Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • COD

  qaba — kobud — ədəbsiz

  Tam oxu »
 • COD

  sərt — bərk — kəskin

  Tam oxu »
 • COD

  qəddar — zalım

  Tam oxu »
 • CODLAŞMA

  qəddarlaşma — zalımlaşma

  Tam oxu »
 • CODLAŞMA

  qabalaşma — kobudlaşma — ədəbsizləşmə

  Tam oxu »
 • CODLAŞMA

  sərtləşmə — kəskinləşmə

  Tam oxu »
 • CODLAŞMAQ

  qabalaşmaq — kobudlaşmaq — ədəbsizləşmək

  Tam oxu »
 • CODLAŞMAQ

  sərtləşmək — kəskinləşmək

  Tam oxu »
 • CODLAŞMAQ

  qəddarlaşmaq — zalımlaşmaq

  Tam oxu »
 • CODLUQ

  qabalıq — kobudluq — ədəbsizlik

  Tam oxu »
 • CODLUQ

  sərtlik — bərklik — kəskinlik

  Tam oxu »
 • CODLUQ

  qəddarlıq — zalımlıq — rəhmsizlik

  Tam oxu »
 • COMƏRD

  səxavətli — əliaçıq — alicənab — mərd

  Tam oxu »
 • COMƏRDLƏŞMƏ

  səxavətləşmə — alicənablaşma — mərdləşmə

  Tam oxu »
 • COMƏRDLƏŞMƏK

  səxavətləşmək — alicənablaşmaq — mərdləşmək

  Tam oxu »
 • COMƏRDLİK

  səxavətlilik — aliсənablıq — əliaçıqlıq — mərdlik

  Tam oxu »
 • COŞĞUN

  əsəbi — hirsli

  Tam oxu »
 • COŞĞUN

  kəskin — sərt — şiddətli

  Tam oxu »
 • COŞĞUN

  həyəcanlı — qızğın — hərarətli

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLAŞMA

  kəskinləşmə — sərtləşmə — şiddətlənmə

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLAŞMA

  həyəcanlanma — hərarətlənmə

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLAŞMA

  əsəbiləşmə — hirslənmə

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLAŞMAQ

  həyəcanlanmaq — hərarətlənmək

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLAŞMAQ

  əsəbiləşmək — hirslənmək

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLAŞMAQ

  kəskinləşmək — sərtləşmək — şiddətlənmək

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLUQ

  həyəcan — qızğınlıq — hərarət — ehtiras

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLUQ

  əsəbilik — hirslilik

  Tam oxu »
 • COŞĞUNLUQ

  kəskinlik — sərtlik — şiddətlilik — dəliqanlılıq

  Tam oxu »
 • COŞMA

  qızışma — əsəbiləşmə — hirslənmə

  Tam oxu »
 • COŞMA

  dalğalanma — ləpələnmə

  Tam oxu »
 • COŞMA

  guruldama — vıyıldama

  Tam oxu »
 • COŞMAQ

  qızışmaq — əsəbiləşmək — hirslənmək

  Tam oxu »
 • COŞMAQ

  dalğalanmaq — ləpələnmək

  Tam oxu »
 • COŞMAQ

  guruldamaq — vıyıldamaq

  Tam oxu »
 • CÖVHƏR

  təbiət — xassə

  Tam oxu »
 • CÖVHƏR

  cavahir — daş-qaş

  Tam oxu »
 • CÖVHƏR

  zat — mahiyyət — əsil — maya

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRLİ

  zatlı — əsilli — mayalı

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRLİ

  cavahirli — daş-qaşlı

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRLİ

  ürəkli — qoçaq — igid

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRLİLİK

  zatlılıq — əsillilik — mayalılıq

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRLİLİK

  ürəklilik — qoçaqlıq — igidlik

  Tam oxu »
 • CÖVLAN

  dolanma — hərlənmə

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMA

  civildəmə — cingildəmə

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMA

  öyünmə — lovğalanma

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMAQ

  civildəmək — cingildəmək

  Tam oxu »
 • CUQQULDAMAQ

  öyünmək — lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • CUQQULTU

  civilti — cingilti

  Tam oxu »
 • CUMMA

  millənmə — batma — girmə

  Tam oxu »
 • CUMMA

  şığıma — atılma

  Tam oxu »