Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

 • TUTARLI

  \ – məntiq qaydalarına uyğun olan əqli əsas gətirmə. Əsaslı, yənin məsələnin bütün əsas-larını əhatə edəcək qədər ehtivalı arqument

  Tam oxu »
 • UNİVERSAL

  \ – müəyyən bir sinifə bağlı fərdlərin hamısını ehtiva edən. Bütün mühtəvası ilə alınmış olan prinsip

  Tam oxu »
 • UNİVERSALİLƏR

  \ – orta əsrlər fəlsəfəsində ümumi ideyaların adı. Ərəb dilli fəlsəfədə bu termin küllilər olaraq keçirdi

  Tam oxu »
 • URUC

  \ – yüksəlmə, yüksəliş: Uruc, sudur ilə birlikdə hər şeyin Tanrıdan doğulduğunu və yenə ona qayıda-cağını ifadə edən qavramdır

  Tam oxu »
 • UTİLİTARİZM

  \ – davranışın faydalılığı-nı onun əxlaqiliyinin meyarı kimi qəbul edən estetik nəzəriyyə.

  Tam oxu »
 • UTOPİYA

  \ – uydurulmuş və çox vaxt stastik, durğun sosial idealın təcəssümü olan cəmiyyət.

  Tam oxu »
 • UYDURMA

  \ – Yalan, boş, həqiqəti olmayan. Həqiqətlə tərs düşdüyünü, həqiqətlə uyğun gəlmədiyini hazırlamaq

  Tam oxu »
 • UYĞUNLAŞMA

  \ – iki şeyin bir-biri ilə tam mənasında uyuşması, oxşar olması. Sözün kökü tabəqa \-dan gəlir. Uyğunlaşma hər hansı bir məfhuma aid ola bilər

  Tam oxu »
 • UYUM

  \ – uyğunluq, münasiblik, oxşarlıq, bərabərlik, harmoniya, ahəngdarlıq və s.

  Tam oxu »
 • UZAY

  \ – Fəza, göy boşluğu, uzanmış, genişlənmiş, geniş və s.

  Tam oxu »
 • UZDU

  \ – Əzəli olan, əvvəli bilinməyən, çox əski, qədim.

  Tam oxu »
 • ÜGE

  \ məşhur, tanınmış, ünlü və s.

  Tam oxu »
 • ÜLƏMA

  (ər. ػهٖ اًء ) – ərəbcədən tərcümədə ―alimlər‖ deməkdir, müsəlman dünyasında istər dünyəvi elmlərlə məşğul olanlara, istərsə də dini elmlərlə məşğ

  Tam oxu »
 • ÜLKÜ

  \ – ideal, hədəf. Ülkü bəzən olmasına inanılan şey mənasında da anılırdı. Bundan başqa prinsip, adət və hətta pay, ortaqlıq mənasını da verirdi

  Tam oxu »
 • ÜMUMİ

  \ – Cinslə, növlə bağlı olan, bir cinsin bütün növlərini daxilində toplayan, bir növün aid olduğu hər şeyi toplayan

  Tam oxu »
 • ÜNSİYYƏT

  (ing. Sociality; أ غٔ خٍّ ; ru. общительность) – subyektlərin səciyyəvi qarşılıqlı münasibətlər üsulu, digər insan-larla qarşılıqlı əlaqədə insanın

  Tam oxu »
 • ÜNSÜR

  \: Ümumiyyətlə mürəkkəb bir şeyin, ən sadə parçalarindan biri.

  Tam oxu »
 • ÜRÜNG

  \ – mənəviyyət, mənəvi güc. Qədim oğuz dillərində təmiz, pak, qəlbən saf adamlara da deyilirdi.

  Tam oxu »
 • ÜSLUB

  \ – bədii ifadəliliyin obrazlı sistminin, vasitə və üsullarının ideya-estetik və ictimai-tarixi məzmununun vəhdətindən asılı olaraq tarixən təşəkkül

  Tam oxu »
 • ÜSUL

  İ CƏDİD yeni üsul – Azərbaycanda 1920 - ci ilədək məktəb və mədrəsələrdə tətbiq edilən yeni tədris üsulu, mütərəqqi pedaqoji cərəyan

  Tam oxu »
 • ÜZLƏT

  \ – inzivaya çəkilmə, asketizm. Sufilərin xəlvətə çəkilmələri, cəmiyyət həyatından uzaqlaşmalarıdır. Sufilər ruhi tərəflərini gücləndirmək, cəmiyyət

  Tam oxu »
 • ÜZLÜNÇÜĞ

  \ – fövqəladə, qeyri-təbii, yaxud qeyri-adi olan hal və hadisələrlə əlaqəfar işlədilirdi və əski türkcəyə aiddir

  Tam oxu »
 • VACİB

  \ – dəlil cəhətindən fərz qədər qəti olmayan, lakin yerinə yetirilməsi yenə vacib olan ibadətlərdir. Qurban kəsmək vacibdir, ancaq fərz deyil

  Tam oxu »
 • VARLIQ

  \ - Şüurdan asılı olmayaraq mövcud olan obyektiv aləmin, materiyanı ifadə edən fəlsəfi anlayış. Fəlsəfənin əsas anlayışlarından biri, ilk dəfə Parmen

  Tam oxu »
 • VASİTƏ

  (ing. Mean; tr. Araç) vasitə sözünün anlamları çoxdur. Ərəb mənşəlidir. Vəsət sözündən törəmişdir

  Tam oxu »
 • VERBALİZM

  \ – sözəbasma, sözlərlə oynama, Əsas məqsədi və məramı olmadan sözlər söyləmək. Yaxud da kiminsə bilmədiyi mövzuda boşuna sözlər söyləyib, çərənçilik

  Tam oxu »
 • VƏCD

  \ – Cezbe-İstiğrak-Kendinden geçme: Allahla birləşmə duyğusu içində özündən keçmək. Vəcd – sufilərə məxsus haldır

  Tam oxu »
 • VƏHM

  \ – insanın bir inancı və yaxud öz xəyalında qurduğu bir fikri, həqiqətə uyub-uymadığına əhəmiyyət vermədən israrla müdafiə etmək, yaxud var olmayan

  Tam oxu »
 • VƏRDİŞ

  \ - Bir şeyə alışmış olma vəziyyəti, xasiyyət; daxili və xarici təsirlərlə hərəkət və davranışların təkrarlanılması, həmişə eyni şəkildə reallaşması n

  Tam oxu »
 • VƏZİFƏ

  \ – etməyə məcbur olduğumuz, etməmiz lazım olan şey, əxlaqi məsuliyyət olduğumuz şey. Vəzifələrə qarşı məcburiyyət hissi

  Tam oxu »
 • VƏZİYYƏT

  \ – ümumiyyətlə müəyyən bir zaman kəsiyində, müəyyən bir məkanda müəyyən bir ortamda olma. Bir insanın ətrafı ilə konkret əlaqəsi

  Tam oxu »
 • VİTALİZM

  \ Baş verənləri fiziki, kimyəvi baxımdan deyil, əksinə xüsusi bir həyatda qalma amalı, ideyası ilə açıqlayan fəlsəfi təlim

  Tam oxu »
 • VOLYUNTARİZM

  \ – əqlə və biliyə deyil, əslində istəyə, iradəyə üstünlük verən, mənəvi hadisələrin və bilik prosesinin əsasında əsas olaraq iradəni görən fəlsəfi

  Tam oxu »
 • VULQAR MATERİALİZM

  \ – XIX əsrin ortalarında materializmin əsas prinsiplərini bayağılaşdıran və kobudlaşdıran fəlsəfi cərəyan

  Tam oxu »
 • YADDAŞ

  \ - orqanizmin xarici aləm və öz daxili vəziyyəti haqqında informasiyanı sonradan həyat fəaliyyəti prosesində istifadə etmək üçün saxlamaq və yenidə

  Tam oxu »
 • YAXŞI

  \ – geniş mənada işə yarayan, özünə uyğun, doğru görülmüş, təbiətinə uyğun, istənməyə dəyərli olan

  Tam oxu »
 • YAKARI

  Dua, təmənni, yalvarış, dilək. Bəzən dilimizdə yalvarmaq, yaxarmaq sözü də işlənir ki, mənşəcə türk mənşəlidir, yakarmak kəliməsindən törəmişdir

  Tam oxu »
 • YALAN

  şeylərin əsl vəziyətini təhrif edən fikir, mülahizə.

  Tam oxu »
 • YALNIŞ

  \ – doğru olmayan, formal düşünmə qaydalarına uyğun gəlməyən. Düşünülən şeylə uyğun gəlməyən.

  Tam oxu »
 • YAMAN

  1- Müthiş, dehşetli, etki ve beceri bakımından fövqəladə 2- pis, fəna, üzücü. Misal üçün, o kəs yaman adam idi, yəni üstün məziyyətlərə sahib

  Tam oxu »
 • YANILMA

  gerçəkliyin illuziyalı dərk edilməsi; hər bir mövcud anda ictimai-tarixi praktikanın məhdudluğu ilə şərtlənir

  Tam oxu »
 • YARADICILIQ

  insan fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni maddi və mənəvi sərvətlər yaradan prosesi. Yaradıcılıq sayəsində insan özünün əqli qabiliyyətlərini, mənəvi key

  Tam oxu »
 • YASA

  \ Yasa, kanun, nizam, qaidə, yasaq

  Tam oxu »
 • YASUT

  \ şərəf, ləyaqət, heysiyyət. Müasir dilimizdə demək olar ki, işlənmir.

  Tam oxu »
 • YAŞAM

  həyat, ömür, dirilik. Misal üçün, yaşamını bitirmək.

  Tam oxu »
 • YAŞUK

  işıq, şua, fövqəl, aşmış.

  Tam oxu »
 • YAZGAN

  Yazan, yazıcı, taleyi, qədəri təyin edən. Əski zamanlarda, qədim oğuzlarda Tanrının ad ve sifətlərındən hesab olunurdu

  Tam oxu »
 • YAZGI

  1- Yazı, qədər, müqəddərat, alın yazısı 2- Tanrısal, ilahi. Daha çox yazı kimi dilimizdə işlənir. Misal üçün; Tanrıdan yazısı belə imiş

  Tam oxu »
 • YESUKEN

  \ – \ Yasa, yasaq, qadağan olunmuş.

  Tam oxu »
 • YESUKEN

  \ – \ Yasa, yasaq, qadağan olunmuş.

  Tam oxu »