ÜFÜQNUR

üfüqün nuru, işığı; ənginliyin aydınlığı.
ÜFÜQXANIM
ÜQBA