Этимологический словарь азербайджанского языка

 • MÜALİCƏ

  Ərəbcədir, əlac (etmək) sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜASİR

  Ərəbcə əsr sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜAYİNƏ

  Ərəbcə eyn (göz), müəyyən sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜBADİLƏ

  Ərəbcə bədəl (əvəz, dəyişmə)sözü ilə qohumdur, “dəyiş-düyüş etmək” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜBALİĞƏ

  Ərəbcə təbliğat sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜBARƏK

  Ərəbcə təbrik sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜBARİZ

  Ərəbcədir, bariz, buruz sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜCADİLƏ

  Ərəbcə cədal (qalmaqal) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜCAHİD

  Ərəbcə cəhd sözü ilə qohumdur, “cəhd göstərən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏD

  Ərəbcə təcrid (ayırma) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜCƏSSƏMƏ

  Ərəbcə cisim, təcəssüm sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDAFİƏ

  Ərəbcə dəf (itələmə) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDAXİLƏ

  Ərəbcə daxil, idxal, mədaxil sözləri ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDAM

  Ərəbcə daima sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDAVİM

  Ərəbcədir, davam, davamiyyət sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDDƏA

  Ərəbcə iddia sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDHİŞ

  Ərəbcə dəhşət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜDRİK

  Ərəbcə dərk, idrak sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜƏMMA

  Ərəb mənşəlidir. Əmma sözü ilə qohumdur (əmması olan). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜƏZZİN

  Ərəbcə azan sözü ilə qohumdur. “Azana dəvət edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜFƏSSƏL

  Ərəbcə təfsilat sözü ilə eyni kökə malikdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜFLİS

  Ərəbcə iflas (bankrot) sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜFTƏXOR

  Farscadır, müftə (əsli: moft) və xor (yeyən) sözlərindən əmələ gəlib.“Pulsuz, zəhmətsiz yeyən” deməkdir

  Полностью »
 • MÜFTİ

  Ərəbcədir, mənası “islam qanunlarını şərh edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜĞƏNNİ

  Ərəbcə nəğmə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHARİBƏ

  Ərəbcədir, sözün kökü hərb (küsmək, mübahisə etmək)sözüdür. İndi “vuruşmaq, döyüşmək, qan axıtmaq” kimi işlədilir

  Полностью »
 • MÜHASİB

  Ərəbcədir, hesab sözü ilə qohumdur, “hesablayan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHASİRƏ

  Ərəbcədir, hasar sözünə yaxındır, sinonim kimi hasar sözü işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHƏNDİS

  Ərəbcədir, həndəsə sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHƏRRİK

  Ərəbcə hərəkət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜHƏRRİR

  Ərəbcə təhriri (yazılı) sözü ilə qohumdur. “Yazar (jurnalist )” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜXALİFƏT

  Ərəbcədir, xilaf sözü ilə qohumdur, “əksinə, ziddinə olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜXƏMMƏS

  Ərəbcə xəmsə sözü ilə qohumdur. Bizdə “beşləmə” kimi işlədilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜXƏNNƏS

  Ərəbcədir, nisə (qadın) sözünə yaxındır, “qadın, xasiyyət” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜXLİS

  Ərəbcə “xalis” (sadə, təmiz) deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜKALİMƏ

  Ərəbcə kəlmə sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜKƏDDƏR

  Ərəbcə kədər sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜKƏMMƏL

  Ərəbcə kamil, təkmil, təkamül sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜQAVİLƏ

  Ərəb mənşəlidir, əsli müqəbale kimidir, “razılaşma” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜQƏDDƏS

  Ərəb mənşəlidir, qüds sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜQƏDDİMƏ

  Ərəbcə qədəm, təqdim, əqdəm sözləri ilə qohumdur. (“qabaq, ön” anlamı ilə bağlıdır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜQƏSSİR

  Ərəbcə qüsur sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜLAYİM

  Ərəbcə həlim, helm kimi sözlərlə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜMTAZ

  Ərəbcə imtiyaz sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜNBİT

  Ərəbcə nəbatat, nabati sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜNƏQQİD

  Ərəbcə tənqid sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜNİRƏ

  Nur, ənvər sözləri ilə qohumdur, “parlaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜNSİF

  “Ekspert komissiyası”dır, ərəbcə insaf sözü ilə kökdaşdır (komissiya üzvləri insaflı olmalıdır). (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MÜNTƏXƏBAT

  Ərəbcə intixab (seçmə) sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜRÇÜM

  Qoyunun boğazının altından sallanan bir cüt məməcikdir. Müçüq sözünün dəyişmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »