Terminlər lüğəti

 • cinayət

  Cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi

  Tam oxu »
 • cinayət hadisəsi

  Cinayətin əlamətlərini özündə əks etdirən hadisə

  Tam oxu »
 • cinayət işi

  Törədilən və ya törədilməsi ehtimal edilən cinayətlə əlaqədar cinayət təqibinin həyata keçirilməsi zamanı toplanmış materialların məcmusu

  Tam oxu »
 • cinayət mühakimə icraatı

  Cinayət-Prosessual Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada məhkəməyədək, habelə birinci, apellyasiya və kassasiya instansiyası məhkəmələrində aparılan i

  Tam oxu »
 • cinayət prosesi

  Cinayət təqibi üzrə həyata keçirilən prosessual hərəkətlərin və qəbul olunan prosessual qərarların məcmusu

  Tam oxu »
 • cinayət prosesində iştirak edən digər şəxslər

  Hal şahidi, şahid, mütəxəssis, ekspert, məhkəmə iclasının katibi və tərcüməçi

  Tam oxu »
 • cinayət prosesini həyata keçirən orqanlar

  İcraatında cinayət işi və ya cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar olan təhqiqat, istintaq, prokurorluq orqanları və ya məhkəmələrdir

  Tam oxu »
 • cinayət prosesinin iştirakçıları

  Təhqiqatçı, müstəntiq, prokuror, habelə zərər çəkmiş şəxs, xüsusi ittihamçı, mülki iddiaçı, onların qanuni nümayəndələri və nümayəndələri, şübhəli və

  Tam oxu »
 • cinayət prosesinin tərəfləri

  Çəkişmə və hüquq bərabərliyi əsasında cinayət mühakimə icraatında ittihamı və müdafiəni həyata keçirən cinayət prosesinin iştirakçıları

  Tam oxu »
 • cinayət təqibi

  Cinayət hadisəsinin müəyyən edilməsi, cinayət qanunu ilə nəzərdə tutulmuş əməli törətmiş şəxsin ifşa olunması, ittiham irəli sürülməsi, bu ittihamın m

  Tam oxu »
 • cinayət təqibi ilə bağlı digər materiallar

  Məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat və ya xüsusi ittiham qaydasında şikayət və ya xüsusi icraat üzrə cinayət təqibinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar

  Tam oxu »
 • cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitləri

  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində təsbit edilmiş cinayətlərin törədilməsi nəticəsində birbaşa və ya dolayı yolla əldə olunmuş hər hansı

  Tam oxu »
 • cins atlar

  Eyni mənşəyə malik, genetik əlamətlərini irsən nəslə keçirən və bu əlamətlərə görə digər atlardan fərqlənən atlar qrupu

  Tam oxu »
 • cins atların damazlıq özəyi

  At cinsinin bir və ya bir neçə atçılıq təsərrüfatlarında cəmləşmiş daha qiymətli genofonda malik yaxşılaşdırıcı, döllük (damazlıq) hissəsi

  Tam oxu »
 • cins heyvanların damazlıq özəyi

  Heyvan cinslərinin damazlıq təsərrüfatlarda qiymətli genotipə və yüksək məhsuldarlığa malik, seçilmiş yaxşılaşdırıcı damazlıq heyvanlar qrupu

  Tam oxu »
 • cinsi istismar

  Şəxsin fahişəlikdə, seksual köləlikdə və ya pornoqrafik materialların istehsalında istifadə edilməsi, digər şəxslərin cinsi istismarından mənfəət əldə

  Tam oxu »
 • cinsi mənsubiyyətə görə ayrı-seçkilik

  Seksual qısnama, cinsi əlamətə görə hüquqların bərabər həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran və ya inkar edən istənilən fərq, istisna və ya üstünlük

  Tam oxu »
 • coğrafi göstərici

  Əmtəənin mənşəcə dövlətin və ya bölgənin ərazisi ilə, yaxud bu ərazidəki yerlə (coğrafi obyektlə) bağlı olduğunu bildirən, onun xüsusi keyfiyyətini, ş

  Tam oxu »
 • coğrafi obyektin adının dəqiqləşdirilməsi

  Coğrafi obyektin daha çox istifadə edilən adının seçilməsi və həmin adın yazılışının Azərbaycan Respublikasının dövlət dilinin normalarına uyğunlaşdır

  Tam oxu »
 • coğrafi obyektlər

  Təbii və antropogen mənşəli, bütöv və nisbətən sabit ərazi törəmələri: materiklər, okeanlar, dənizlər, körfəzlər, boğazlar, adalar, yarımadalar, dağla

  Tam oxu »
 • coğrafi obyektlərin adları

  Coğrafi obyektlərin tanınması və bir-birindən fərqləndirilməsi məqsədi ilə onlara verilən adlar

  Tam oxu »
 • coğrafi obyektlərin adlarının müəyyənləşdirilməsi

  Coğrafi obyektlərin mövcud adlarının aydınlaşdırılması, coğrafi obyektlərə ad verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi

  Tam oxu »
 • çap məhsulu

  Poliqrafiya müəssisələrində çap texnikası vasitəsilə hazırlanan dövri mətbu nəşrlər, nəşriyyat məhsulları (elektron nəşrlərdən başqa) və bütün növlərd

  Tam oxu »
 • çay

  Yarpağı, tumurcuqları və zərif gövdəsi emal ediləndən sonra çay içkisi kimi istehlak olunan həmişəyaşıl çoxillik subtropik bitki

  Tam oxu »
 • çay əkini materialları

  Çay plantasiyalarının salınmasında, bərpasında və təmirində istifadə edilən veqetativ və generativ üsullarla çoxaldılan tinglər

  Tam oxu »
 • çay məhsulları

  Çay yarpağının emalı yolu ilə istehlak üçün hazırlanmış məxməri, preslənmiş, tozvari və qatılaşdırılmış çay növləri

  Tam oxu »
 • çay sənayesi

  Çay yarpağını ilkin emal edən, onun yarpağından çay məhsulları istehsal edən və qablaşdıran yeyinti sənayesi sahəsi

  Tam oxu »
 • çayçılıq

  Çay plantasiyalarının salınması, çay əkini materiallarının yetişdirilməsi, yaşıl çay yarpağının istehsalı və emalı ilə məşğul olan kənd təsərrüfatı və

  Tam oxu »
 • çek

  Orderli qiymətli kağız olub, ifadə etdiyi pul məbləğinin çek sahibinə ödənilməsi barədə çek verənin banka verdiyi və heç nə ilə şərtləşdirilməyən yazı

  Tam oxu »
 • çek kitabçası

  Kredit təşkilatı tərəfindən buraxılan çek blanklarından ibarət olan kitabçadır. Çek kitabçasında olan çeklərin sayı kredit təşkilatı tərəfindən müəyyə

  Tam oxu »
 • çeki protestə vermək

  Çekin ödənilməsindən imtina ilə əlaqədar, notariusun müəyyən hüquqi faktları rəsmi təsdiq edən hüquqi hərəkəti

  Tam oxu »
 • çeşni

  Toxunması nəzərdə tutulmuş xalçanın kompozisiyasının, naxış tərtibatının rəssam tərəfindən hazırlanmış texniki layihəsi

  Tam oxu »
 • çıxış gömrükxanası

  Sərhəd buraxılış məntəqəsində yerləşən, malların oradan keçməklə Azərbaycan Respublikasından aparıldığı Azərbaycan Respublikasının aralıq gömrükxanası

  Tam oxu »
 • çirkli pulların yuyulması

  Qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş gəlirlərin leqallaşdırılması

  Tam oxu »
 • DAF

  «Sərhədə qədər göndəriş». Təyin olunmuş vaxtda sərhəddə razılaşdırılmış məntəqəyə malın gətirilməsi satıcının öhdəsinə düşür

  Tam oxu »
 • dağ-mədən ayırması

  Faydalı qazıntıların çıxarılması, eləcə də onlarla əlaqədar olmayan yeraltı qurğuların tikilməsi məqsədilə huquqi və fiziki şəxslərə istifadəyə verilə

  Tam oxu »
 • daxili audit

  Təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş risklərin idarə olunması, nəzarət və idarəetmənin səmər

  Tam oxu »
 • daxili audit xidməti

  Təsərrüfat subyektində daxili audit fəaliyyətini həyata keçirən struktur bölmədir (Audit Komitəsi, departament, şöbə, bölmə, daxili auditor)

  Tam oxu »
 • daxili audit standartları

  Daxili Auditorlar İnstitutunun Daxili Audit Standartları üzrə İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq edilən, daxili nəzarət sistemini və daxili audit xidməti

  Tam oxu »
 • daxili auditor

  Daxili audit xidmətinin daxili auditi həyata keçirən əməkdaşıdır

  Tam oxu »
 • daxili Auditorlar İnstitutu

  Daxili audit peşəsi üzrə beynəlxalq sertifikatlaşdırma, tədris, tədqiqat işinə və xüsusi təlimatların hazırlanmasına rəhbərlik edən peşəkar assosiasiy

  Tam oxu »
 • daxili dövlət borcu

  Azərbaycan Respublikası adından Azərbaycan Respublikasının rezidentləri ilə bağlanmış müqavilələrin öhdəlikləri üzrə borc

  Tam oxu »
 • daxili turizm

  Azərbaycan Respublikasında yaşayan vətəndaşların və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının hüdudları daxilində səyahətləri

  Tam oxu »
 • daktiloskopik məlumat

  İnsanın əl barmaqlarındakı papilyar naxışların quruluşunun xüsusiyyətləri və onun şəxsiyyəti haqqında məlumat

  Tam oxu »
 • damazlıq atlar

  Mənşəyi məlum olan, Dövlət Damazlıq Kitabında qeydə alınmış və pasport (şəhadətnamə) verilmiş, təkrar istehsala yararlı və yaxşılaşdırıcı cins atlar

  Tam oxu »
 • damazlıq ehtiyatı

  məhsulu, materialı Damazlıq heyvanlar, onların toxumları, yumurtaları, sürfələri, rüşeymləri və embrionları

  Tam oxu »
 • damazlıq ehtiyatları

  məhsulları, materialları Dövlət sertifikatına malik, damazlıq məqsədilə yetişdirilən heyvanlar, onların toxumları, yumurtaları, rüşeymləri

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvan

  Mənşəyi məlum olan, dövlət damazlıq kitabında qeydə alınmış və damazlıq pasportu (şəhadətnaməsi) verilmiş, yüksək məhsuldar, təkrar istehsala yararlı

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvandarlıq

  Kənd təsərrüfatı heyvanlarının damazlıq məqsədi ilə yetişdirilməsi, təkrar istehsalı, saxlanması və istifadəsi ilə bağlı fəaliyyət sahəsi

  Tam oxu »
 • damazlıq heyvandarlıq təsərrüfatları

  Damazlıq heyvanların yetişdirilməsi və saxlanması, onların məhsuldarlıq və damazlıq keyfiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, satışı, sınağı, habelə heyvan

  Tam oxu »