Этимологический словарь азербайджанского языка

 • LOBBİ

  Əsli ingiliscə “dəhliz” deməkdir. XVIII əsrdən başlayaraq ABŞ-da parlament üzvlərinə dəhlizdə rüşvət verib lazımi qərarın çıxarılmasına nail olurmuşla

  Полностью »
 • LOBBİÇİLİK

  lat. lobium – qalereya

  Полностью »
 • LOĞMA

  Ərəbcədir (əsli: löqmə), “tikə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LOKATOR

  lat. locare – yerləşmə

  Полностью »
 • LOQARİFM

  Yunancadır, “nisbi ədəd” deməkdir. Elmə 1614-cü ildə Con Nepr daxil edib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LOQİN

  ing. log in – qeydiyyatdan keçmək

  Полностью »
 • LOM

  Rusca ломать  (sındırmaq) sözü ilə qohumdur. Farslar buna ahənpare deyirlər. Biz ling  işlədirik. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • LOMBARD

  Təxminən VI əsrdə müasir Avstriyanın ərazisində yaşayan german tayfalarından birinin üzvləri özlərini lanqobard adlandırırdı

  Полностью »
 • LOP

  Farsca mənası “yanaq” (üz) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LOPOLİT

  yun. lopas – kasa + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • LOT

  alm. lot – ağırlıq, qurğuşun yük

  Полностью »
 • LOTU

  Ərəb mənşəlidir, ilkin mənası “gəzəyən”  deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LOVLU

  Lov “dərd” deməkdir, lovlu  “dərdli”dir. Başqa yozuma görə alov sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LÖSİT

  yun. leukos – ağ

  Полностью »
 • LÖSS

  alm. löss – yumşaq

  Полностью »
 • LÜM

  Özü lüm- lüm udur deyirik. Lüm “bütöv” deməkdir, lümbutdü sözü “bütöv uddu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • LÜT

  Güman ki, farsca olan lat (yoxsul)  sözünün təhrifidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LÜTFİ

  Ərəbcə lütf sözündən düzəlmiş sifətdir. Lətif sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LYANOS

  isp. lianos – düzənliklər

  Полностью »
 • LYUDMİLA

  Lyudi və milıy sözlərindən əmələ gəlib, rus mənşəlidir, “rəhmdil” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MAAR

  alm. maar < nemaer – fərqli, yalqız

  Полностью »
 • MAC

  Bir sıra dialektlərdə (Tovuz, Marneuli, Gəncə, Ordubad...) xışın dəstəyinə mac deyirlər. Məj, moj, moc, maj (маж) kimi də işlədilir

  Полностью »
 • MACAL

  Güman olunur ki, ərəbcə əcəl sözü ilə qohumdur. Bizdə “imkan” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MACENTA

  XIX əsrin ortalarında Avstriya-Macarıstanın nəzarətində olan İtaliya ayrı-ayrı xırda dövlətlərə bölünmüş vəziyyətdə idi

  Полностью »
 • MAÇ

  Farsca maçidən (öpmək) feili ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MADRİD

  İspanca “çəmənlik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MADYAN

  Fars sözüdür, madər (ana) sözü ilə kökdaşdır. Mad hissəsinin mənası “dişi” deməkdir, bizdə əvvəllər qısraq sözü işlənib

  Полностью »
 • MAGİSTRAL

  lat. magistralis – başçılıq, rəhbərlik edən

  Полностью »
 • MAĞAR

  Mağara sözü ilə qohumdur, ərəb mənşəlidir, əsli məkkarə kimi olub, “tağalaq” və “çadır” (çardaq) mənaları məlumdur

  Полностью »
 • MAĞARIC

  Məxaric ( xərc) sözünün təhrifidir, ərəb mənşəlidir. Məxrəc, xərclik, ixrac sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MAĞAZA

  Ərəb mənşəlidir, ilkin mənası “anbar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAĞIL

  Ərəbcə “yaxşı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAHAL1

  ər. məhəll ər. mühal

  Полностью »
 • MAHİR

  Məharət sözü ilə qohumdur. Mənası “bacarıqlı”, “ustad” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAHLİQA

  Mah, fars, liqa ərəbcədir. Mənası “ayüzlü, sifəti aya bənzəyən” deməkdir. El arasında Məhluqə kimi də işlədilir

  Полностью »
 • MAHMIZ

  Ərəb mənşəlidir, ata ayaqla zərbə vurmaq üçün dəmirdən hazırlanır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAHMUD

  Əhməd, Həmid, Məhəmməd sözləri ilə Mahmud sözü kökdaşdır. Mənası “təriflənən, tərifəlayiq”deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MAHPARƏ

  Farsca “ay (mah) parası (parə)” deməkdir. Məcazi mənada “gözəl” kimi başa düşülür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAHRUX

  Farsca “ay (mah) üzlü (rux)” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAHTAB

  Mah farsca “ay” deməkdir, tab “taftən” (parçalamaq) məsdəri ilə bağlıdır. “Aydınlıq hava, Ay işığı”deməkdir

  Полностью »
 • MAHTABAN

  Farsca mah (ay) və taban (işıq) sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAKİAVELLİSAYAĞI

  XV və XVI əsrlərdə İtaliya eyni zamanda daim bir-biri ilə müharibə edən kiçik dövlətlərə bölünmüş vəziyyətdə idi

  Полностью »
 • MAKİNTOŞ

  İngilis Çarlz Makintoşun adından götürülüb (ilk dəfə o istehsal edib). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAKREYKER

  ing. muckraker – çirkab təmiz­ləyən

  Полностью »
 • MAKROFAUNA

  yun. makros – böyük + lat. Fauna – Roma mifologiyasında meşə və çöl ilahəsi, heyvan sürülərinin himayədarı

  Полностью »
 • MAKROFLORA

  yun. makros – böyük + lat. Flora – Roma mifologiyasında çiçək və bahar ilahəsi

  Полностью »
 • MAKRORELYEF

  yun. makros – böyük + lat. relevo – qaldırıram

  Полностью »
 • MAKSİM

  Latıncadır, maksimum sözü ilə kökdaşdır, “böyük” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MAKVİS

  fr. maquis – sıx meşəlik

  Полностью »
 • MAQMA

  yun. magma – həlməşik, qatı maddə

  Полностью »