Qazma dəzgahı

bax: Qazma qurğusu.
Qazma buruğu
Qazma gəmisi