Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • PƏHLƏVAN

  igid — cəsur — qoçaq — bahadır

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLAŞMA

  igidləşmə — cəsurlaşma — qoçaqlaşma

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLAŞMAQ

  igidləşmək — cəsurlaşmaq — qoçaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLIQ

  igidlik — cəsurluq — qoçaqlıq — bahadırlıq

  Tam oxu »
 • PƏLTƏK

  kəkə

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLƏMƏ

  kəkələmə

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLƏMƏK

  kəkələmək

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLİK

  kəkəlik

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ

  ayaq

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏMƏ

  götürmə — alma

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏMƏK

  götürmək — almaq

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏ

  tutaşma — dalaşma — vuruşma — çəkişmə

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏK

  tutaşmaq — dalaşmaq — vuruşmaq — çəkişmək

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLİ

  ayaqlı

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLİK

  ayaqlıq

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏ

  dağınıq — darmadağın — tökünük — səpələnti

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏLİK

  dağınıqlıq — darmadağınlıq — töküntülük — səpələntilik

  Tam oxu »
 • PƏRÇİM

  qadaq — bəndləmə — bərkitmə — bağlama

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏMƏ

  qadaqlama — bəndləmə — möhkəmlətmə — bağlama — bərkitmə

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏMƏK

  qadaqlamaq — bəndləmək — möhkəmlətmək — bağlamaq — bərkitmək

  Tam oxu »
 • PƏRDƏ

  örtük — tül

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏ

  gizlətmə

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏ

  örtmə — tutma

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏK

  gizlətmək

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏK

  örtmək — tutmaq

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLİ

  anlaşılmaz

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLİ

  örtülü

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞ

  düşkünlük

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞ

  sevgi — məftunluq

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞ

  sitayiş — təzim

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞKAR

  məftun — valeh — aşiq

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞKARLIQ

  məftunluq — valehlik — aşiqlik

  Tam oxu »
 • PƏRİŞAN

  dağınıq — qatma-qarışıq — nizamsız

  Tam oxu »
 • PƏRİŞAN

  qəmli — kədərli — dərdli — tutqun — pərt — dilxor — məhzun

  Tam oxu »
 • PƏRİŞANLAŞMA

  qəmginləşmə — tutqunlaşma — pərtləşmə — dilxorlaşma

  Tam oxu »
 • PƏRİŞANLAŞMAQ

  qəmginləşmək — tutqunlaşmaq — pərtləşmək — dilxorlaşmaq

  Tam oxu »
 • PƏRİŞANLIQ

  qəmginlik — kədərlilik — tutqunluq — pərtlik — dilxorluq — məhzunluq — dağınıqlıq — məyusluq

  Tam oxu »
 • PƏRİŞANLIQ

  dağınıqlıq — qatma-qarışıqlıq — nizamsızlıq

  Tam oxu »
 • PƏRLİ

  qanadlı

  Tam oxu »
 • PƏRT

  dilxor — karıxma — utanma — sıxılma

  Tam oxu »
 • PƏRTLƏŞMƏ

  sıxılma — utanma — çaşma — karıxma — tutulma

  Tam oxu »
 • PƏRTLƏŞMƏK

  sıxılmaq — utanmaq — tutulmaq — karıxmaq — çaşmaq

  Tam oxu »
 • PƏRTLİK

  dilxorluq — utancaqlıq — sıxıntılıq — çaşqınlıq — tutqunluq — xəcalət

  Tam oxu »
 • PƏRVAZ

  uçuş

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLANMA

  uçma

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLANMAQ

  uçmaq

  Tam oxu »
 • PƏRVAZLIQ

  uçuşluq

  Tam oxu »
 • PƏS

  alt — alçaq — aşağı — asta

  Tam oxu »
 • PƏSDƏN

  alçaqdan — astadan

  Tam oxu »
 • PƏSİNMƏ

  çəkinmə

  Tam oxu »