METARİYAZİYYAT

\[sübutlar nəzəriyyəsi\] – formal sistemlərin və hesablamaların müxtəlif xassələrinin öyrənilməsilə məşğul olan nəzəriyyə.
METANƏZƏRİYYƏ
METOD

Digər lüğətlərdə