MAĞARIC

Məxaric ( xərc) sözünün təhrifidir, ərəb mənşəlidir. Məxrəc, xərclik, ixrac sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MAĞAR
MAĞAZA