Этимологический словарь азербайджанского языка

 • MÜRDƏŞİR

  Farsca mürda (ölü) və şuy(şur (yuyan)) sözlərindən əmələ gəlib, “ölüyuyan” deməkdir. Güman ki, murdar sözü də mürda kəlməsi ilə bağlıdır

  Полностью »
 • MÜRƏXXƏS

  Ərəbcədir, rüsxət (əsli rüxsətdir), tərxis sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜRƏKKƏB

  Yazı yazmaq üçün işlətdiyimiz vasitəyə bizdə qara deyiblər (ağ kağıza yaz qara). Maraqlıdır ki, rus dilindəki чернила sözü də qara anlamı ilə bağlıdır

  Полностью »
 • MÜRƏSTƏ

  Növrəstə sözünün təhrifindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜRƏTTİB

  Ərəbcə tərtib sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜRĞZAR

  Farsca mərğzar (çəmənlik) sözünün dəyişilmiş formasıdır. “Quş” məna­sını verən morğ sözü ilə bağlı deyil

  Полностью »
 • MÜRSƏL

  Rəsul (elçi, peyğəmbər) sözü ilə kökdaşdır, ərəbcə “elçi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜRŞÜD

  Ərəbcə ərşad, rəşad sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜRTƏCE

  Ərəbcə irtica sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜRVƏT

  Ərəbcə “böyük qəlbli” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSABİQƏ

  Ərəbcə sabiq sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSADİRƏ

  Ərəbcə sədr (rəis) sözü ilə qohumdur. “Əlindən almaq” deməkdir (baş­çılıqdan, sahiblikdən məhrum etmək)

  Полностью »
 • MÜSAFİR

  Ərəbcə səfər, səfir sözü ilə qohumdur. “Səfərə çıxan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSAHİBƏ

  Ərəb sözüdür, söhbət kəlməsi ilə qohumdur. Bizdə ayıdışma deyilib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSAMİRƏ

  Ərəbcə samir, samirə (müsahib) sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSBƏT

  Ərəbcə sübut, isbat sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSEYİB

  Güman ki, ərəbcə səy sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSƏDDİQ

  Ərəbcə sidq, sadiq, təsdiq sözləri ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSƏLLƏH

  Ərəbcə silah sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSƏLLİM

  Ərəbcə Müslüm, İslam, təslim, müsəlman sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSLÜM

  Ərəbcə təslim, islam, müsəlman sözləri ilə qohumdur. Şəxs adı kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSTƏNTİQ

  Ərəbcə istintaq sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜSTƏSNA

  Ərəbcə istisna sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜŞK

  Əsli qədim hind sözüdür, bizə fars dilindən keçib, türk dillərində yıpar (yapar) kəlməsi işlədilib, sonra arxaikləşib

  Полностью »
 • MÜŞKBAR

  Farscadır, “ətir saçan” deməkdir, müşk –“ətir”, boridən – “səpmək” sözlərindən əmələ gəlib. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • MÜŞKİNAZ

  “Müşk sürtüb naz edən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜŞKÜLAT

  Ərəbcə müşkül sözünün cəm formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜTƏƏSSİR

  Ərəbcə təsir, təəssürat tipli sözlərlə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜTƏFƏKKİR

  Ərəbcədir, fikir, təfəkkür sözləri ilə eyniköklüdür. Bu sözün sinonimi ağıldar kəlməsidir. Birinci hissə ərəb, -dar isə fars dilinə mənsubdur

  Полностью »
 • MÜTƏKKƏ

  Ərəbcə təkye “söykənmək”deməkdir. Mütəkkə “söykənəcək”dir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜTƏLLA

  Ərəbcə təlla (qızıl) sözündəndir (Telli adı da burdandır). “Qızıllı” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜTƏLLİM

  Ərəbcə təlim sözü ilə qohumdur. Təlim alan, oxuyan deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜTƏMADİ

  Ərəbcə məədə (zaman uzunluğu) sözü ilə qohumdur. Kök samitləri md-dır. Daimi sözü ilə əlaqəsi yoxdur

  Полностью »
 • MÜTİ

  Ərəbcə itaət sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜTTƏFİQ

  Ərəbcə ittifaq sözü ilə kökdaşdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜTTƏHİM

  Ərəbcə töhmət, ittiham sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜVƏKKİL

  Ərəbcə vəkil, vəkalət, təvəkkül sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜVƏQQƏTİ

  Ərəbcə vaxt sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜZAMİL

  Ərəbcə “xoşbəxt” deməkdir. Məzəmmət sözü ilə də bağlayırlar. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • MÜZƏFFƏR

  Ərəbcə zəfər sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NACİ

  Ərəbcədir, nicat sözü ilə qohumdur (nicat tapan deməkdir ). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NADAN

  Fars sözüdür, na inkar bildirir (naşükür və s.), dan isə farsca danəstən (bilmək) feilinin qrammatik əsasıdır (Bəhlul Danəndə), nadan “biliksiz” (avam

  Полностью »
 • NADÜRÜST

  Farscadır, “tərs, düzgün olmayan” deməkdir. Na inkarlıq bildirir, dürüst isə “düzgün” deməkdir. (Bəşir Əhmədov

  Полностью »
 • NAĞI (ƏNNAĞI)

  Ərəbcə “təmiz” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAHİYƏ

  Cəm forması “nəvahi”dir. Ərəb mənşəlidir, “dairə” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAXAH

  Farsca na (inkarlıq) və xah (istəmə) hissələrindən ibarətdir. “İstəmədən” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAXƏLƏF

  Xələf ərəbcədir, na isə farsca inkarlıq bildirir. Xələfə (valideynlərə) uyğun olmayan, “zay” deməkdir

  Полностью »
 • NAXÜNƏK

  Farsca əsli naxonək kimidir. “Dırnaqcıq” (dırnaq boyda şərik olmaq) deməkdir, bizdə məna dəyişib. Nəxnək şəklində də işlənir

  Полностью »
 • NAİB

  Ərəbcədir, “müavin”, “canişin” deməkdir. Qadın adı olduqda Naibə kimi işlədilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »
 • NAİLƏ

  Ərəbcə “xoşbəxt” (nail olmaq) anlamını əks etdirir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Полностью »