cərimə

Müəyyən edilmiş hallarda və məbləğdə məhkəmə tərəfindən təyin edilən pul tənbehidir

casusluq
cəza

Digər lüğətlərdə