STOASİZM

\[alm. Stoizismus; fr. Stoicisme; ing. Stoicism; osm. tr. revakiye\] - əqlin hökmranlığını, təbiətə uyğun yaşamağı, ruhun sarsılmazlığını hissiyyatsızlığı və dünya yurddaşlığı ideyasını qayə olaraq qoyan Kipirli Zenonun fəlsəfi məktəbi.
SPONTANLIQ
STOİKLƏR