Этимологический словарь азербайджанского языка

 • MMS

  ing. Multimedia Messaging Service – «multimedia mesaj xidməti» sözlərinin baş hərflərindən ibarət abreviatura

  Полностью »
 • MOBİLİZM

  lat. mobilis – hərəkətli, qeyri-sabit

  Полностью »
 • MODERASİYA

  lat. moderor – azaldıram, sax­layıram

  Полностью »
 • MODULYASİYA

  lat. modulatio – ölçünü göz­ləmək, müntəzəmlik

  Полностью »
 • MOFETLƏR

  lat. mephitis – zəhərli buxarlanma

  Полностью »
 • MOĞOLLAR

  Avropa tarix boyu köçəri Orta Asiya tayfalarının yürüşlərindən əziyyət çəkib. Avropaya axırıncı gəlib çıxan həmin köçərilər çiçəklənmə dövrlərini Çing

  Полностью »
 • MOLASS

  lat. mollis – yumşaq

  Полностью »
 • MOLLA

  Güman ki, mövlanə (ağa) sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MOLOTOV KOKTEYLİ

  1917-ci ildə Rusiyada bolşevik inqilabında yaxından iştirak edənlərdən biri Vyaçeslav Molotov idi. O sonralar sovet diktatoru İosif Stalinin yaxın sil

  Полностью »
 • MOLTANIDİLİ

  Hindistanda Multan adlı şəhər var, vaxtilə oradan Azərbaycana ta­cirlər gələrmiş, müsəlman olmadıqları üçün yerli əhali tərəfindən pis qarşı­la­nırmış

  Полностью »
 • MONARXİYA

  yun. monarchia – təkhakimiyyətlilik

  Полностью »
 • MONAZİT

  yun. monazo – tək oluram, tək yaşayıram

  Полностью »
 • MONO...

  yun. monos – tək

  Полностью »
 • MONOFONİYA

  yun. monos – tək + yun. phone – səs

  Полностью »
 • MONOKLİNAL

  yun. monos – bir, tək, vahid + yun. klino – əyilirəm

  Полностью »
 • MOREN

  fr. moraine < morre – sifət

  Полностью »
 • MORFOGENEZ

  yun. morphe – forma + yun. genesis – mənşə, əmələgəlmə

  Полностью »
 • MORFOQRAFİYA

  yun. morphe – forma + yun. grapho – yazıram, təsvir edirəm

  Полностью »
 • MORFOMETRİYA

  yun. morphe – forma + yun. metron – ölçü

  Полностью »
 • MORFOSKULPTUR

  yun. morphe – forma + yun. sculptura – oyma

  Полностью »
 • MORFOSTRUKTUR

  yun. morphe – forma + yun. structura – quruluş

  Полностью »
 • MORİON

  lat. mormorion – tünd rəngli kristal

  Полностью »
 • MORUQ

  Bəzi türk dillərində (Qaqauz dilində) mor sözü var və  darçını, mixəyi, xur­ma­yı, qəhvəyi mənalarında işlədilir

  Полностью »
 • MOTTO

  ital. motto – məzəli, mənalı söz

  Полностью »
 • MOVULDAMAQ

  Təqlidi sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖCÜZƏ

  Ərəbcə ecaz, aciz sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖHBALI

  Ərəbcə “Əliyə məhəbbət”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖHBƏDDİN

  Ərəbcə “dinə məhəbbət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖHTAC

  Ərəbcədir ehtiyac  sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖHTƏŞƏM

  Ərəb mənşəlidir, həşəmətli sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖVCUD

  Ərəbcədir, vücud sözü ilə kökdaşdır, “varlıq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖVHUMAT

  Ərəbcə vahimə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖVLANƏ

  Ərəbcə “ağamız” deməkdir. Molla sözü də bunun təhrifi ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖVLUD

  Ərəbcə övlad sözü ilə qohumdur. “Doğulmuş”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖVSÜM

  Ərəbcə “bayram” deməkdir (indi sezon işlədilir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÖVT

  Ərəbcə meyit sözü ilə qohumdur. “Ölüm” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MUĞAYAT

  El arasında muğat kimi də işlədilir, ərəbcə əsli müqəyyəd sözündən ibarətdir. Qeyd (bağlama, nəzər salma) sözü ilə kökdaşdır

  Полностью »
 • MUXTAR

  Ərəbcə ixtiyar sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MULAT

  isp. mulato < mulo – hərfi mənada: nikahdankənar

  Полностью »
 • MULTİKULTURALİZM

  lat. multum – çoxlu + lat. cultura – becərmə, tərbiyəetmə

  Полностью »
 • MULTİPLATFORMA

  lat. multum – çoxlu + yun. platus – mənzil + lat. form – görünüş, zahiri görkəm

  Полностью »
 • MUMİYA

  Qədim misirlilər üçün insanın ölümündən sonra onun bədənini qoruyub saxlamaq çox vacib idi. Misirlilərin axirət dünyası haqda olduqca mürəkkəb təsəvvü

  Полностью »
 • MUNCUQ

  Mənbələrdə boncuq forması da vardır, deməli boyun sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MURĞUZ

  Mur (morğ, yəni quş) və oğuz sözlərindən əmələ gəlib. “Şahin” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MURSAQULU

  Mursa əmirzadənin dəyişmiş formasıdır. Mənası “əmirzadənin qulu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MUSA

  Moisey, yəhudi sözüdür, “sudan tapılan” deməkdir. Firon yuxu görür: Misirdə bir oğlan doğulacaq, sənin yerinə keçəcək

  Полностью »
 • MUSİQİ

  Almanca “buxov” deməkdir (buxovun çıxardığı səslə bağlı yaranıb, təqlidi sözdür). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MUSKOVİT

  ing. muscovite; Rusiyanın köhnə adı Moskoviya (Muscovy) sözündən; bu mineralın böyük vərəqələrinin “Moskva şüşəsi” adı ilə Rusiyadan Qərbə daşınması i

  Полностью »
 • MUSSON

  ər. – mövsüm

  Полностью »
 • MUŞTUQ

  Almancadır (mündüşdük), “ağız əşyası” deməkdir. Bizdə əmişkək sözü işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »