SIĞORTA

I. i. insurance; ictimai ~ social insurance; bədbəxt hadisələrə qarşı ~ insurance against accidents; yanğına qarşı ~ fire-insurance; ev avadanlığının ~sı domestic property insurance; dövlət ~sı State insurance; ~ etmək to insure (d. against); həyatı ~ etmək to insure life; özünü ~ etmək to insure oneself

II. s. insurance; ~ idarəsi insurance office

SIĞMAZLIQ
SIĞORTAÇI

Digər lüğətlərdə