SOFİSTİKA

\[yun. Sophistike – mübahisəni fəndgirliklə aparmaq bacarığı\] – mübahisədə və ya sübutlarda səhv dəlillərin, sofizmlərin, yəni xarici, formal düzgünlüklə pərdələnmiş hər cür fəndlərin şüurlu tətbiqi.
SKOLASTİK
SOFİSTLƏR

Digər lüğətlərdə