Mazut

neftdən distilə yolu ilə benzin, liqroin, kerosin və dizel yanacağı fraksiyaları çıxarıldıqdan sonra qalan qalıq. Kimyəvi tərkibi və xasələrindən asılı olaraq M.-dən maye yanacaq kimi, eləcə də sürtkü yağları almaq, krekinqləşdirmə, yaxud hidrogenləşdirmə vasitəsilə benzin və dizel yanacağı istehsal etmək və başqa məqsədlər üçün istifadə edilir.
Manometr
Merkaptan

Digər lüğətlərdə