Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • HÖCƏT

  tərs — kəc — inad

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏ

  mübahisələşmə — çəkişmə

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏ

  deyişmə — sözləşmə

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏ

  mərcləşmə

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏK

  mərcləşmək

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏK

  mübahisələşmək — çəkişmək

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏK

  deyişmək — sözləşmək

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLİ

  tərs — kəc

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLİ

  mübahisəli — çəkişikli

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLİK

  tərslik — kəclik — inadcıllıq

  Tam oxu »
 • HÖKM

  sərəncam — əmr — buyruq — göstəriş

  Tam oxu »
 • HÖKMDAR

  hakim — padşah — şah

  Tam oxu »
 • HÖKMDARLIQ

  hakimlik — padşahlıq — şahlıq

  Tam oxu »
 • HÖKMƏN

  mütləq — qəti

  Tam oxu »
 • HÖKMLÜ

  sərəncamlı — əmrli — göstərişli

  Tam oxu »
 • HÖKMRAN

  hakim — ağa

  Tam oxu »
 • HÖKMRANLIQ

  ağalıq — hakimlik

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRMƏ

  ağlama — hıçqırma

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRMƏK

  ağlamaq — hıçqırmaq

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRTÜ

  ağlama — hıçqırtı

  Tam oxu »
 • HÖRGÜ

  tikmə — toxunma

  Tam oxu »
 • HÖRGÜ

  tikinti

  Tam oxu »
 • HÖRGÜ

  düzmə — yığma — qalaq

  Tam oxu »
 • HÖRGÜLÜ

  düzümlü — yığımlı — qalaqlı

  Tam oxu »
 • HÖRGÜLÜ

  tikili — qurulu

  Tam oxu »
 • HÖRMƏ

  uydurma — qondarma

  Tam oxu »
 • HÖRMƏ

  düzmə — yığma — qalaqlama

  Tam oxu »
 • HÖRMƏ

  qayırma — tikmə — qurma

  Tam oxu »
 • HÖRMƏ

  eşmə — bürmələmə — burma — lülələmə

  Tam oxu »
 • HÖRMƏ

  tikmə — toxuma

  Tam oxu »
 • HÖRMƏK

  qayırmaq — tikmək — qurmaq

  Tam oxu »
 • HÖRMƏK

  tikmək — toxumaq

  Tam oxu »
 • HÖRMƏK

  uydurmaq — qondarmaq

  Tam oxu »
 • HÖRMƏK

  düzmək — yığmaq — qalaqlamaq

  Tam oxu »
 • HÖRMƏK

  eşmək — burmaq — bürmələmək — lülələmək

  Tam oxu »
 • HÖRMƏT

  ehtiram — şərəf — sayğı

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTCİL

  mehriban — gülərüzlü — xeyirxah — səmimi

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTCİL

  diqqətli — iltifatlı

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTCİLLİK

  mehribançılıq — gülərüzlülük — xeyirxahlıq — səmimilik

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTCİLLİK

  diqqət — iltifat

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTLİ

  ehtiramlı — möhtərəm — şərəfli

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTSİZ

  ehtiramsız — sayğısız

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTSİZ

  kobud — qaba — sərt — ədəbsiz

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTSİZLİK

  ehtiramsızlıq — saymazlıq — sayğısızlıq

  Tam oxu »
 • HÖRMƏTSİZLİK

  kobudluq — qabalıq — sərtlik — ədəbsizlik

  Tam oxu »
 • HÖRÜK

  divar — qalaq — düzüm

  Tam oxu »
 • HÖRÜKLƏMƏ

  bağlama — düyünləmə

  Tam oxu »
 • HÖRÜKLƏMƏK

  bağlamaq — düyünləmək

  Tam oxu »
 • HÖRÜKLÜ

  tağlı — qulaclı

  Tam oxu »
 • HÖRÜKLÜ

  bağlı — düyünlü

  Tam oxu »