Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • ÖC

  qisas — intiqam

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞKƏN

  davakar — dalaşqan — savaşqan

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞKƏNLİK

  davakarlıq — dalaşqanlıq — savaşqanlıq

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏ

  dalaşma — savaşma — sürtüşmə — acıqlanma — hirslənmə

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏK

  dalaşmaq — savaşmaq — sürtüşmək — acıqlanmaq — hirslənmək

  Tam oxu »
 • ÖDDƏK

  qorxaq — ağciyər — cəsarətsiz — ürəksiz (adam)

  Tam oxu »
 • ÖDDƏKLİK

  qorxaqlıq — ağciyərlik — cəsarətsizlik

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏ

  qaytarma — vermə

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏ

  kifayətlənmə — qənaətlənmə — əvəzlənmə

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏ

  doldurma

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏK

  qaytarmaq — vermək

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏK

  kifayətlənmək — qənaətlənmək — əvəzlənmək

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏK

  doldurmaq

  Tam oxu »
 • ÖFKƏLİ

  ürəkli — cəsarətli — ciyərli

  Tam oxu »
 • ÖGEY

  yad — özgə

  Tam oxu »
 • ÖGEYLİK

  yadlıq — özgəlik

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ

  əndazə — vəzn — meyar

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ

  miqyas — dərəcə

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜ

  əndazəli — vəznli — meyarlı

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜ

  miqyaslı — dərəcəli

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZ

  hədsiz

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZLÜK

  hədsizlik

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏ

  keyləşdirmə

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏ

  qırma

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏK

  keyləşdirmək

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏK

  qırmaq

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏK

  sarsıtmaq

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜCÜ

  məvhedici — sarsıdıcı

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜCÜLÜK

  məhvedicilik — sarsıdıcılıq

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİK

  sönük

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİMƏ

  sönmə — qaralma

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİMƏK

  sönmək — qaralmaq

  Tam oxu »
 • ÖLGÜN

  key — süst — ölüvay

  Tam oxu »
 • ÖLGÜN

  zəif — arıq — sısqa — cansız

  Tam oxu »
 • ÖLGÜN

  ətalətli — solğun

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏ

  zəifləşmə — arıqlama — sısqalaşma — cansızlaşma

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏ

  keyləşmə — süstləşmə

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏ

  solğunlaşma — ətalətləşmə

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏK

  solğunlaşmaq — ətalətləşmək

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏK

  zəifləşmək — arıqlamaq — sısqalaşmaq — cansızlaşmaq

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏK

  keyləşmək — süstləşmək

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLÜK

  ətalət — kəsalət

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLÜK

  zəiflik — arıqlıq — sısqalıq — cansızlıq

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLÜK

  keylik — süstlük — ölüvaylıq

  Tam oxu »
 • ÖLMƏ

  keçinmə — gəbərmə — qırılma

  Tam oxu »
 • ÖLMƏK

  keçinmək — gəbərmək

  Tam oxu »
 • ÖLMƏZ

  əbədi — daimi — unudulmaz

  Tam oxu »
 • ÖLMƏZLİK

  əbədilik — daimilik

  Tam oxu »
 • ÖLÜ

  meyit — cənazə — cəsəd

  Tam oxu »
 • ÖLÜ

  cansız — key — süst

  Tam oxu »