MORFOGENEZ

yun. morphe – forma + yun. genesis – mənşə, əmələgəlmə

MOREN
MORFOQRAFİYA

Значение слова в других словарях