FENOMONEOLOGİYA

\[alm. phȁnomenologie; fr. Phenomè-nologie; ing. Phenomenology; tr. Görüngübilim; yun. Phainomenon\] – təzahürlər haqqında təlim, əslində fenomenologiya. Yunanca Phainomenon – görüntü, təzahür, logos – təlim, doktrina. Husserd və şagirdləri tərəfindən \[L.Landqrebe, E.Fink və b.\] əsaslandırılmış və müasir fəlsəfəyə təsir göstərmiş subyektiv idealist cərəyan
FENOMEN
FEODALİZM