Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Ölü neft

  tərkibində qaz olmayan neft.

  Tam oxu »
 • Özlülük

  mayenin müəyən temperaturda axımlılıq qabiliyəti.

  Tam oxu »
 • Özühərəkət edən platforma, dəniz qazma platforması

  böyük buy sisternlərin köməyi ilə idarə olunur. Dəniz qabarması zamanı bu sisternalar su ilə dolur və platformanı dənizin üzərində saxlayır

  Tam oxu »
 • Paker

  quyunun ayrı-ayrı laylarını (neftli, qazlı, sulu, geoloji- kəşfiyat məqsədli) bir-birindən ayırmaq, qapamaq və hermetikləşdirmək üçün vasitə və ya qur

  Tam oxu »
 • Palçıq vulkanı

  vulkan palçığı materialarından təşkil olunmuş zirvəsində krateri olan yastı konus formalı təpə. Fasiləsiz və yaxud vaxtaşırı qaz, vulkan palçığı, suxu

  Tam oxu »
 • Parafin

  neft məhsulu - molekulunda 9-40 karbon atomu olan, əsasən, normal quruluşlu doymuş karbohidrogenlər qarışığından ibarətdir

  Tam oxu »
 • Parafinsizləşdirmə

  neft fraksiyalarından (dizel yanacağı və sürtkü yağları istehsalında) N-parafin karbohidrogenlərinin çıxarılması

  Tam oxu »
 • Perespektivli lay

  geoloqların fikrincə tərkibində neft və ya qaz olan lay.

  Tam oxu »
 • Piroliz

  yüksək temperaturun təsirindən destruksiya nəticəsində üzvi madələrin kimyəvi parçalanması. P. dedikdə adətən neftin və neft qazlarının termik parçala

  Tam oxu »
 • Platforma

  dəniz üzərində yerləşən və dəniz yataqlarını istismar etmək üçün nəzərdə tutulmuş kompleks avadanlıq

  Tam oxu »
 • Plazma ilə qazma

  xüsusi konstruksiyalı plazmatromla, plazmaburla qazma üsulu.

  Tam oxu »
 • Plotforminq

  neft məhsularının katalitik emalı növlərindən biri; avtomobil benzini və aromatik karbohidrogenlərin yüksək oktanlı komponentlərini almaq üçün işlədil

  Tam oxu »
 • Preventor

  qazma quyusunun ağzını kipləşdirmək və neft, yaxud qaz fontanları tulantılarının qarşısını almaq üçün quyunun ağzında quraşdırılan tərtibat

  Tam oxu »
 • Propan

  doymuş karbohidrogenlərdən biri. Rəngsiz, iysiz, yanıcı qazdır. –42,10C-də mayeləşir, -187,70C-də donur

  Tam oxu »
 • Reaktiv mühərik yanacağı

  aviasiya reaktiv mühərikləri üçün istehsal olunan yanacaq. Ən çox işlədilən R.m.y. azkükürdlü neftlərin birbaşa distiləsindən alınan kerosin fraksiyas

  Tam oxu »
 • Reaktiv turbin qazması

  reaktiv turbin qazma quyusunun köməyi ilə böyük diametrli şaquli quyuların qazılması üsulu. Bu üsul neft, qaz, texniki, ventilyasiya və s

  Tam oxu »
 • Rezervuar

  maye və qazları saxlamaq üçün qurğu. R. yer üstündə, yerdə və yer altında quraşdırılır. Əsasən metal və dəmir-betondan hazırlanır

  Tam oxu »
 • Riforminq

  yüksək oktanlı benzin və aromatik karbohidrogenlər almaq məqsədi ilə neftin benzin və liqroin fraksiyalarının yenidən emalı prosesi

  Tam oxu »
 • Rotorla qazma

  fırlanma qazmasının növü, bu üsulda balta quyuda qazma kəməri vasitəsilə quyu ağzında qoyulmuş rotorla fırladılır

  Tam oxu »
 • Royalt vergisi

  bax: Mədən vergisi.

  Tam oxu »
 • Ruberoid

  dama döşənən hidroizolyasiya materialı. Xüsusi dam kartonuna tez əriyən neft bitumları hopdurub, sonra hər iki üzünə çətin əriyən bitum yaxmaqla alını

  Tam oxu »
 • Sementləmə, quyuların sementlənməsi

  qoruyucu kəmərlə quyu divarları arasındakı fəzanın sement məhlulu ilə doldurulması. S. neft, qaz və su laylarını bir-birindən ayırmaq, istismar olunan

  Tam oxu »
 • Separator

  sıxlıqlarından asılı olaraq quyudan çıxarılan filtiratın tərkibində olan qazı, suyu və nefti quyu ağzında ayıran qurğu

  Tam oxu »
 • Setan

  doymuş karbohidrogen; 18,20C-də əriyən və 286,80C-də qaynayan rəngsiz mayedir. S.-dən dizel yanacağının keyfiyətini müəyən etmək üçün etalon kimi isti

  Tam oxu »
 • Setan ədədi

  mühərikin silindrində dizel yanacağının alışıb yanma xasəsini müəyən edən şərti xarakteristika. Müasir dizel yanacaqlarının S

  Tam oxu »
 • Seysmik karotaj

  quyularda suxurların seysmik xüsusiyətlərinin elastik dalğaların sürətlərini, onların əksolunma, keçmə və udulma əmsalarını təyin etməklə tədqiqi

  Tam oxu »
 • Seysmik kəşfiyat

  partlayış və ya mexaniki zərbə ilə yaranmış elastik dalğaların Yer qabığında yayılması xüsusiyətlərinin öyrənilməsinə əsaslanan geofiziki kəşfiyat met

  Tam oxu »
 • Səmt qazı

  lay süxurlarını doydurmuş azad və ya həl olunmuş qazlar.

  Tam oxu »
 • Sənaye yağları

  sənaye və məişətdə maşın, cihaz və s. mexanizm növlərini yağlamaq üçün işlədilən neft yağları. Özlülüyündən asılı olaraq S

  Tam oxu »
 • Səyar qazma qurğusu

  bax: Qazma qurğusu.

  Tam oxu »
 • Silindr yağları

  buxar maşınlarının, silindr, ştok və klapanlarını yağlamaq üçün işlədilən aztəmizlənmiş neft yağları

  Tam oxu »
 • Sintetik kauçuk sənayesi

  bax: Neft kimyası sənayesi.

  Tam oxu »
 • Sintetik maye yanacağı

  sintez yolu ilə alınaraq daxiliyanma mühəriklərində işlədilən yanacaq növü. Təbi qazlardan və daş kömürün qazlaşdırılmasından alınan karbon 2-oksidlə

  Tam oxu »
 • Sistern

  maye və səpələnən materiaları saxlamaq və daşımaq üçün qapalı tutum. Yerləşdirilməsinə görə yeraltı, yarı yeraltı və yerüstü növləri var

  Tam oxu »
 • Solyar yağı

  neftin təqribən 240-4000C-də qaynayan fraksiyası. Qazoyl, yüngül və ağır s.y. növlərinə bölünür. S.y

  Tam oxu »
 • Sualtı faydalı qazıntı istehsalı

  su altından (çay, göl, dəniz və okean dibindən) faydalı qazıntıların çıxarılması. Mədən, geoloji və hidrometeoroloji şəraitdən, yatağın işlənməsi dəri

  Tam oxu »
 • Sübut olunmuş ehtiyatlar

  geoloji və texniki informasiyaya əsaslanaraq hazırda açıqlanmış neft və qaz laylarından iqtisadi və texniki baxımdan çıxarıla bilən karbohidratların q

  Tam oxu »
 • Sübut olunmuş yataq

  fiziki uzunluğu və qiymətləndirilmiş ehtiyatı müəyən olunmuş neft və ya qaz yatağı.

  Tam oxu »
 • Süxurlar

  mineroloji və kimyəvi tərkibi qismən sabit mineraların təbi aqreqatları. Yer qabığını təşkil edən müstəqil kütlələr əmələ gətirir

  Tam oxu »
 • Süxurların məsaməliliyi

  süxurlardakı boşluqların məcmusu. S.m.-nin miqdarı bütün məsamələr həcminin süxurun ümumi həcminə olan nisbətilə ifadə edilir

  Tam oxu »
 • Sürtkü materialı

  yağlayıcı təsirə malik olan madələr.

  Tam oxu »
 • Sürtkü yağları

  maşın, mexanizm, mühərik, sənaye avadanlığı, cihaz və s. sürtünən hisələri yağlamaq üçün işlədilən neft yağları və sintetik yağlar

  Tam oxu »
 • Sütuncuqlu balta

  sütuncuqlu qazıma qurğusunun işlək orqanı; qazma, süxur sütununu masivdən qoparmaq və Yer səthinə olduğu kimi qaldırmaq üçündür

  Tam oxu »
 • Sütuncuqlu qazma

  bərk faydalı qazıntılar kəşfiyatında, həmçinin mühəndis-geoloji axtarış işlərində sütuncuqlu balta komplekti ilə aparılan və süxur nümunəsini quyu dib

  Tam oxu »
 • Şaxta quyusu

  bax: Quyu.

  Tam oxu »
 • Şaxta lüləsi

  yer səthinə çıxışı olan yeraltı şaquli və ya maili mədən qazması.

  Tam oxu »
 • Şaxta üsulu ilə neftçıxarma

  yeraltı mədən qazları sistemi çəkməklə neft hasilatı. Çox özlü neft yataqlarının və müxtəlif energetik səviyəli orta özlüklü neft yataqlarının işlənil

  Tam oxu »
 • Şaroşkalı balta

  bax: Qazma baltası.

  Tam oxu »
 • Şaroşkalı baltalarla qazma

  quyuları şaroşkalı baltalarla qazma üsulu. Bu üsuldan dərin (bir neçə km.) geoloji-kəşfiyat, neft və qaz quyuları və s

  Tam oxu »
 • Şəfaf neft

  şəfaf neft məhsulu. Neftayırma prosesində alınan ən yüngül neft məhsuları.

  Tam oxu »