Этимологический словарь азербайджанского языка

 • GƏBƏRMƏK

  İzahı belədir: ölü bir qayda olaraq şişir. Türk dillərinin bəzilərində (məs, qaqauz dilində) hamilə yerinə qebə işlədilir

  Полностью »
 • GƏC

  Farscadır, “əhəng” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GƏDA

  Farsca “dilənçi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GƏDİK

  Getmək feili zəminində yaranıb. Dağın bir tərəfindən digər tərəfinə keçmək üçün olan gediş (keçid) yerinə deyilir

  Полностью »
 • GƏLİN

  Gəlmək feili ilə bağlı yaranıb, “evə gətirilən” deməkdir. Ruslarda da невеста sözü новый веду birləşməsindən törəyib, “təzə gətirilən” deməkdir

  Полностью »
 • GƏMALMAZ

  Gəm qantarğada atın ağzına salınan hissənin adıdır (qabaq sümükdən olub, ona görə də gəm adlandırılıb, indi dəmirdən düzəldilir)

  Полностью »
 • GƏMİRCƏK

  Ximircək forması da mövcuddur. Gəmirmək felindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GƏMİRMƏK

  Gəm isimdir, bəs -ir şəkilçisi ona necə əlavə olunub? Sözün əsli gəmğir olub, -gir4 şəkilçisi adlarda feil düzəldir (müqayisə et: oqğur –“посадить”; q

  Полностью »
 • GƏNƏ

  Fars dilində kəne sözü “bit” (heyvanda) və “gənə” anlamında işlədilir. Əbu Həyyan bu sözün yerinə saqurqa kəlməsini işlədib, (qan) “soran” deməkdir

  Полностью »
 • GƏNƏŞMƏK

  “Məsləhətləşmək” mənasında gən-ə-mək feIli olub. Ondan da gən-ə-ş-mək sözü əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • GƏRDƏK

  Farscadır, girdə sözündəndir, “girdə (dəyirmi) çadır” mənasını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GƏRDİŞ

  Farsca qeştən (fırlanmaq) feili ilə qohumdur. Qrammatik əsası gərd sözüdür, -iş şəkilçisi isə sifariş, saziş sözlərindəkinin eynidir

  Полностью »
 • GƏRMƏ

  Latın dilində gərmə sözü var və “isti” deməkdir. Söz həmin mənada fars dilində də işlədilir, Yunan dilində də var (görünür, termo sözü də buradandır)

  Полностью »
 • GƏRMƏŞOV

  İki ağac növü şov komponenti ilə bitir: gərməşov və mürdəşov (murdarça). Gərməşov –“gərilə (əyilə) bilən, sınmayan, elastik olan şov (əsli: şiv)” demə

  Полностью »
 • GƏRNƏŞMƏK

  Gərmək feili, gərgin sifəti ilə qohumdur. Gərnəşmək əzələlərin gərilməsi ilə bağlıdır. Sözün əsli gər-in-ə-əş kimi olub, -in şəkilçisi gər feilindən b

  Полностью »
 • GƏŞT ELƏMƏK

  Gəşt fars sözüdür, “gəzmə”, “seyr” mənalarını əks etdirir. Poeziyada çox işlədilib: Hərdəm-hərdəm gəşt edir bu yerlərə, / Aşiqi salmasın yaman hallara

  Полностью »
 • GƏTİRMƏK

  Əsli gəldir kimi olub. Aparmaq yerinə, albar (al və get), bir ildir yerinə, bildir işlədildiyi kimi, gəldir əvəzinə də gətir işlədilib

  Полностью »
 • GƏVƏLƏ

  Gəv “çeynəmək” deməkdir, ondan səpələ qəlibi üzrə gəvələ əmələ gəlib. Gövşəmək də buradandır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • GƏYİRMƏK

  Mənbələrdə gəyir və gəgirdək sözləri var, “boğaz”, “nəfəs borusu” mənasında açıqlanıb. Görünür, gəyirmək, ximirçək, qırtlaq, xirtdək sözləri “boğaz” m

  Полностью »
 • GƏZƏL

  Qoz, nar kimi meyvələrin qabığına və onun rənginə gəzəl, gəz deyirik. Fars dilindən gəlsə də, əsli sloven (Yuqoslaviyada xalqdır) sözüdür

  Полностью »
 • GİCBƏSƏR

  Gic (fırlanma) və bisər (farsca: başsız) kəlmələrindən əmələ gəlib, “sarsaq” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • GİCƏLLƏNMƏK

  Farsca qice “baş fırlanması” deməkdir. Söz də ondan əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GİCİTKAN

  Qıcıq, qıdıq sözləri ilə kökdaşdır. “Qıcıq törədən (dalayan) bitki” deməkdir. Deyim də var: gicitkan dalayar, əməköməci yalayar (müalicə edər)

  Полностью »
 • GİDİ (GİDİ DÜNYA)

  Bu söz mənbələrdə “yaramaz” mənasında verilib. Məncə, gedən (dəyişkən, sabit olmayan, dayanmayan) sözü ilə bağlıdır

  Полностью »
 • GİLEY

  Farscadır, əsli “gile”dir. Bizdə təhrif edilib və sonuna y samiti artırılıb. Mənası “şikayət” deməkdir

  Полностью »
 • GİLƏMEYVƏ

  Gilə fars, meyvə isə ərəb sözüdür. Giləmeyvə -“giləli meyvə” deməkdir, bura moruq, çiyələk, üzüm, qarağat və s

  Полностью »
 • GİLƏNAR

  Fars sözüdür. “Meyvəsi nar giləsinə oxşayan” deməkdir. Bizdə “turş gilas” (albalı) mənasında işlədilir

  Полностью »
 • GİLƏVAR

  Farscadır, cənubdan əsən küləyə deyirik.

  Полностью »
 • GİLYOTİN

  Fransa inqilabı günlərində inqilabi qanunverici orqanın üzvü, həkim Jozef İqnas Gilyoten məhkumların edam olunması üçün mexaniki bıçaqdan istifadə edi

  Полностью »
 • GİMNAZİYA

  Demək olar ki, qədim dünyanın heç bir xalqı bədən tərbiyəsini yunanlar qədər sevmirdi. Onlar hesab edirdilər ki, insan hər şeydə – əqli, fiziki və mən

  Полностью »
 • GİPS

  yun. gypsos – təbaşir, əhəng

  Полностью »
 • GİRDAB

  Farscadır. Əsli girdə ab kimidir. Girdə -“dairəvi, çevrəyə bənzəyən” deməkdir, ab isə “su”. Girdab –“suyun girdə yeri”, yəni “burulğanı”dır

  Полностью »
 • GİRDƏ

  Fars mənşəlidir, girdin (gırdın) sözü ilə qohumdur. “Dairəvi olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GİRDİN

  Dilimizdə mişarla eyni boyda kəsilmiş yoğun odun parçalarına girdin (dialektlərdə: gırdın) deyirlər. Bu, girdə sözü ilə bağlıdır, “dairəvi parçalar” d

  Полностью »
 • GİRƏVƏ

  Fars sözüdür, əsl mənası “pusqu” deməkdir. Bizdə “fürsət” mənasında işlədilir. Gir kəlməsi də farscadır, mənası “qüvvə” deməkdir (“qıçım girdən düşüb”

  Полностью »
 • GİRLƏNMƏK

  Baş girləmək, başını dolandırmaq ifadələrindəki girlə, dolandır sözlərinin mənası nədir? Mənbələrdə girlənmək kəlməsinin mənası “öz ətrafında sürətlə

  Полностью »
 • GİROV

  Farsca “götürmək” mənasını verən qereftən feili ilə bağlıdır, qrammatik əsası qirdir. Bizdə tutuq sözü işlədilib

  Полностью »
 • GİRYAN

  Farsca qeristən (ağlamaq) feili ilə bağlıdır, qrammatik əsası qeridir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GİZLƏMƏK

  Giz sözü müşk (yıpar) saxlamaq üçün olan qabı əks etdirib. Deyim də var: müşkü iyi satar. Giz elə qab olub ki, ətirin yayılmasına imkan verməyib

  Полностью »
 • GİZLƏNPAÇ

  Gizləntut, gizləntap, gizlənpaç, gizlənpus kimi müxtəlif formalarda işlədilir. Ədəbi dilimizdə gizlənpaç variantı sabitləşib

  Полностью »
 • GOD

  Anadolu türkləri bu sözün yerinə kovan işlədirlər. Vedrə sözünün əvəzinə kova deyirlər. God “arı yeşiyi” deməkdir

  Полностью »
 • GÖBƏK

  Döl ana bətnində olanda onun qidalanması üçün göbək bağı deyilən bo­ru işə yarayır. Doğumda bu bağı kəsirlər, yerdə kiçik bir çuxur qalır ki, ona da g

  Полностью »
 • GÖBƏLƏK

  Mənbələrdə quzu göbəyi ifadəsi var və göbələk (qıcıtqan) mənasında işlədilib. Ehtimal etmək olar ki, elə göbək və göbələk qohumdur

  Полностью »
 • GÖDƏKCƏ

  Kurtka (короткий) sözü ilə qohumdur, onun tərcüməsi ilə bağlı əmələ gəlib (kalkadır). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • GÖGÖYÜN

  Rus dilində овод, bəzi dialektlərdə biyələk adlanan bu həşəratın adı onun rənginin göy olması ilə bağlıdır

  Полностью »
 • GÖL

  Tuva dilində öl sözü var və “yaş”, “göl” anlamında işlədilir. Onlar dağ çayına öləqə deyirlər. Ölə kəlməsi ruslardakı смочить sözünün tərcüməsi kimi v

  Полностью »
 • GÖN

  Mənbələrdə (M.Kaşğaridə) bu söz “heyvanın soyulmamış və ya aşılanmamış dərisi” mənasında açıqlanıb (el arasında “heyvanının gönünü al”, yəni “soy” dey

  Полностью »
 • GÖRƏ

  Görmək feilindən əmələ gəlmiş feili bağlama olub. Sonra qoşmaya çevrilib. ilə, deyə sözləri də bu qəbildəndir

  Полностью »
 • GÖRƏLGƏ

  Gör feilindən girəlgə (giriş yeri) qəlibi üzrə əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • GÖRKƏZMƏ

  Göstərmək feili ilə bağlıdır, mənfi xüsusiyyətləri özündə cəmləşdirmiş olan şəxsə deyirlər (nümunə üçün göstərilən), görkəzmə adamdır

  Полностью »