ƏBİXANIM

böyük xanım, baş xanım (bax: Abı).
ƏBXANIM
ƏBRU