TRANSSENZUS

subyektivdən obyektivə keçid, şüur sahə-sindən obyektiv aləm sahəsinə insan praktikasının gedişində həyata keçirilən, subyektiv idealistlər və aqnostiklər tərəfindən qadağan edilən, yol verilməyən çıxış.
TRANSSENDENTAL
TRİADA