Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • TEXNOKRATİYA

  \ Müasir cəmiyyətlərdə hakim sinfə mənsub dövlət inhisarçı istehsalın yüksək rəhbərlərindən ibarət sosial təbəqə

  Tam oxu »
 • TEİZM

  \ – Bir Tanrıya iman gətirmək

  Tam oxu »
 • TEİZM

  \ – Tanrıcılık: Aləmin səbəbi olan lakin, aləmdən ayrı olan bir Alahın varlığına inanan fəlsəfi doktriya

  Tam oxu »
 • TELEOLOGİYA

  \ – aləmdə obyektiv, insan fövqündə duran məqsədlərin və məqsə-dəuyğunluğun mövcudluğu haqqında dini-fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • TEODİSEYA

  \ – Allaha haqq qazandırılması; nəyin hesabına olursa olsun qüdrətli, aqil və adil allaha etiqadla dünyada şər və ədalətsizliyin mövcud-luğu arasınd

  Tam oxu »
 • TEOQONİYA

  \ – allahların mənşəyi haqqında dini miflər sistemi; allahların şəcərəsi.

  Tam oxu »
 • TEOLOGİYA

  \ – 1. Kainatı, bütün mövcudatı qayələrlə vasitələr arasında əlaqələr bütünü olaraq görən fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • Teoloji etika

  hər hansı teoloji sistemə əsaslanan etika. Teoloji etikanın nüfuzlu-təsirli cərəyanları üç əsas dinin; xristianlığın, islamın, buddizmin etik təliml

  Tam oxu »
 • TEORİYA

  \ – faydalanmağı yaxud da tətbiq etməyi məqsəd güdən sırf bilik. Müəyyən həqiqətləri açıqlamaq, izah etmək yaxud da müəyyən etmə formasında ortaya

  Tam oxu »
 • TEOSOFİYA

  \ – teologiya ilə \ və ya mistikanın dini etiqaddan kənar formaları ilə eyniləşdirilən anlayış.

  Tam oxu »
 • TEZİS

  \ – ortaya qoyulan müddəa, hökmlər, qaydalar, önə sürülən prinsip.

  Tam oxu »
 • TƏBİƏT

  \ – bax: natura. Azərbaycan dilində çox işlənən bu söz فؼم \ modelində b \ felinin فؼ مُ \ modelində ؽث غُ məsdərinin müənnəs \ cinsdə ifadəsidir

  Tam oxu »
 • TƏCƏLLİ

  \ – ortaya çıxmaq, görünmək, təzahür etmək. Təsəvüf istilahı olan təcəlli Allahın ilahi qüdrətinin hər şeydə ortaya çıxması, görünməsi deməkdir

  Tam oxu »
 • TƏCRÜBƏ

  \ –fəlsəfədə ənənəvi mənada xarici aləmin hissi empirik inikası. Təcrübə hər cür biliyin yeganə məmbəyidir \

  Tam oxu »
 • TƏƏSSÜRAT

  \ – vasitəsiz olaraq alınan şüur.

  Tam oxu »
 • TƏFƏKKÜR

  \ yaxud düşünmə, fikrə dalmaq – obyektiv aləmin anlayışlar-da, mühakimələrdə, nəzəriyələrdə və s. əks olunmasından ibarət, bu və ya digər məsələlər

  Tam oxu »
 • TƏFSİR

  \ – bir mətnin anlamı haqqında açıqlama.

  Tam oxu »
 • TƏHSİL

  \. Ümumi mənada insanın qabiliyyətlərinin xüsusilədə əxlaqi vəsflərinin inkişaf etdirilməsi üçün yön və istiqamət verilməsi, metod öyrədilməsi, bil

  Tam oxu »
 • TƏHTƏLŞÜUR

  \ –– müəyyən anda şüurun məna fəaliyyətinin mərkəzi olmasa da, şüurlu proseslərin gedişinə təsir göstərən fəal psixi proseslərin xarakteristikası

  Tam oxu »
 • TƏXƏYYÜL

  \ – bir obyekti, o obyekt qarşımızda olmadan proqramlaş-dırmaq bacarığı. Gerçəklikdən alınmış təəssüratların yenidən də-yişdirilməsi əsasında insan ş

  Tam oxu »
 • TƏKAMÜL

  \ –geniş mənada varlıq və şüurun istər kəmiyyət və istərsə də keyfiyyət dəyişmələrini özündə birləşdirən dəyişmə kimi başa düşülür

  Tam oxu »
 • TƏKAMÜLÇÜLÜK

  \ –Təkamül nəzəriyyəsi. Hər şeyi, bütün yaradılışı təkamül baxımından dəyərləndirən dünyagörüşü

  Tam oxu »
 • TƏKLİF

  \ – ittihamın sözlərlə dilə gəlməsi, doğru yaxud da yalnış ola bilən bir izah.

  Tam oxu »
 • TƏQLİD

  \ – Nəyinsə, kiminsə roluna, obrazına girmək. Yaxud onun izindən getmək, özünü ona bənzət-mək. Təqlid sadəcə bir kəsin xarakterik xüsusiyyətlərini

  Tam oxu »
 • TƏLƏBAT

  \ –orqanizmin normal həyat fəaliyyəti üçün lazım olan zəruri tələblərin ödənilməsi ilə bağlı və bu ödənilmənin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş vəz

  Tam oxu »
 • TƏMAYÜL

  \. Bir obyektə bir varlığa qarşı hiss edilən duyğuların təyin etdiyi vəziyyət. Hisslərin təsiri altında müəyyən bir məqsədə yönəlmə

  Tam oxu »
 • TƏNQİD

  \ ayırd etmək, qanun qarşısına çıxarmaq, tənqid etmək, günahlandırmaq\]. Ümumi mənada kimisə, nəyisə, hər hansı bir mövzuda doğru və yaxud səhv tərəf

  Tam oxu »
 • TƏRİF

  \ – \ – bir anlamın yaxud da bir şeyin məhdudlaşdırılması, müəyyənləşməsi, anlamın ehtivasını təşkil edən təyinlərin göstərilməsi

  Tam oxu »
 • TƏSADÜF

  \ – gözlənilməyən, planda olmayan, əvvəlcədən proqnozlasşdırılması mümkün olmayan hal və hərəkətlər

  Tam oxu »
 • TƏSƏVVUF

  \–bax Sufilik.

  Tam oxu »
 • TƏSƏVVÜR

  \ gerçəkliyin predmet və hadisələrinin predmet və hadisə-lərin özlərinin hiss orqanlarına bilavasitə təsiri olmadan da şüurda saxlanılan və yenidən c

  Tam oxu »
 • TƏSVİR

  \ – tədqiqatın elmdə qəbul olun-muş müəyyən işarələr sisteminin köməyilə eksperimentin və ya müşahidənin məlumatlarının qeyd edilməsindən ibarət mər

  Tam oxu »
 • TƏŞƏKKÜL

  \ – insan ruhu və fikrinin mədəni də-yərlərə böyük bir məna verərək qoşulacaq formada mənəvi inkişa-fı və formalaşması

  Tam oxu »
 • TƏVİL

  xüsusi izah yoludur. İslam məzhəblərində və Şərq peripatetik fəlsəfəsində Quran ayələrini əqlin prinsiplərinə əsas-lanaraq izah etməkdir

  Tam oxu »
 • TƏZAD

  \ – bir-birinin qarşısında olan, bir-birini qarşılıqlı olaraq bayıra atan iki kəlmə, yaxud da qərar arasındakı bağlantı

  Tam oxu »
 • TOMİZM

  \ – katolik fəlsəfsində Foma Akvinalının əsaslandır-dığı və onun ardıcıllarının əsaslandırdığı aparıcı cərəyan

  Tam oxu »
 • TOTALİTARİZM

  \ – avtoritar bürokratik dövlətin ictimai orqanizmin bütün həyat fəaliyyəti sahələrinə və ayrı-ayrı şəxsiyyətlərin həyatına hər şeyi əhatə edən des

  Tam oxu »
 • TOTEMİZM

  \ – ibtidai cəmiyyətin ən erkən dini formalarından biri.

  Tam oxu »
 • TOVHİD

  \ – \ – islam dinində allahın yeganəliyi və təkliyini \ təbliğ edən dini-siyasi təlim. Tövhid islamın əsas şərtlərindən hesab olunur

  Tam oxu »
 • TRADİSİONALİZM

  \ - ənənələrə ifrat dəyər vermə təmayülü, köhnəlmiş ola-na, vərdişlərə, köhnə inanclara yaxınlıq duyan həyat tutumu

  Tam oxu »
 • TRANSANDANS

  \ – fövqəl olma: Görünüş və hadisələrin arxasında və üstündə davam-lı olan cövhərlərin varlığına inanan görüş

  Tam oxu »
 • TRANSFORMASİYA

  \ yaşayan növlərin, sıf formalardan qarışıq formalara doğru kainatla inkişaf edərək ortaya çıxdığını önə sürən təlim

  Tam oxu »
 • TRANSSENDENT

  \ – 1. Bir sistemin xaricinə yüksələn, var olan bir həddi keçən. 2. Üstün olan, bəşəri olanlar-dan yüksəkdə dayanan \

  Tam oxu »
 • TRANSSENDENTAL

  \ – əqli tənqid etmə metodu.

  Tam oxu »
 • TRANSSENZUS

  subyektivdən obyektivə keçid, şüur sahə-sindən obyektiv aləm sahəsinə insan praktikasının gedişində həyata keçirilən, subyektiv idealistlər və aqnost

  Tam oxu »
 • TRİADA

  \ inkişafın üçpilləliliyi. ―Triada‖ anlayışını ilk dəfə Platon və neoplatoniklər \ işlət-mişlər; alman klassik fəlsəfəsində, xüsusilə Hegeldə geniş

  Tam oxu »
 • TUTARLI

  \ – məntiq qaydalarına uyğun olan əqli əsas gətirmə. Əsaslı, yənin məsələnin bütün əsas-larını əhatə edəcək qədər ehtivalı arqument

  Tam oxu »
 • UNİVERSAL

  \ – müəyyən bir sinifə bağlı fərdlərin hamısını ehtiva edən. Bütün mühtəvası ilə alınmış olan prinsip

  Tam oxu »
 • UNİVERSALİLƏR

  \ – orta əsrlər fəlsəfəsində ümumi ideyaların adı. Ərəb dilli fəlsəfədə bu termin küllilər olaraq keçirdi

  Tam oxu »
 • URUC

  \ – yüksəlmə, yüksəliş: Uruc, sudur ilə birlikdə hər şeyin Tanrıdan doğulduğunu və yenə ona qayıda-cağını ifadə edən qavramdır

  Tam oxu »