Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • PEDANT

  vasvası

  Tam oxu »
 • PEDANTLIQ

  xırdaçılıq — vasvasılıq

  Tam oxu »
 • PEŞƏ

  sənət — iş — məşğuliyyət

  Tam oxu »
 • PEŞƏKAR

  sənətkar

  Tam oxu »
 • PEŞƏKARLIQ

  sənətkarlıq

  Tam oxu »
 • PEŞƏLİ

  sənətli — işli

  Tam oxu »
 • PEŞKƏŞ

  hədiyyə — bəxşiş — töhfə

  Tam oxu »
 • PEŞMAN

  təəssüf — acıma — rəhm — mərhəmət — tövbə — pərt

  Tam oxu »
 • PEŞMANÇILIQ

  təəssüf — dilxorluq — pərtlik

  Tam oxu »
 • PEŞMANLAMA

  təəssüflənmə — acıma — heyfslənmə — pərtləşmə

  Tam oxu »
 • PEŞMANLAMAQ

  təəssüflənmək — acımaq — heyfslənmək

  Tam oxu »
 • PEŞMANLIQ

  təəssüf — dilxorluq — pərtlik

  Tam oxu »
 • PEYSƏR

  boyun

  Tam oxu »
 • PEYSƏRLİ

  boyunlu

  Tam oxu »
 • PEYVƏND

  calaq — aşı — qələm

  Tam oxu »
 • PEYVƏNDLƏMƏ

  calama — aşılama — bağlama

  Tam oxu »
 • PEYVƏNDLƏMƏK

  calamaq — aşılamaq — bağlamaq

  Tam oxu »
 • PEYVƏNDLİ

  calaqlı — aşılı

  Tam oxu »
 • PEYVƏNDLİ

  bağlı — əlaqəli

  Tam oxu »
 • PEYVƏNDLİK

  bağlılıq — əlaqə

  Tam oxu »
 • PEYVƏNDLİK

  malaqlıq — aşılıq

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVAN

  igid — cəsur — qoçaq — bahadır

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLAŞMA

  igidləşmə — cəsurlaşma — qoçaqlaşma

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLAŞMAQ

  igidləşmək — cəsurlaşmaq — qoçaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLIQ

  igidlik — cəsurluq — qoçaqlıq — bahadırlıq

  Tam oxu »
 • PƏLTƏK

  kəkə

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLƏMƏ

  kəkələmə

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLƏMƏK

  kəkələmək

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLİK

  kəkəlik

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ

  ayaq

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏMƏ

  götürmə — alma

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏMƏK

  götürmək — almaq

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏ

  tutaşma — dalaşma — vuruşma — çəkişmə

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏK

  tutaşmaq — dalaşmaq — vuruşmaq — çəkişmək

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLİ

  ayaqlı

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLİK

  ayaqlıq

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏ

  dağınıq — darmadağın — tökünük — səpələnti

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏLİK

  dağınıqlıq — darmadağınlıq — töküntülük — səpələntilik

  Tam oxu »
 • PƏRÇİM

  qadaq — bəndləmə — bərkitmə — bağlama

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏMƏ

  qadaqlama — bəndləmə — möhkəmlətmə — bağlama — bərkitmə

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏMƏK

  qadaqlamaq — bəndləmək — möhkəmlətmək — bağlamaq — bərkitmək

  Tam oxu »
 • PƏRDƏ

  örtük — tül

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏ

  gizlətmə

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏ

  örtmə — tutma

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏK

  gizlətmək

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏK

  örtmək — tutmaq

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLİ

  anlaşılmaz

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLİ

  örtülü

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞ

  düşkünlük

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞ

  sevgi — məftunluq

  Tam oxu »