Tələ

neft və qazın hərəkətinə (miqrasiyasına) maneçilik göstərən şəraitin olması ilə fərqlənən keçirici neftli-qazlı layın bir hisəsi.
Təkrar istismar üsuları
Toluol

Digər lüğətlərdə