNƏRLİ

  qoçaq — cürətli — cəsur — ürəkli — ciyərli

  Tam oxu »
 • HÜNƏRLİ

  bacarıqlı — məharətli — qabiliyyətli — əlli-ayaqlı — mahir

  Tam oxu »
 • HÜNƏRLİLİK

  bax: hünər

  Tam oxu »
 • HÜNƏRSİZ

  bacarıqsız — qabiliyyətsiz — fərsiz — küt

  Tam oxu »
 • HÜNƏRSİZLİK

  bacarıqsızlıq — fərsizlik — kütlük — fərasətsizlik

  Tam oxu »
 • HÜRKMƏ

  utanma — sıxılma

  Tam oxu »
 • HÜRKMƏ

  qorxma — çəkinmə

  Tam oxu »
 • HÜRKMƏK

  utanmaq — sıxılmaq

  Tam oxu »
 • HÜRKMƏK

  qorxmaq — çəkinmək

  Tam oxu »
 • HÜRKÜ

  utanma — sıxılma

  Tam oxu »
 • HÜRKÜ

  qorxu — çəkinmə

  Tam oxu »
 • HÜRRİYYƏT

  azadlıq — sərbəstlik

  Tam oxu »
 • HÜRRİYYƏTLİK

  bax: hürriyyət

  Tam oxu »
 • HÜSN

  gözəllik — camal

  Tam oxu »
 • HÜZN

  qəm — kədər — qüssə — dərd — həsrət — ələm

  Tam oxu »
 • HÜZNLÜ

  qəmli — kədərli — qüssəli — dərdli — həsrətli — ələmli — pərişan — məyus — acınacaqlı

  Tam oxu »
 • HÜZNSÜZ

  qəmsiz — kədərsiz — qüssəsiz — dərdsiz — ələmsiz

  Tam oxu »