Этимологический словарь азербайджанского языка

 • LİBERAL

  Latınca “azadlıq” anlayışı ilə bağlıdır. Farslar onun əvəzinə, azadxah (azadlıq istəyən) işlədirlər. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • LİLPAR

  Birinci hissə lil (sulu, çöküntü, palçıqlı, lığ yer) deməkdir. Lilpar həmin sulu yerdə bitir. Deyim də var: Lilpar kimi sulu yer axtarır

  Полностью »
 • LİMAN

  yun. limen – buxta

  Полностью »
 • LİMNOLOGİYA

  yun. limne – göl, bataqlıq + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • LİMON

  Hind mənşəlidir, bizdə lumu kimi də işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LİMONAD

  Mənası “limon suyu” deməkdir, alınma sözdür. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LİMONİT

  yun. leimon – çəmən, nəm yer

  Полностью »
 • LİMONYEYƏNLƏR

  Avropalılar uzunmüddətli dəniz səyahətinə çıxmağa başlayanda üzləşdikləri ən böyük çətinlik sinqa xəstəliyi idi

  Полностью »
 • LİMUZİN

  E.ə. I əsrdə romalılar Qalliyanı istila edəndə məlum oldu ki, bu torpaq çox sayda müxtəlif tayfalar arasında bölünüb

  Полностью »
 • LİNÇ MƏHKƏMƏSİ

  Mədəni dünyanın illər ərzində yaratdığı ədalət sistemi mükəmməl deyil. Bu sistem ləng və çox vaxt da səhv işləyir

  Полностью »
 • LİNÇLƏMƏ

  Şəxs adından əmələ gəlib, Linç məhkəməsi adı ilə yayılıb. ABŞ-da polkovnik Linç zəncilərə özbaşına və qəddarcasına cəza verirmiş

  Полностью »
 • LİNK

  ing. link – əlaqə, keçid

  Полностью »
 • LİNQVİSTİKA

  lat. lingua – dil

  Полностью »
 • LİPARİT

  ital. lipari – ilk dəfə aşkar edildiyi Lipar adalarının adından

  Полностью »
 • LİSENZİYA

  lat. licentia – icazə

  Полностью »
 • LİSEY

  Yunanıstanda Apollon Likeysk məbədi yanında mənzərəli bir yaşıllıq yerin adı olub, Aristotel burada dərs keçirmiş

  Полностью »
 • LİTOBİOSFER

  yun. lithos – daş + yun. bios – həyat + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • LİTOGENEZ

  yun. lithos – daş + yun. genesis – mənşə

  Полностью »
 • LİTOLOGİYA

  yun. lithos – daş + yun. logos – elm, təlim

  Полностью »
 • LİTOMONİTORİNQ

  yun. lithos – daş + lat. monitor – yada salan, nəzarətçi

  Полностью »
 • LİTORAL

  lat. litoralis – sahil, sahilboyu

  Полностью »
 • LİTOSFER

  yun. lithos – daş + yun. sphaira – kürə, təbəqə

  Полностью »
 • LOBBİ

  Əsli ingiliscə “dəhliz” deməkdir. XVIII əsrdən başlayaraq ABŞ-da parlament üzvlərinə dəhlizdə rüşvət verib lazımi qərarın çıxarılmasına nail olurmuşla

  Полностью »
 • LOBBİÇİLİK

  lat. lobium – qalereya

  Полностью »
 • LOĞMA

  Ərəbcədir (əsli: löqmə), “tikə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LOKATOR

  lat. locare – yerləşmə

  Полностью »
 • LOQARİFM

  Yunancadır, “nisbi ədəd” deməkdir. Elmə 1614-cü ildə Con Nepr daxil edib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LOQİN

  ing. log in – qeydiyyatdan keçmək

  Полностью »
 • LOM

  Rusca ломать  (sındırmaq) sözü ilə qohumdur. Farslar buna ahənpare deyirlər. Biz ling  işlədirik. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • LOMBARD

  Təxminən VI əsrdə müasir Avstriyanın ərazisində yaşayan german tayfalarından birinin üzvləri özlərini lanqobard adlandırırdı

  Полностью »
 • LOP

  Farsca mənası “yanaq” (üz) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LOPOLİT

  yun. lopas – kasa + yun. lithos – daş

  Полностью »
 • LOT

  alm. lot – ağırlıq, qurğuşun yük

  Полностью »
 • LOTU

  Ərəb mənşəlidir, ilkin mənası “gəzəyən”  deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LOVLU

  Lov “dərd” deməkdir, lovlu  “dərdli”dir. Başqa yozuma görə alov sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LÖSİT

  yun. leukos – ağ

  Полностью »
 • LÖSS

  alm. löss – yumşaq

  Полностью »
 • LÜM

  Özü lüm- lüm udur deyirik. Lüm “bütöv” deməkdir, lümbutdü sözü “bütöv uddu” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • LÜT

  Güman ki, farsca olan lat (yoxsul)  sözünün təhrifidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LÜTFİ

  Ərəbcə lütf sözündən düzəlmiş sifətdir. Lətif sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • LYANOS

  isp. lianos – düzənliklər

  Полностью »
 • LYUDMİLA

  Lyudi və milıy sözlərindən əmələ gəlib, rus mənşəlidir, “rəhmdil” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MAAR

  alm. maar < nemaer – fərqli, yalqız

  Полностью »
 • MAC

  Bir sıra dialektlərdə (Tovuz, Marneuli, Gəncə, Ordubad...) xışın dəstəyinə mac deyirlər. Məj, moj, moc, maj (маж) kimi də işlədilir

  Полностью »
 • MACAL

  Güman olunur ki, ərəbcə əcəl sözü ilə qohumdur. Bizdə “imkan” anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MACENTA

  XIX əsrin ortalarında Avstriya-Macarıstanın nəzarətində olan İtaliya ayrı-ayrı xırda dövlətlərə bölünmüş vəziyyətdə idi

  Полностью »
 • MAÇ

  Farsca maçidən (öpmək) feili ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MADRİD

  İspanca “çəmənlik” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MADYAN

  Fars sözüdür, madər (ana) sözü ilə kökdaşdır. Mad hissəsinin mənası “dişi” deməkdir, bizdə əvvəllər qısraq sözü işlənib

  Полностью »
 • MAGİSTRAL

  lat. magistralis – başçılıq, rəhbərlik edən

  Полностью »