Этимологический словарь азербайджанского языка

 • FƏDA

  Ərəbcədir, “özünü qurban verən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏHLƏ

  Ərəbcədir, bizdə onun yerinə tərçi, əməkçi işlədilib (deməli, tər sözünün “əmək” mənası da olub). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FƏHM

  (Əsli: fəhim) “ağıllı” deməkdir. Korafəhm (fəhmi kor olan) isə “ağılsız” mənasına uyğun gəlir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • FƏHMİ

  Ərəbcə “anlayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏXRİ

  Ərəb sözüdür, “iftixar”la kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏQAN

  Ərəb sözüdür, farsca “fəryad”dır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏND

  Fars mənşəlidir, “priyom”, “tərz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏR

  Farsca “parlaq”, “yüksək əhval” deməkdir. Fərli və fərsiz də buradandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRAHİM

  Ərəbcədir, “yığcam”, “səliqəli” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRASƏT

  Ərəbcədir, “anlamaq qabiliyyəti” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRƏMƏZ

  Fər- farsca “işıq”, “parlaq” deməkdir, məz isə sıxlıq, qatılıq bildirir; Fərəməz “çox işıqlı”, “qatı işıqlı” kimi anlaşılır

  Полностью »
 • FƏRHAD

  Fars dilində “qalib”, “anlayan” mənalarını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRİZƏ

  Ərəbcədir, “vəzifə”, “borc” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRMAN

  Fars sözüdür. Fərmudən (əmr vermək) məsdəri ilə eyni kökə malikdir. Qrammatik əsası fərma kəlməsidir

  Полностью »
 • FƏRRUX

  Farsca “xoşbəxt” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏRSƏNG

  (Parəsəng variantı da var) farscadır, bir fərsəng 3 milə, o da min gəzə bərabərdir. (bir gəz bir dəvə addımının məsafəsi olub)

  Полностью »
 • FƏRSİZ

  Kökü (fər) farsca “parlaq”, “işıq” deməkdir, fərsiz “işıqsız” deməkdir, amma “bacarıqsız” anlamını da əks etdirir

  Полностью »
 • FƏSAD

  Ərəbcədir.”nizamsız” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏTƏLİ

  Ərəbcədir, “fateh Əli” (igid Əli) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏTİ

  Fars dilində “gənc”, “ağıllı” mənasında işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏTİR

  Ərəb sözüdür, lavaşabənzər çörək növüdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏTULLA(H)

  “Qələbə Allahındır” (onun sayəsində olur) deməkdir. Ərəbcədir (Fateh Allahdır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏYYAZ

  Ərəbcədir, “comərd”, “əliaçıq”, “səxavətli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FƏZAİL

  Ərəbcə “xeyirxah” deməkdir. Fəzilət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FINDIQ

  Yunan sözüdür, yer adı ilə bağlıdır. Yunanıstanda Ponti adlı yer var, fındıq oradan yayılıb, mənası “Ponti qozu” deməkdir

  Полностью »
 • FIRÇA

  İtalyancadır. Bizdə qılqələm deyiblər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FIRILDAQ

  Kökü təqlidi sözdür, “fırlatmaq”la bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FIRILDAQÇI

  Sözün kökü fırlamaq kəlməsi ilə bağlıdır. Başqasını “fırladan” (oyna­dan, aldadan) adam fırıldaqçı adlanır

  Полностью »
 • FIRLANMAQ

  Güman ki, əylənmək, hərlənmək, fırlanmaq sözləri tarixi baxımdan qo­hum olub və hamısı sinonim mənaya malikdir

  Полностью »
 • FIRTINA

  Yunan sözüdür, mənası “qasırğa” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FISILTI

  Sıxlıq sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FISTIQ

  Yunan mənşəlidir, фисташка formasında rus dilində də işlədilir. Türk dil­lərində fıstıq yerinə, bitrik sözü işlədilib

  Полностью »
 • FİÇER

  ing. feature – xüsusiyyət, özəllik

  Полностью »
 • FİKSİZM

  lat. fixus – bərk, möhkəmlənmiş

  Полностью »
 • FİQURANT

  fr. figurant < lat. figurantis – özü­nü göstərən, təmsil edən

  Полностью »
 • FİLARMONİYA

  Yunancadır, filio (sevirəm) və harmoniya (ahəngdarlıq) sözlərindən əmələ gəlib: “harmoniyanı sevirəm” deməkdir

  Полностью »
 • FİLFİLƏ

  Sözün əsli “pilpilə”dir, farsca “ləngər vuran” deməkdir. Bizdə oyuncaq adıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİLLİT

  yun. phyllon – vərəqə

  Полностью »
 • FİLMOQRAFİYA

  ing. film – lent + yun. grapho – yazıram

  Полностью »
 • FİORD

  norv. fjord < lat. fretum – boğaz

  Полностью »
 • FİRDOVSİ

  Ərəbcədir, “cənnət bağı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİRƏNGİZ

  Fars sözüdür, əsli “fərəhəngiz”dir. Əngiz farsca “əmələ gətirən”dir (fərəh yaradan). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİRN

  alm. firni – keçənilki, köhnə

  Полностью »
 • FİRUDİN

  “Üç qat qoçaq” deməkdir. Qədim fars sözüdür. “Şahnamə”də Fridun kimi işlədilib. Afər (afərin) sözü ilə də əlaqələndirirlər

  Полностью »
 • FİRUZİ

  Soyad kimi işlədilir, farsca “qalib” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİŞİNQ

  ing. fishing – balıq tutmaq

  Полностью »
 • FİTƏ

  Hindistanda istehsal olunan zolaqlı parça növünün adıdır, hind sözüdür. İndi mənası bir qədər dəyişib

  Полностью »
 • FİTİL

  Ərəbcədir (fatil) bizdə piltə kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • FİTOGEOSFER

  yun. phyton – bitki + yun. geo – Yer + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • FİTOİQLİM

  yun. phyton – bitki

  Полностью »