Этимологический словарь азербайджанского языка

 • MUĞAYAT

  El arasında muğat kimi də işlədilir, ərəbcə əsli müqəyyəd sözündən ibarətdir. Qeyd (bağlama, nəzər salma) sözü ilə kökdaşdır

  Полностью »
 • MUXTAR

  Ərəbcə ixtiyar sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MULAT

  isp. mulato < mulo – hərfi mənada: nikahdankənar

  Полностью »
 • MULTİKULTURALİZM

  lat. multum – çoxlu + lat. cultura – becərmə, tərbiyəetmə

  Полностью »
 • MULTİPLATFORMA

  lat. multum – çoxlu + yun. platus – mənzil + lat. form – görünüş, zahiri görkəm

  Полностью »
 • MUMİYA

  Qədim misirlilər üçün insanın ölümündən sonra onun bədənini qoruyub saxlamaq çox vacib idi. Misirlilərin axirət dünyası haqda olduqca mürəkkəb təsəvvü

  Полностью »
 • MUNCUQ

  Mənbələrdə boncuq forması da vardır, deməli boyun sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MURĞUZ

  Mur (morğ, yəni quş) və oğuz sözlərindən əmələ gəlib. “Şahin” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MURSAQULU

  Mursa əmirzadənin dəyişmiş formasıdır. Mənası “əmirzadənin qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MUSA

  Moisey, yəhudi sözüdür, “sudan tapılan” deməkdir. Firon yuxu görür: Misirdə bir oğlan doğulacaq, sənin yerinə keçəcək

  Полностью »
 • MUSİQİ

  Almanca “buxov” deməkdir (buxovun çıxardığı səslə bağlı yaranıb, təqlidi sözdür). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MUSKOVİT

  ing. muscovite; Rusiyanın köhnə adı Moskoviya (Muscovy) sözündən; bu mineralın böyük vərəqələrinin “Moskva şüşəsi” adı ilə Rusiyadan Qərbə daşınması i

  Полностью »
 • MUSSON

  ər. – mövsüm

  Полностью »
 • MUŞTUQ

  Almancadır (mündüşdük), “ağız əşyası” deməkdir. Bizdə əmişkək sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MUZD

  Farscadır, “əmək haqqı” deməkdir. Muzdur isə muzdla işləyən adamı bildirir. Rus dilindəki возмездие kəlməsi də məhz muzd sözü ilə qohumdur

  Полностью »
 • MUZDUR

  Muzd sözü ilə qohumdur, “pulla iş görən” deməkdir. Günəmuzd isə “gün­də­lik işinə görə pul alan”dır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MUZEY1

  İsgəndəriyyə şəhərində incəsənət və elm ilahələrinin, yəni muzaların mə­bə­di museyon adlanan yer olub

  Полностью »
 • MÜALİCƏ

  Ərəbcədir, əlac (etmək) sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜASİR

  Ərəbcə əsr sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜAYİNƏ

  Ərəbcə eyn (göz), müəyyən sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜBADİLƏ

  Ərəbcə bədəl (əvəz, dəyişmə)sözü ilə qohumdur, “dəyiş-düyüş etmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜBALİĞƏ

  Ərəbcə təbliğat sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜBARƏK

  Ərəbcə təbrik sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜBARİZ

  Ərəbcədir, bariz, buruz sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜCADİLƏ

  Ərəbcə cədal (qalmaqal) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜCAHİD

  Ərəbcə cəhd sözü ilə qohumdur, “cəhd göstərən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏD

  Ərəbcə təcrid (ayırma) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜCƏSSƏMƏ

  Ərəbcə cisim, təcəssüm sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDAFİƏ

  Ərəbcə dəf (itələmə) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDAXİLƏ

  Ərəbcə daxil, idxal, mədaxil sözləri ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDAM

  Ərəbcə daima sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDAVİM

  Ərəbcədir, davam, davamiyyət sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDDƏA

  Ərəbcə iddia sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDHİŞ

  Ərəbcə dəhşət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDRİK

  Ərəbcə dərk, idrak sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜƏMMA

  Ərəb mənşəlidir. Əmma sözü ilə qohumdur (əmması olan). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜƏZZİN

  Ərəbcə azan sözü ilə qohumdur. “Azana dəvət edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜFƏSSƏL

  Ərəbcə təfsilat sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜFLİS

  Ərəbcə iflas (bankrot) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜFTƏXOR

  Farscadır, müftə (əsli: moft) və xor (yeyən) sözlərindən əmələ gəlib.“Pulsuz, zəhmətsiz yeyən” deməkdir

  Полностью »
 • MÜFTİ

  Ərəbcədir, mənası “islam qanunlarını şərh edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜĞƏNNİ

  Ərəbcə nəğmə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHARİBƏ

  Ərəbcədir, sözün kökü hərb (küsmək, mübahisə etmək)sözüdür. İndi “vuruşmaq, döyüşmək, qan axıtmaq” kimi işlədilir

  Полностью »
 • MÜHASİB

  Ərəbcədir, hesab sözü ilə qohumdur, “hesablayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHASİRƏ

  Ərəbcədir, hasar sözünə yaxındır, sinonim kimi hasar sözü işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHƏNDİS

  Ərəbcədir, həndəsə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHƏRRİK

  Ərəbcə hərəkət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHƏRRİR

  Ərəbcə təhriri (yazılı) sözü ilə qohumdur. “Yazar (jurnalist )” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜXALİFƏT

  Ərəbcədir, xilaf sözü ilə qohumdur, “əksinə, ziddinə olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜXƏMMƏS

  Ərəbcə xəmsə sözü ilə qohumdur. Bizdə “beşləmə” kimi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »