Этимологический словарь азербайджанского языка

 • MEDAL

  Metal sözündəndir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MEDİA-HOLDİNQ

  lat. medium – ara, vasitəçi + ing. holding – sahiblik

  Полностью »
 • MEDİAEKSPERT

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. expertus – təcrübəli

  Полностью »
 • MEDİAFORUM

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. forum – mərkəzi meydan

  Полностью »
 • MEDİAKİLLER

  lat. medium – ara, vasitəçi + ing. killer – qatil

  Полностью »
 • MEDİAKİT

  lat. medium – ara, vasitəçi + ing. kit – alət dəsti

  Полностью »
 • MEDİAKRATİYA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. kratos – hakimiyyət

  Полностью »
 • MEDİAQRAFİYA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • MEDİALANDŞAFT

  lat. medium – ara, vasitəçi + alm. landschaft – ərazinin görünüşü

  Полностью »
 • MEDİALİNQVİSTİKA

  lat. medium – ara, va­sitəçi + lat. lingua – dil

  Полностью »
 • MEDİALOGİSTİKA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. logistike – hesablamaq, düşünmək bacarığı

  Полностью »
 • MEDİALOGİYA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. logos – elm

  Полностью »
 • MEDİAMAQNAT

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. magnatus – hökmdar

  Полностью »
 • MEDİAMARKETİNQ

  lat. medium – ara, va­si­təçi + ing. marketing – əmtəə bazarında hərəkət, fəaliyyət

  Полностью »
 • MEDİAMORFOZ

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. morphosis – formalaşma

  Полностью »
 • MEDİAPLAN

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. planus – düz, hamar

  Полностью »
 • MEDİAPLANLAŞDIRMA

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. planus – düz, hamar

  Полностью »
 • MEDİAREALLIQ

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. realis – həqiqi

  Полностью »
 • MEDİARESURS

  lat. medium – ara, vasitəçi + fr. ressources – ehtiyat, vasitə

  Полностью »
 • MEDİASFERA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. sphaira – kürə

  Полностью »
 • MEDİATEXNOLOGİYA

  lat. medium – ara, vasitəçi + yun. techne – sənət, ustalıq + yun. logos – söz, təlim

  Полностью »
 • MEDİATEXNOLOQ

  lat. medium – ara, va­si­təçi

  Полностью »
 • MEDİATƏNQİD

  lat. medium – ara, vasitəçi

  Полностью »
 • MEDİATOR

  lat. mediator – vasitəçi

  Полностью »
 • MEDİAVİRUS

  lat. medium – ara, vasitəçi + lat. virus – zəhər

  Полностью »
 • MEHMAN

  “Qonaq”deməkdir. Mehmandar sözü ilə kökdaşdır. Mehmandar “qonaq qarşılayan, qonaq yola salan, qonaqcıl”deməkdir

  Полностью »
 • MEHMANDAR

  Farsca “qonaqcıl” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MEHR

  Farsca “sevgi, istək, əxlaq” deməkdir, mehriban, naməhrəm sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MEHRAB

  Ərəbcə “günəş şüaları” deməkdir, məsciddə Qibləni, yəni Kəbəni göstərən oyuq yerdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MEHRƏLİ

  “Əlinin mehrinə (istəyinə) layiq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MEHRİBAN

  Məhrəm sözü ilə qohumdur. Mənası məhəbbət, yaxşı münasibətdə olan, xeyirxah anlamlarına uyğun gəlir. Naməhrəm isə əksinədir: “münasibətin yaxşı olmama

  Полностью »
 • MEQABAYT

  yun. meqas – böyük + ing. byte – tikə, hissə

  Полностью »
 • MEQALOPOLİS

  yun. megalu < megas – böyük + yun. polis – şəhər

  Полностью »
 • MEQANTİKLİNORİUM

  yun. megas – böyük + yun. anti – əks + yun. klino – əyirəm + yun. oros – dağ

  Полностью »
 • MEQAPOLİS

  yun. megas – böyük + yun. polis – şəhər

  Полностью »
 • MEQARELYEF

  yun. megas – böyük + lat. relevo – qaldırıram

  Полностью »
 • MELİORASİYA

  lat. melioratio – yaxşılaşdırma

  Полностью »
 • MEM

  yun. mimema – bənzər

  Полностью »
 • MENZULA

  lat. mensula – kiçik masa

  Полностью »
 • MERİDİAN

  lat. meridianus – günorta xətti

  Полностью »
 • MEŞƏ

  Türk dillərində ağac or, meşə isə orman (ağac çoxluğu) sözləri ilə ifadə olunub. Bizdəki palıd sözü fars mənşəlidir, palıd sözünün yerinə də meşə sözü

  Полностью »
 • METASOMATİZM

  yun. meta – arasında, sonra, vasitəsilə + yun. soma – kütlə

  Полностью »
 • METEOR

  yun. meteora – göy hadisələri

  Полностью »
 • METEOROQRAF

  yun. meteora – göy hadisələri + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • METEOROLOGİYA

  yun. meteora – göy hadisələri + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • METİS

  fr. metis < lat. misceo – qarışıq

  Полностью »
 • METROPOLİS

  yun. metropolis – ana şəhər

  Полностью »
 • MEYDAN

  Fars mənşəlidir “şadlanmaq yeri” deməkdir, mey “içki”, dan “yer” deməkdir (çaydan, çamadan, güldan..

  Полностью »
 • MEYDAN OXUMAQ

  Qədim ok sözünün bir mənası “çağırmaq” deməkdir. Meydan oxumaq idiomu “rəqibi ətrafı bağlı yerə dəvət etmək” deməkdir, indi “hədə-qorxu gəlmək” anlamı

  Полностью »
 • MEYİT

  Ərəbcədir, cəm forması əmvat kimidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »