Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • CIĞAL

  dalaşqan

  Tam oxu »
 • CIĞALÇI

  bax: cığal

  Tam oxu »
 • CIĞALÇILIQ

  bax: cığallıq

  Tam oxu »
 • CIĞALLAMA

  dalaşma

  Tam oxu »
 • CIĞALLAMAQ

  dalaşmaq

  Tam oxu »
 • CIĞALLIQ

  dalaşqanlıq

  Tam oxu »
 • CIĞILDAMA

  ciyildəmə — cingildəmə — cibbildəmə

  Tam oxu »
 • CIĞILDAMAQ

  ciyildəmək — cingildəmək — cibbildəmək

  Tam oxu »
 • CIĞILTI

  ciyilti — civilti — cibbilti — cikkilti

  Tam oxu »
 • CIĞILTILI

  ciyiltili — civiltili — cibbiltili — cingiltili

  Tam oxu »
 • CIĞIR

  yol

  Tam oxu »
 • CIĞIR

  şıram — zolaq

  Tam oxu »
 • CIQQA

  kəkil

  Tam oxu »
 • CIQQALANMA

  kəkillənmə

  Tam oxu »
 • CIQQALANMAQ

  kəkillənmək

  Tam oxu »
 • CIQQALI

  kəkilli

  Tam oxu »
 • CIQQILI

  kiçicik — bambalaca — xırdaca

  Tam oxu »
 • CILĞI

  dəri

  Tam oxu »
 • CILXA

  xalis — əsl

  Tam oxu »
 • CILXA

  təmiz — saf

  Tam oxu »
 • CILIZ

  ölüvay — üzgün — yorğun

  Tam oxu »
 • CILIZ

  arıq — sısqa — quru

  Tam oxu »
 • CILIZLAŞMA

  arıqlama — sısqalaşma

  Tam oxu »
 • CILIZLAŞMAQ

  arıqlamaq — sısqalaşmaq

  Tam oxu »
 • CILIZLIQ

  arıqlıq — sısqalıq

  Tam oxu »
 • CILIZLIQ

  üzgünlük — yorğunluq — cansızlıq — zəiflik

  Tam oxu »
 • CINDA

  pozğun — əxlaqsız

  Tam oxu »
 • CINDA

  əsgi — cındar

  Tam oxu »
 • CINDIR

  əsgi — cinda — cırıq

  Tam oxu »
 • CINDIRLAŞMA

  əsgiləşmə — cındalaşma

  Tam oxu »
 • CINDIRLAŞMAQ

  əsgiləşmək — cındalaşmaq

  Tam oxu »
 • CINDIRLI

  əsgili — cındalı

  Tam oxu »
 • CINQILDAMA

  cingildəmə — zınqıldama — danqıldama

  Tam oxu »
 • CINQILDAMAQ

  cingildəmək — danqıldamaq — zınqıldamaq

  Tam oxu »
 • CINQILI

  bax: çıqqılı

  Tam oxu »
 • CINQILTI

  cingilti — danqıltı — zınqıltı

  Tam oxu »
 • CIR

  yabanı — vəhşi

  Tam oxu »
 • CIR

  ciyiltili — zingiltili

  Tam oxu »
 • CIR-CINDIR

  bax: cında

  Tam oxu »
 • CIR-CINDIR

  zir-zibil

  Tam oxu »
 • CIRIQ

  yırtıq — deşik

  Tam oxu »
 • CIRIQ

  çapıq — yarıq

  Tam oxu »
 • CIRLAMA

  pozulma — çevrilmə — dəyişmə

  Tam oxu »
 • CIRLAMA

  yabanılaşma — vəhşiləşmə

  Tam oxu »
 • CIRLAMAQ

  yabanılaşmaq — vəhşiləşmək

  Tam oxu »
 • CIRLAMAQ

  pozulmaq — çevrilmək — dəyişmək

  Tam oxu »
 • CIRLIQ

  yabanılıq — vəhşilik

  Tam oxu »
 • CIRMA

  yırtma — dağıtma — parçalama — üzmə — qopartma

  Tam oxu »
 • CIRMA

  yekə — böyük (ağız)

  Tam oxu »
 • CIRMAQ

  yırtmaq — dağıtmaq — parçalamaq — üzmək — qoparmaq

  Tam oxu »