Этимологический словарь азербайджанского языка

 • LEGENDA

  lat. legenda – oxunmalı olan

  Полностью »
 • LEGİTİM

  Latınca “qanuni” deməkdir. Leqa” sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LEJAN

  Dialektlərdə işlənir, rus dilindəki лежать (uzanmaq) sözü ilə bağlıdır (çar­payı yerinə lejanka da deyirlər)

  Полностью »
 • LEKSİKON

  yun. lexikon – sözlük

  Полностью »
 • LEPİDOLİT

  yun. lepis – pulcuq + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • LEYLƏK

  Farscadır, əsli ləklək kimidir, “ləkəli” (üstü alabəzək olan” deməkdir). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LEYSAN

  Əsli neysan kimi olub, “aprel ayı (və bu ayda yağan güclü yağış)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏBBEYK

  Ərəbcədir, mənası “bəli-bəli” (baş üstə) deməkdir. Bizdə son samit ixtisara düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏC

  Ləj kimi də işlədilir, ərəbcə “tərs” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏFZ

  Ərəbcə tələffüz sözü ilə qohumdur, “söz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏHƏD

  Ərəbcədir, meyitin qoyulduğu çuxura deyirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏHLƏMƏK

  Lök (löh) – birhörgüclü dəvədir. Ləhləmək həmin dəvəyə bənzəmək deməkdir (yerişdə, nəfəs almaqda və s

  Полностью »
 • LƏHZƏ

  Ərəbcə mülahizə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏLƏ

  “Tərbiyəçi” anlamında işlədilib, çox dillərdə var: “böyük qardaş” (мордов), “əmi” (eston) mənalarında işlədilir

  Полностью »
 • LƏLƏK

  Əsli yelək olub. Yel feili ilə bağlıdır, həmin feilin mənası “sürətlə getmək” de­məkdir. Lələk (yelək) quşun, uçuşun, oxun sürətini təmin edən vasitəd

  Полностью »
 • LƏLİMƏK

  “Yalvarmaq” anlamında işlədilir, mənşəyi qaranlıqdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏND

  alm. land – yer, torpaq

  Полностью »
 • LƏNƏT

  Ərəbcədir, məlun sözü ilə qohumdur. Bizdə onun əvəzinə qarğış sözü işlə­nib. “Qarğamaq” “lənətləmək” deməkdir

  Полностью »
 • LƏNGİMƏK

  Sözün kökü (ləng) farscadır. “topal” deməkdir. Ondan bərkimək qəlibi üzrə ləngimək feili əmələ gəlib, “gecikmək” mənasında işlədilir

  Полностью »
 • LƏPƏ

  Qədimdə bu sözün yerinə qax (qaq) sözü işlədilib. Ərik qaqı “ərik ləpəsi” demək olub. Ləpə quru olduğu üçün qax adlandırılıb

  Полностью »
 • LƏRZƏ

  Farsca lərzidən (titrəmək, əsmək) məsdəri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏŞKƏR

  Fars mənşəlidir, “diviziya” deməkdir. A.Ələsgər “Yeriş etdi qəm ləşkəri...” misrasını böyük sərrastlıqla işlədilib

  Полностью »
 • LƏVAZİMAT

  Ərəbcə lazım sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏVƏND

  Fransız sözüdür, “əxlaqsız” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LƏVƏNGİ

  Lənkəranda içalat sözünün sinonimi kimi ləvərüvə kəlməsi işlədilir. Güman ki, ləvəngi onun dəyişmiş formasıdır (“içi doldurulmuş” deməkdir)

  Полностью »
 • LƏYƏN

  Yunan dilindən keçib və onlarda laqun şəklində işlədilir. Qabın bir növüdür, “dəyirmi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • LIĞ

  Lırt, lil, lehmə, lehim sözləri ilə “lığ” kökdaşdır. Alınma kəlmədir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LİBERAL

  Latınca “azadlıq” anlayışı ilə bağlıdır. Farslar onun əvəzinə, azadxah (azadlıq istəyən) işlədirlər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • LİLPAR

  Birinci hissə lil (sulu, çöküntü, palçıqlı, lığ yer) deməkdir. Lilpar həmin sulu yerdə bitir. Deyim də var: Lilpar kimi sulu yer axtarır

  Полностью »
 • LİMAN

  yun. limen – buxta

  Полностью »
 • LİMNOLOGİYA

  yun. limne – göl, bataqlıq + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • LİMON

  Hind mənşəlidir, bizdə lumu kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LİMONAD

  Mənası “limon suyu” deməkdir, alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LİMONİT

  yun. leimon – çəmən, nəm yer

  Полностью »
 • LİMONYEYƏNLƏR

  Avropalılar uzunmüddətli dəniz səyahətinə çıxmağa başlayanda üzləşdikləri ən böyük çətinlik sinqa xəstəliyi idi

  Полностью »
 • LİMUZİN

  E.ə. I əsrdə romalılar Qalliyanı istila edəndə məlum oldu ki, bu torpaq çox sayda müxtəlif tayfalar arasında bölünüb

  Полностью »
 • LİNÇ MƏHKƏMƏSİ

  Mədəni dünyanın illər ərzində yaratdığı ədalət sistemi mükəmməl deyil. Bu sistem ləng və çox vaxt da səhv işləyir

  Полностью »
 • LİNÇLƏMƏ

  Şəxs adından əmələ gəlib, Linç məhkəməsi adı ilə yayılıb. ABŞ-da polkovnik Linç zəncilərə özbaşına və qəddarcasına cəza verirmiş

  Полностью »
 • LİNK

  ing. link – əlaqə, keçid

  Полностью »
 • LİNQVİSTİKA

  lat. lingua – dil

  Полностью »
 • LİPARİT

  ital. lipari – ilk dəfə aşkar edildiyi Lipar adalarının adından

  Полностью »
 • LİSENZİYA

  lat. licentia – icazə

  Полностью »
 • LİSEY

  Yunanıstanda Apollon Likeysk məbədi yanında mənzərəli bir yaşıllıq yerin adı olub, Aristotel burada dərs keçirmiş

  Полностью »
 • LİTOBİOSFER

  yun. lithos – daş + yun. bios – həyat + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • LİTOGENEZ

  yun. lithos – daş + yun. genesis – mənşə

  Полностью »
 • LİTOLOGİYA

  yun. lithos – daş + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • LİTOMONİTORİNQ

  yun. lithos – daş + lat. monitor – yada salan, nəzarətçi

  Полностью »
 • LİTORAL

  lat. litoralis – sahil, sahilboyu

  Полностью »
 • LİTOSFER

  yun. lithos – daş + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • LOBBİ

  Əsli ingiliscə “dəhliz” deməkdir. XVIII əsrdən başlayaraq ABŞ-da parlament üzvlərinə dəhlizdə rüşvət verib lazımi qərarın çıxarılmasına nail olurmuşla

  Полностью »