GÖZƏL

\[tr. Güzel; alm. Schön; fr. Beau; ing. Beauti+ful; yun. Kalos; ər. ج خٍٍّ \] – konkret anlamda görmə zamanı gözə çox xoş görünən, göz oxşayan. Estetikada geniş istifadə olunur. Dəyərləndirmədə tətbiq olunur. Bu kəlmənin fəlsəfəyə daxil edən Platon olmuşdur.
GÖRÜNMƏ
GÖZƏLLİK

Значение слова в других словарях