Этимологический словарь азербайджанского языка

 • FINDIQ

  Yunan sözüdür, yer adı ilə bağlıdır. Yunanıstanda Ponti adlı yer var, fındıq oradan yayılıb, mənası “Ponti qozu” deməkdir

  Полностью »
 • FIRÇA

  İtalyancadır. Bizdə qılqələm deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FIRILDAQ

  Kökü təqlidi sözdür, “fırlatmaq”la bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FIRILDAQÇI

  Sözün kökü fırlamaq kəlməsi ilə bağlıdır. Başqasını “fırladan” (oyna­dan, aldadan) adam fırıldaqçı adlanır

  Полностью »
 • FIRLANMAQ

  Güman ki, əylənmək, hərlənmək, fırlanmaq sözləri tarixi baxımdan qo­hum olub və hamısı sinonim mənaya malikdir

  Полностью »
 • FIRTINA

  Yunan sözüdür, mənası “qasırğa” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FISILTI

  Sıxlıq sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FISTIQ

  Yunan mənşəlidir, фисташка formasında rus dilində də işlədilir. Türk dil­lərində fıstıq yerinə, bitrik sözü işlədilib

  Полностью »
 • FİÇER

  ing. feature – xüsusiyyət, özəllik

  Полностью »
 • FİKSİZM

  lat. fixus – bərk, möhkəmlənmiş

  Полностью »
 • FİQURANT

  fr. figurant < lat. figurantis – özü­nü göstərən, təmsil edən

  Полностью »
 • FİLARMONİYA

  Yunancadır, filio (sevirəm) və harmoniya (ahəngdarlıq) sözlərindən əmələ gəlib: “harmoniyanı sevirəm” deməkdir

  Полностью »
 • FİLFİLƏ

  Sözün əsli “pilpilə”dir, farsca “ləngər vuran” deməkdir. Bizdə oyuncaq adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİLLİT

  yun. phyllon – vərəqə

  Полностью »
 • FİLMOQRAFİYA

  ing. film – lent + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • FİORD

  norv. fjord < lat. fretum – boğaz

  Полностью »
 • FİRDOVSİ

  Ərəbcədir, “cənnət bağı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİRƏNGİZ

  Fars sözüdür, əsli “fərəhəngiz”dir. Əngiz farsca “əmələ gətirən”dir (fərəh yaradan). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİRN

  alm. firni – keçənilki, köhnə

  Полностью »
 • FİRUDİN

  “Üç qat qoçaq” deməkdir. Qədim fars sözüdür. “Şahnamə”də Fridun kimi işlədilib. Afər (afərin) sözü ilə də əlaqələndirirlər

  Полностью »
 • FİRUZİ

  Soyad kimi işlədilir, farsca “qalib” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİŞİNQ

  ing. fishing – balıq tutmaq

  Полностью »
 • FİTƏ

  Hindistanda istehsal olunan zolaqlı parça növünün adıdır, hind sözüdür. İndi mənası bir qədər dəyişib

  Полностью »
 • FİTİL

  Ərəbcədir (fatil) bizdə piltə kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİTOGEOSFER

  yun. phyton – bitki + yun. geo – Yer + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • FİTOİQLİM

  yun. phyton – bitki

  Полностью »
 • FİTOMELİORASİYA

  yun. phyton – bitki + lat. melioratio – yaxşılaşdırma

  Полностью »
 • FİTOSENOZ

  yun. phyton – bitki + yun. koinos – ümumi

  Полностью »
 • FİTRƏT

  Ərəbcə fitri sözü ilə qohumdur. “Anadangəlmə xüsusiyyətlər” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİZİOSFER

  yun. physikos – təbiət + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • FLAQMAN

  Faq almanca “bayraq” deməkdir. Flaqman isə gəmi karvanının başçısına (bayraqdarına) deyiblər -man hissəsi yunancadır, mənası “çox sevən” deməkdir: nar

  Полностью »
 • FLEKSURA

  lat. flexura – əyri, əyrilik, əyilmə

  Полностью »
 • FLƏŞ-XƏBƏR

  ing. flash – alovlanma, an

  Полностью »
 • FLƏŞ-KART

  ing. flash – alovlanma, an + fr. carte – menyu

  Полностью »
 • FLƏŞMOB

  ing. flash – alovlanma, an +  ing. mob – kütlə

  Полностью »
 • FLƏTPLAN

  ing. flat – iriölçülü nazik kağız + lat. planum – müstəvi

  Полностью »
 • FLİŞ

  alm. fliessen – sızma, axma

  Полностью »
 • FLOQOPİT

  yun. phlogopos – odlu, parlaq; rəngi ilə əlaqədar

  Полностью »
 • FLORA

  lat. Flora – Roma mifologiyasında çiçək və bahar ilahəsi

  Полностью »
 • FLÜGER

  holl. vleugel – qanad

  Полностью »
 • FLÜORİT

  lat. fluor – axın

  Полностью »
 • FM

  ing. Frequency Modulation – tezlik mo­dulyasiyası

  Полностью »
 • FORMASİYA

  Latın mənşəlidir, forma sözü ilə qohumdur, hərfi mənası “formalaşmış”, “yaranmış” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FORMATLAMA

  fr. format < lat. forma – gö­rünüş, zahiri görkəm

  Полностью »
 • FORS ELƏMƏK

  Fransız sözüdür, “lovğalanmaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FORSLANMAQ

  Sözün kökü “fors”dur və fransız dili ilə bağlıdır, “lovğa”deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FORTEPİANO

  İtalyan sözüdür; forte (güclü), piano (sakit) sözlərindən əmələ gəlib. Həm zil, həm də aşağı tonda səs çıxara bilir

  Полностью »
 • FOSSİL

  lat. fossilis – qazılıb tapılmış

  Полностью »
 • FOT OLMAQ

  Ərəbcə fövt (məhv olmaq) sözünün təhrifidir. Vəfat sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FOTOBİOSFER

  yun. photos – işıq + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »