ƏSAS

I. i. 1. (təməl, özül) base, basis (pl. bases); foundation; bed, bedding; ~ kimi götürmək / qəbul etmək to assume (d.) as a basis ~ını qoymaq to found (d.), to lay* down the foundations (of); ~ını qoyan founder; ~ında on the basis (of); qanun ~ında under the law; ümumi ~la on a universal basis; bərabərlik ~ında on the basis of equality; 2. (başlıca müddəa, prinsip) principles pl.; fundamentals pl.; Leninizmin ~ları the principles of Leninism; kimyanın ~ları the fundamentals of chemistry; 3. qram. stem; sözün ~ı the stem of the word; 4. (səbəb, dəlil) grounds pl., basis, cause, reason, motive; Hansı əsasa görə? On what grounds? Bu əsasa görə On these grounds; Heç bir əsas yoxdur There is no reason / cause (+to inf., for + ger.), There are no grounds (for + ger.); Şikayət etməyə əsas yoxdur There is no reason / cause to complain; tutarlı ~ good reason / cause

II. s. fundamental, basic, cardinal, principal, main; essential; primary; ~ qanun basic law; ~ səbəb principal cause; ~ məsələ cardinal problem; ~ sahələr main branches; məhsulun ~ növləri principal / major items of production; sözün ~ mənası primary meaning of the word; ~ fikir keynote, main / basic idea

ƏSARƏT
ƏSASƏN

Значение слова в других словарях