Этимологический словарь азербайджанского языка

 • MİARGİRİT

  yun. meion – daha az, daha kiçik + yun. argyros – gümüş

  Полностью »
 • MİDHƏD

  Ərəbcə mədh, mədhiyyə sözləri ilə kökdaşdır, “mədh olunmağa layiq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİXƏK

  Farscadır, sözün kökü mıx sözüdür, -ək kiçiltmə şəkilçisidir: mıx+ək (mixək) “balaca mıx” deməkdir. Rus dilində də belədir: гвоздь (mıx) və гвоздика (

  Полностью »
 • MİXİ YAZI

  Farsca mixək sözü ilə qohumdur, hər ikisi mıx sözündən əmələ gəlib. Bu yazı formaca mıxı xatırladır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MİKAYIL

  Qədim yəhudi dinində “Allah qədər sevilən” (Allaha yaxın) anlamını əks etdirib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİKROBLOQ

  yun. mikros – kiçik + ing. weblog sözünün qısaldılmış forması

  Полностью »
 • MİKROÇİP

  yun. mikros – kiçik + chip – parça, kəsik

  Полностью »
 • MİKRODÖVLƏT

  yun. mikros – kiçik

  Полностью »
 • MİKROFAUNA

  yun. mikros – kiçik + lat. Fauna – Roma mifologiyasında meşə və çöl ilahəsi, heyvan sürülərinin himayədarı

  Полностью »
 • MİKROFİLM

  yun. mikros – kiçik + ing. film – na­zik təbəqə

  Полностью »
 • MİKROFLORA

  yun. mikros – kiçik + lat. Flora – Roma mifologiyasında çiçək və bahar ilahəsi

  Полностью »
 • MİKROKLİN

  yun. mikros – balaca, kiçik + yun. klino – əyilirəm

  Полностью »
 • MİKROLİTLƏR

  yun. mikros – balaca, kiçik + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • MİKRORELYEF

  yun. mikros – kiçik + lat. relevo – qaldırıram

  Полностью »
 • MİKROSXEM

  yun. mikros – kiçik + yun. schema – forma, xarici görünüş

  Полностью »
 • MİKŞER

  ing. mixer – qarışdıran

  Полностью »
 • MİQDAR

  Ərəbcə qədər sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİQMATİT

  yun. migma, migmatos – qarışdırma, qarışıq

  Полностью »
 • MİQRASİYA

  lat. migratio – yer dəyişmə, köçmə

  Полностью »
 • MİQYAS

  alm. masstab – ölçü ağacı

  Полностью »
 • MİL

  1. Qədim zamanlarda, eləcə də orta əsrlərdə böyük imperiyanın uzun müddət vahid dövlət kimi mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilməsi üçün ordunu ərazisini

  Полностью »
 • MİLAD

  Ərəb mənşəlidir, mövlud, övlad, valideyn, təvəllüd sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİLADİ

  Mövlud, övlad, validə sözləri ilə qohumdur, “doğulmaq” anlamı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİLÇƏK

  Mil sözü ilə bağlıdır, sancma əlamətinə görə belə adlanıb. Mil-sə-k kimi olub (“mili olan” deməkdir)

  Полностью »
 • MİLONİT

  yun. mylon – dəyirman

  Полностью »
 • MİMETEZİT

  yun. mimetes – təqlidçi, piromorfitlə oxşarlığına görə

  Полностью »
 • MİN

  Saylarda 1000 ən yuxarı rəqəm hesab olunub. Minmək feili ilə bağlıdır (minmək “yuxarı qalxmaq”dır). Söz ad – feil omonim kimi işlədilib

  Полностью »
 • MİNA

  Farsca “büllur, şüşə, hamar” deməkdir. “Çöhrə” anlamında özbək dilində işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİNERAQRAFİYA

  lat. minera – filiz + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • MİNERAL

  lat. minera – filiz

  Полностью »
 • MİNERALOGİYA

  lat. minera – filiz + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • MİNURƏ

  Ərəbcə nur sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİNYON

  fr. mignon – əziz, gözəlçə

  Полностью »
 • MİRABİLİT

  lat. mirabilis – fövqəladə, qəribə; alman kimyaçısı İ.R.Qlauber adlandırmışdır

  Полностью »
 • MİRALAJ

  “Alay miri (polkovnik), alay böyüyü (şahı)” mənasında işlədilir. Mir sözü əmir sözünün ixtisarıdır və “böyük” anlamında işlədilir

  Полностью »
 • MİRAS

  Ərəbcə irs, varis sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİRDAMƏD

  Mir ərəbcə əmir (başçı, şah) sözünün ixtisarıdır, daməd isə farsca “kürəkən” deməkdir. Söz “şahın kürəkəni” anlamını verir

  Полностью »
 • MİS

  Hetlərin dilində “qırmızı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİSGƏR

  Farscadır, zərgər sözünün qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİSKİN

  Ərəbcə cüzam (yeyilmə) xəstəliyinin adlarından biridir; “yazıq, fəqir”mənaları da var. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MİSQAL

  Ərəbcədir, 4,64 qramlıq çəki vahididir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİSMAR

  Farscadır, mis(metal) və mar (ilan) sözündən yaranıb, “dəmirdən hazır­la­nan və ilana bənzər” deməkdir

  Полностью »
 • MİSRİ

  Bu qılıncın adının Misirlə əlaqəsi yoxdur. Mutr sözünün dəyişmiş formasıdır, mutr misirdə Allah adı idi, misri “Allah qılıncı” deməkdir

  Полностью »
 • MİSTRAL

  fr. mistral – hakim olan, əsas külək

  Полностью »
 • MİŞAR

  Bu ərəbcədir, bizdə bıçqı işlədilib və indi də işlədilir. Bəziləri fars mənşəli hesab edirlər. Menşar kimi qeydə alınıb

  Полностью »
 • MİTİL

  “Yatacaq şeylərinin (yorğan, döşək) astarı, altqatı” deməkdir, alnmadır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MİYZAN

  Ərəbcədir, bizdə mizan kimi işlədilir, “tərəzi” deməkdir, bu söz həm də ay adıdır (şəmsi təqvimi ilə VII aydır: 22

  Полностью »
 • MİZANQULULAR

  Tovuzda nəsil adıdır. Mizan ərəbcə “tərəzi”, “nizam”, “sahman” anlamlarını verən sözdür. Qulu isə nəslin başçısı olub

  Полностью »
 • MİZGAH

  Farsca miz “sidik” deməkdir və mixtən feilinin əsasıdır. Gah isə yer, məkan bildirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MİZRAB

  Zərbə sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »